قدم زدن زنان در شهر
سازمان فضایی شهر / انسان شناسی و فرهنگ
زندگی روزمره عرصه خلاقیت های فزاینده جهت رهایی از الزامات نظم نشانه نشاختی-کارکردی مسلط و گشایش امکانات فراخ تر کنش است.
فضای محله‌ای ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی
سازمان فضایی شهر / انسان شناسی و فرهنگ
درهم ریختگی محیطی و فقدان معنا معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است. از آنجا که روابط اجتماعی از طریق تعریف فضا و هویت بخشی به آن درون مرزهایی که عرصه عمومی را از خصوصی متمایز می‌کنند، صورتی فضایی و کالبدی به خود می‌گیرد، این در هم ریختگی بر رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان تأثیرات مخربی برجا می‌گذارد.
راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران
سازمان فضایی شهر/ انسان شناسی و فرهنگ
پاکزاد،جهانشاه(1386) راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران، شهیدی
ادراک محیط
سازمان فضایی شهر / ناصر براتی
لازم است بدانیم ادراک محیط مصنوع، به میزان زیادی نسبی است؛ زیرا دانش محیطی امری نسبی است و اگر این نسبیت از چشم ناظر و بهره‌بردار دور بماند، چه بسا تأثیر عناصر محیط موجب برداشت، معنا و رفتاری شود که مورد نظر مدیران، برنامه‌ریزان و طراحان محیط نبوده است. اما این نسبیت به چه عواملی وابسته است؟
ارزیابی رویکرد تمرکز زدایی در سازمان فضای شهر شانگهای
سازمان فضایی شهر / مجله اینترنتی معماری منظر
یکی از سیاستهای ایجاد مادر شهر چند مرکزی است که برای تمرکززدایی در بخش مرکزی شانگهای پیش بینی شده است به این معنا که مراکز مختلف اقتصادی، تجاری، اداری، مسکونی، بازرگانی و.... به صورت نسبتاً تفکیک شدهای در مناطق مختلف قرار دادهاند که هر منطقه باتوجه به ویژگیهای ذاتی که دارد برای قسمت از فعالیتها معرفی میشوند.
این رودها باغ‌های تهران‌اند...
سازمان فضایی شهر/ آیدا آل هاشمی
امروز ایجاد تعادل میان فعالیت‌های انسان و طبیعت مهم‌ترین هدف برنامه‌های توسعه پایدار شهری است. در این بین ایده شبکة به هم پیوسته فضای سبز در شهر (زیرساخت سبز شهری) از راهبردهای مطرح در رسیدن به تعادل میان محیط طبیعی و مصنوع در شهر و ساختار پایدار شهر به شمار می‌رود.
معرفی کتاب : فضاهای عمومی و خصوصی شهر
سازمان فضایی شهر / انسان شناسی و فرهنگ
تفکیک محیط زندگی به عرصه های خصوصی و عمومی از مؤلفه های کلیدی است درباره ی اینکه چگونه اجتماع خود را سازماندهی کنیم. این تقسیم بندی از قدیمی ترین سکونتگاهها تا کلانشهر های کنونی، قابل مشاهده بوده است؛ تقسیم بندی که هم ارتباطات اجتماعی را منعکس می کند و هم به آن شکل می دهد.
ارزیابی نقش مرکز در سازمان فضایی شهرهای در حال جهانی شدن
سازمان فضایی شهر/ محمد صالح شکوهی
به نظر می‌رسد که آنچه در گذشته قلمرو شهرها برای تعیین هویت و محدوده شهر انجام می‌داده‌اند، امروزه مراکز شهری عهده‌دار شده‌اند.
مرگ تاریخ و جغرافیا در شهر سوسیالیستی
سازمان فضایی شهر / شهرزاد خادمی ، محمد حسین عسگرزاده
مهمترین تفاوت شهر سوسیالیستی با شهرهای غربی در سیاست های دولتی در حوزه مسکن نهفته است. این سیاست ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر جمعیت شهر، تراکم، اشتغال، حمل و نقل و غیره تأثیر می گذارد.
رویارویی سنت با حکومت
سازمان فضایی شهر/ رضا کسروی
«مایکرو رایان»، یک جامعه خود‌گردان است که تمام آنچه که برای آسایش ساکنان نیاز است را فراهم می‌کند. این الگو، به همراه صنعتی‌شدن و با شاخصه عدم وجود تنوع در نواحی مسکونی خود را نشان داد.
تحلیل اثرات متقابل نگاه به حقوق شهروندی در نظام سیاسی و نظام توزیع فضائی کاربری های شهری
سازمان فضایی شهر/ ثمین ژند
نظام توزیع کاربری های شهری از لحاظ اندازه و مکان گزینی توده و بافت، نشئات گرفته از نوع نگاه به شهروند و سیاستی است که نظام سیاسی حاکم در چین (متمرکز) برای حقوق شهروندی در نظر گرفته است.
برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابرپیاده
سازمان فضایی شهر/امید ریسمانچیان
پیکره‌بندی فضایی شبکه معابر، حرکت عابرین پیاده را شکل می‌دهد؛ چراکه مبنای درک ساختار شهر، دید انسان و عابر پیاده از فضاهای شهری است. مکانیابی خرده‌فروشی و سایر کاربری‌ها برای بهره‌وری از این حرکت منجر به جذب بیشتر عابرین و افزایش حرکت می‌شود.
جایگاه آب (دریاچه و رودخانه) در سازمان فضایی شهرهای شرق چین (نانجینگ، هانجگو، شانگهای، سوژو)
سازمان فضایی شهر
مکان‌یابی شهرهای چینی با توجه به دریاچه‌های طبیعی موجود در منطقه و رودخانه‌های آب شیرین صورت گرفته و در میان عوامل متعددی که می‌تواند موجب مکان‌یابی یک شهر در کنار عنصر آب شود، باورها، اعتقادات مردم نقش عمده‌تری داشته است.
نحوه استفاده از پتانسیل‌های طبیعی شهر در ساخت فضاهای شهری در جهت رسیدن به توسعه پایدار
سازمان فضایی شهر
تلاقی طبیعت با شهر و استفاده صحیح و مدیریت درست پتانسیل‌های طبیعی موجود در شهر منجر به ساخت فضاهای شهری موفق‌تر با رویکرد توسعه پایدار خواهد شد.