رفتار اجتماعی
در نظریه های هنجاری طراحی محیط اظهار نظرهای زیادی راجع به چگونگی تاثیر طراحی بر تعامل اجتماعی مردم شده است. این موضوع از سالها قبل مورد بحث طراحان شهری بوده ولی مباحث آن مورد استفاده اکثر طرحهای بزرگ معماری نیز می باشد.
محمد باقری/محیط و رفتار انسان/قسمت دوم
جامعه گرایی یکی از ویژگی های ذاتی انسان شناخته می شود .بر این اساس انسان بدون زندگی اجتماعی قادر به تامین نیاز های خود وشکوفا کردن استعدادهای الهی خویش نمی باشد.
محمد باقری/محیط و رفتار انسان/قسمت اول
جامعه گرایی یکی از ویژگی های ذاتی انسان شناخته می شود .بر این اساس انسان بدون زندگی اجتماعی قادر به تامین نیاز های خود وشکوفا کردن استعدادهای الهی خویش نمی باشد.
محمد باقری/محیط و رفتار انسان/قسمت دوم
مردم به طور کلی محیط های طبیعی را به محیط های مصنوع ترجیح می دهند و واکنش های مثبتی را در ابعاد فیزیکی و روانی به هنگام مواجهه با مصادیق طبیعت از خود نشان می دهند. حتی تصاویر طبیعت و صداهای محیط طبیعی اثرات مثبت ادراکی بر افراد دارند. (کاپلان و اولریچ)
محمد باقری/محیط و رفتار انسان / قسمت اول
مردم به طور کلی محیط های طبیعی را به محیط های مصنوع ترجیح می دهند و واکنش های مثبتی را در ابعاد فیزیکی و روانی به هنگام مواجهه با مصادیق طبیعت از خود نشان می دهند. حتی تصاویر طبیعت و صداهای محیط طبیعی اثرات مثبت ادراکی بر افراد دارند. (کاپلان و اولریچ)