شماره16 مجله منظر منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
در این شماره می توانید موضوعاتی نظیر باغ ایرانی : زبانی رمزآلود ، پروژه‌های ماندگار معماری منظر پیتر لاتز از خلال نظریاتش ، منظر پساصنعتی، عرصة وین معمری منظر و ... را دنبال کنید.
شماره 18 مجله علمی - پژوهشی باغ نظر منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
شماره15 مجله منظر منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
در این شماره : مجله منظر به معرفی اختصاصی خوائو نونش؛ نماینده نسل اول معماران منظر می‌پردازد و برای اولین بار در ایران، خوائو نونش به مجله منظر از تجربیات خود می‌گوید.
شماره17 مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
راهنمای نگارش مقالات فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر
انتشارات پژوهشکده
باغ نظر، فصلنامه تخصصي علمي- پژوهشی پژوهشکده نظر است كه در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" منتشر می شود. مقالاتي در باغ نظر پذيرفته مي‌شوند كه علمي- پژوهشي بوده و پيشتر در جاي ديگري منتشر نشده باشند.
شماره 16 مجله علمی پژوهشی باغ نظر منتشر شد
انتشارات پژوهشکده
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
شماره14 مجله منظر منتشر شد
انتشارات پژوهشکده
در این شماره می توانید موضوعاتی نظیر : نگاهی به رازهای ماه در ایران باستان ، ژیل کلمان؛ باغبان طبیعت ، مصاحبه اختصاصی مجله منظر با پروفسور ژیل کلمان ، برنامه ریزی برای شهرهای مردم پسند و چشم انداز مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را جستجو کنید.
شماره13 مجله منظر منتشر شد
انتشارات پژوهشکده
در این شماره می توانید مقالات تخصصی را با عناوین : باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند - بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم مکان - نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی و ... جستجو کنید.
فصلنامه پژوهشی باغ نظر شماره 14منتشر شد
انتشارات پژوهشکده
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
شماره12 مجله منظر منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
در این شماره می توانید مقالاتی با موضوعات : ساختار فضایی در طرح جامع جدید تهران / دلبستگی مکانی / رویکردهای مختلف به مفهوم منظر / بستگی مکانی و ... را جستجو کنید.
فصلنامه پژوهشی باغ نظر شماره 13 منتشر شد
انتشارات پژوهشکده
فصلنامه علمی – پژوهشی باغ نظر، مجله تخصصي پژوهشکده نظر؛ مركز تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، مقالاتی با ساختار علمی – پژوهشی و در زمينه "پژوهش های نظری هنر (معماري، شهرسازي و تجسمی)" را به چاپ می رساند.
شماره 11 مجله تخصصی منظر ویژه منظر شهری تهران منتشر شد.
انتشارات پژوهشکده
در این شماره می‌توانید : نظرات و انتقادات اساتید را از تعریف منظر شهری، نقش مدیریت در کیفیت بخشی به منظر شهر و راهبردهای هدایت و کنترل آن جویا شوید...
نحوه نگارش مقالات مجله منظر
انتشارات پژوهشکده نظر
عنوان مقاله معرف محتوا و رویکرد آن باشد و در كمتر از بيست واژه تنظیم گردد. همچنین از جذابیت لازم برای مخاطب نیز برخوردار باشد.
قاب نظر/ انتشارات پژوهشکده
باغ نظر، فصلنامه علمی – پژوهشی در زمینه پژوهش¬های نظری هنر(معماری، شهرسازی و تجسمی) است که توسط پژوهشکده نظر، مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی به چاپ می رسد. این فصلنامه نخستین مجله علمی – پژوهشی بخش خصوصی در گروه هنر است که با تصویب کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، ...
انتشارات پژوهشکده نظر
شماره 10 ماهنامه منظر ویژه پارک‌های شهری و نوسازی شهری منتشر شد. در این شماره می توانید مطالبی چون کنکاشی در مفاهیم بنیادین زبان و اندیشه/ تحول رویکرد بصری به اکولوژی در طراحی پارک‌های شهری/ مروری بر دلایل عدم تحقق طرح‌های نوسازی تهران/ و... را مطالعه نمایید.
انتشارات پژوهشکده نظر
شماره 9 ماهنامه منظر ویژه هنر شهری منتشر شد.در این شماره می توانید مطالبی چون بررسی تأثر ضوابط شهرسازی بر شکل شهر تهران/ منظر شهری، بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر/ گردشگری ساحلی پایدار/ مردم و معماری پایدار /و... را مطالعه نمایید.
انتشارات پژوهشکده نظر
شماره 8 ماهنامه منظر ویژه دانه های درشت شهری و نظام دسترسی و حرکت منتشر شد.در این شماره مطالبی چون ارزیابی رویکرد موزه‌ای به معماری روستایی/نظام دسترسی و حرکت، در شهر انسانی یا شهر ماشینی؟/بررسی نقش پیاده راه در حیات/منظر پسا صنعتی، میراث یا متروکه؟ را مطالعه نمایید.
انتشارات پژوهشکده نظر
شماره 7 ماهنامه منظر ویژه هنر شهری منتشر شد.در این شماره می توانید مطالبی چون منظری آئینی در شهر تاریخی «عقدا»/مکتب قهوه‌خانه و هنر عامیانة امروز/مصاحبه اختصاصی با استیون کوچ، معمار منظر/در جست و جوی میدانی انقلابی/در جست و جوی میدانی انقلابی را مطالعه نمایید.
مجله اینترنتی تخصصی معماری منظر/انتشارات پژوهشکده نظر
در این شماره می خوانید:
انتشارات پژوهشکده نظر
شماره 6 ماهنامه منظر همراه ویژه نامه نهاد توسعه تهران منتشر شد. در این شماره می توانید مطالبی چون نگاهی به پروژه احیای دره فرحزاد/گورستان و معماری منظر/بررسی دو الگوی سنتی و حکومتی محله در آسیای میانه/ قرائت منظر شهری سمرقند و ... را مطالعه نمایید.