جلسه پیش‌سفر در ماه رمضان
اولین جلسه پیش‌سفر
طبق تصمیمات و برنامه ریزی های قبلی کمیته سفر، اولین جلسه پیش سفر در اولین روز مردادماه 1392 برگزار شد.
آغاز
اولین جلسه سفر قفقاز
در آخرین جلسه انجمن سفر در 30 تیر، مقرر شد: اولین جلسه عمومی سفر با حضور همه همسفران در روز اول مرداد و همراه با مراسم افطار انجام می شود.