كدخبر: ۱۰۰۴
تاريخ انتشار: ۰۹ دي ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقد هنر/ نوروزی طلب
جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین/ قسمت نهم
يده ي هنريِ امروز،‌ در مناسبات اقتصادي و شيء وارگي وكالاگونگي اثر هنري شكل مي گيرد و هنرمند با غيبت از عوالم قدسي و معنوي، مسئولِ مرگِ هنراست.
اثر هنري در اين دوران كه همه چيز سيّال و لغزنده و بي جايگاه شده است، به كالايي براي تفنّن و معامله تبديل شده است. هنرمند ديگر مطابق مُد روز توليد مي كند. ايده ي هنريِ امروز،‌ در مناسبات اقتصادي و شيء وارگي وكالاگونگي اثر هنري شكل مي گيرد و هنرمند با غيبت از عوالم قدسي و معنوي، مسئولِ مرگِ هنراست.
نزاع ميان هنر سنتي ومدرنيسم در هنر از اواخر حكومت شاه عباس دوم رفته رفته آغاز شد. هنر ايران با حدود شش هزار سال سابقه ي مبتني بر نگرش مينوي بود كه در آن نور (اهورا) بر ظلمت (اهريمن) غلبه مي كند. ايران با پذيرش اسلام،‌ اعتقادي را پذيرفت كه در آن خداوند نور زمين وآسمان و ظاهر وباطن و اول و آخر است و به اين اعتقاد ايمان آورد و هنري را آفريد كه در آن از ظلمت و تاريكي و سايه روشن خبري نبود. هنر اسلامي در ايران در كمال بلوغ و شكوفايي، عناصر اصلي خويش را از ميراث شكوهمند ايران اخذ كرد و صورتي متعالي تر براي آن آفريد. يكي از عمده ترين دلايل پيشرفت هنراسلامي كه در برگيرنده ي كل عرصه حيات جامعه ي اسلامي ايران است،‌ همانا سنخيت و همگني و وحدت صورت و مضمون با تاريخ فرهنگ و تمدن و هنر ايراني است كه دردوران صفويه در همه ي حوزه هاي هنر،‌از معماري گرفته تا خوشنويسي، از نقاشي گرفته تا صنايع دستي و هنرهاي كاربردي،‌ به اعلاترين كمالِ صورت هنري و نهايت زيبايي و ظرافت در بيان رسيد. تقابل فرهنگ و هنر غرب با فرهنگ و هنر ايران در دوران قاجار به شكلي ملموس و مسئله ساز نمايان شد و در عرصه ي هنر نقاشي يكي از حوزه هاي قابل مطالعه در اين تقابل است. نقاشي ايراني در دوران قاجار و با كمال الملك و شاگردانش از لحاظ صورت و محتوا به كلي دگرگون شد و با تأسيس دانشكده ي هنرهاي زيبا و اعزام دانشجوي هنر به غرب و انتقال نزاع مدرنيسم با كلاسيسيسم به ايران،‌ تقابل ميان هنر سنتي ايران و هنر كلاسيسيسم و باروك غرب(كه توسط كمال الملك و شاگردانش ترويج مي شد) و نقاشي مدرن(خصوصاً كوبيسم تركيبي و كوبيسم تحليلي)،‌حاد و فراگيرشد.در كتاب ايران ومدرنيته آمده است:
«مجموعه مسائلي كه در ايران امروز با آن ها درگير است نتيجه ي صدوپنجاه سال تاريخ اخير اين مرزوبوم است كه نزاعي پيوسته ميان سنت و مدرنيته شكل گرفته است. اما جالب اين جاست كه برخلاف تاريخ غرب،‌ نتيجه ي اين نزاع تاكنون در ايران به شكل قطعي اعلام نشده است.
به همين دليل انسان ايراني اي كه امروزه حاصل ارزش ها و جهان بيني تمدن ايراني است، نه انساني است كاملاً سنتي و نه مطلقاً مدرن. نگاه او از يك سو به جهان مدرن است و از سوي ديگر به دنياي سنت. از اين جهت نه به سنت تعلق دارد و نه به مدرنيته مي كوشد تا مدرن باشد، ‌زيرا كه مي خواهد فرزند زمان خويش باشد، ولي در عين حال فردي سنتي است چون به هنجارها و معيارهاي سنتي خود پاي بند است و ناخودآگاه آن ها را باز توليد مي كند . در جست و جوي دستاوردهاي جهان مدرن است ولي از انديشيدن در مورد دستاوردهاي سنتِ‌خود بيزار و فراي است. از فهم كامل سنت در عذاب است و از پذيرش مطلق مدرنيته ناتوان. پس چاره اي ندارد جز پذيرش اين امر كه در نيمه ي راه سنت و مدرنيته قرار گرفته است.» (31)
سنت و مدرنيسم در ايران دچار تناقض با يكديگر شده اند. گاه در همزيستي اند. نه قابلِ جمع اند و نه قابل رفع! پيشنهاد پسامدرنيسم اين است كه مدرنيسم و سنت مرزهاي يكديگر را به رسميت شناخته،‌ همزيستي مسالمت آميزي با هم داشته باشند: سنتي ها مي توانند از دستاوردهاي فن آوري و سياست و قوانين اجتماعي و اقتصادي مدرن بهره گيري كنند و به آداب و رسوم و عقايدشان پاي بند باشند، و مدرنيته نيز با سلطه ي جهاني اش، از وضعيت جوامع سنتي و ذخاير مادي و معنوي و همچنين فرآوردهاي فرهنگي و هنري اش نهايت بهره وري را كسب كند. نوعي معامله كه امروز در فرهنگ وهنر و فن آوري و سياست، جاري است و درحوزه ي هنر اين بده بستان وتأثير وتأثروكنش وانفعال زير لوايِ ‌نامِ‌ پرجاذبه ي «پست مدرنيسم» توسط معامله گران حرفه اي انجام مي شود. اوكتاويوپاز نوشته است:
«مارسل دوشان با آثارش به نفي تصور مدرن از اثر دست يازيد. براي دوشان، هنر، تمام هنرها، از قانوني يگانه فرمان مي برند: فرا- استهزا به خود ذهن متصل است. اين استهزايي است كه انكار خود را تخريب مي كند و از آن به تأكيد مي رسد. دست ساخته هاي دوشان و"حاضر- آماده ها"يش" ضداثر هنري"اند.
حضر- آماده ها اشيائي ناشناخته اند كه با حركت بي دليل هنرمند، يعني فقط انتخاب آنها، تبديل به اثر هنري مي شوند. ضدونقيض گويي اساسِ عمل است و معادل تجسمي بازي با كلمات است. يعني معنا را تخريب مي كند وديگري ايده ي ارزش را. يك نيست انگار كه به سوي خود برمي گردد وخود را انكار مي كند. به تخت نشاندن يك نيستي، وتا بر سريرش مي نشيند، هم آن را وهم خود انكار مي كند.» (32)
کتابنامه:
30. پاسخ به پرسش:«پسامدرنيسم چيست؟»، سرگشتگي نشانه ها صص40و42.
31. ايران و مدرنيته، گفت و گوهاي رامين جهانبگلو با پژوهش گران ايراني و خارجي(تهران: نشر گفتار، 1379)، صص 8ـ7.
32. از مقدمه ي اوكتاويو پاز بر گفت و گوي پي ير كابان با مارسل دوشان، پنچره اي گشوده بر چيزي ديگر، ترجمه ي ليلي گلستان(تهران:نشر فروزان،1377).
* نام:
ايميل:
* نظر: