كدخبر: ۱۰۷۵
تاريخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مبانی نظری منظر / جنت رحمت پناه
بررسی انواع قیم‌ها و کاربرد آنها
قیم‌ها از جمله ابزار پرکاربرد در نگهداری و رشد و پرورش گیاهان می باشد. استفاده از قیم‌ها، سابقه زیادی دارند که شکل دهی به درختان بونسایی از جمله موارد استفاده تاریخی آنها می باشد.
نویسنده : جنت رحمت پناه/ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
مشاور : مهرداد سلطانی/ پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران
...
j.rahmatpanah@gmail.com
m_soltani@znu.ac.ir
بیان موضوع
قیم‌ها از جمله ابزار پرکاربرد در نگهداری و رشد و پرورش گیاهان می باشد. استفاده از قیم‌ها، سابقه زیادی دارند که شکل دهی به درختان بونسایی از جمله موارد استفاده تاریخی آنها می باشد.
فرضیه
قیم‌ها برای نگهداری گیاهان به طرق مختلفی استفاده می شوند که می‌توان آنها را بر اساس کاربری آنها دسته‌بندی کرد. در دسته‌بندی اولیه، قیم‌ها را با توجه به کاربردهای متفاوت به سه دسته تقسیم کردیم: 1. قیم های تزیینی 2. قیم های مقاوم ساز 3. قیم های دارای مفهوم خاص
نتیجه احتمالی
قیم تزیینی از جهت زیبایی شناسی در منظر شهری اهمیت پیدا می‌کند و قیم مقاوم‌سازی از جهت ایجاد مقاومت برای گیاهان و درختان در برابر عوامل مختلف از جمله باد و... می باشد و قیم مفهومی از جهت معنادار کردن فرم درختان و شخصیت دادن به آنها به کار می‌رود.در این مقاله سعی بر این است که با انواع قیم‌ها در منظر سازی شناسایی شده و هدف از ایجاد هر دسته مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: قیم، مقاوم‌سازی، منظرسازی، بونسای.

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: