كدخبر: ۱۱۴۳
تاريخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / مریم السادات منصوری
تحلیل منظرین نقاط عطف و نشانه‌های شهری در چین
در شهر شانگهای به دلیل تعدد برج‌های مجسمه گونه از فضاهای منفی به وجود آمده در میان ساختمان ها برای ایجاد نقاط عطف استفاده شده است.
نمونه موردی : شهر شانگهای

نویسنده : مریم السادات منصوری/ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه لاویلت، پاریس
مشاور : محمد آتشين بار/ پژوهشگر دوره دکتری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران
...
آدرس پست الکترونيکي نویسنده : maryamansouri@gmail.com
آدرس پست الکترونيکي مشاور : babak.atashinbar@gmail.com

بیان موضوع
نقطه عطف محصول زندگی اجتماعی و مشترک انسان‌هاست. نشانه شهری، عنصری طبیعی یا فیزیکی است که تنها نقش خوانایی دارد. مکان‌یابی، کاربری و اجزاء احاطه کننده نقاط عطف و نشانه شهرها، تأثیری بر هویت مستقل آن ها ندارد. این عناصر در صورتی معنا پیدا می‌کنند و می‌توانند نقش خود را ایفا نمایند که در شهر، شاخص باشند. در صورت تعدد عناصر شاخص، نقطه عطف و نشانه، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. شانگهای از نمونه شهرهایی است که تعدد برج ها و ساختمان های بلند در آن، باعث گردیده که نقاط عطف و نشانه بصورت دیگری در شهر پدید آیند. این نوشته در صدد است با بررسی منظرشهری شانگهای، نقاط عطف و نشانه این شهر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

فرضیه
در شهر شانگهای به دلیل تعدد برج‌های مجسمه گونه از فضاهای منفی به وجود آمده در میان ساختمان ها برای ایجاد نقاط عطف استفاده شده است.

نتیجه احتمالی
منظرشهری شانگهای، منظری شاخص و محصول ساختمان های بلند است. نقاط عطف در این شهر، برای آن که معنا و مفهومی را به شهروندان ارائه دهند در خیابان‌ و فضاهای جمعی ایجاد شده اند. به عبارتی دیگر، نقاط عطف را در شهرهای عنصرگرا، می بایست در خلال فضاهای منفی جستجو کرد.

کليدواژگان : نشانه شهری، نقطه عطف شهری، شانگهای، منظر شهری نماد گرا

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: