كدخبر: ۱۱۸۲
تاريخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / سید حسن تقوائی
مفهوم « منظر شهری» از دیدگاه معماری منظر
هدف این مقاله تبیین مفهوم منظر شهری از دیدگاه معماری منظر است. دراین هدف تمرکز بیشتر بر معرفی جنبه های مهم منظر شهری در مقیاس کلان شهر تهران است.
نزدیک یک دهه است که مفهوم «منظر شهری» بطور گسترده در مبانی نظری، محاوره ها و متون تخصصی حوزه های طراحی شهری، معماری منظر ، معماری و برنامه ریزی بکار می رود. از یکسو با توجه به گستره مفهومی و بویژه تسری آن به مبانی نظری رشته های هنری، و از سوی دیگر وجود زمینه های مشترک فعالیت ها در حوزه های فوق، لزوم تبیین مفهوم منظر شهری در هر حوزه تخصصی مطرح است. توجه به این موضوع بویژه در ایران، به دلیل توسعه سریع حوزه های تخصصی و رشته های نوین همچون معماری منظر اهمیت بیشتری دارد.
هدف این مقاله تبیین مفهوم منظر شهری از دیدگاه معماری منظر است. دراین هدف تمرکز بیشتر بر معرفی جنبه های مهم منظر شهری در مقیاس کلان شهر تهران است. دراین رابطه نیز با توجه به نقش معماری منظر در مقیاس های گوناگون آمایش سرزمین، بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، پایداری محیطی و بویژه توسعه و ارتقای کیفیت فضاهای باز و مکان های سبز شهری، پرسش هایی بشرح زیر مطرح است:
• تفسیر منظر شهری از دیدگاه معماری منظر چیست و جنبه های مهم این مفهوم کدام است؟
• با توجه به روند توسعه شهرها، نقش تخصص معماری منظر در زمینه آسیب شناسی منظر، بویژه دررابطه با ارزش ها و کیفیت در منظر شهری چگونه است؟
• جنبه های کیفی موثر در منظر شهری با تاکید بر مولفه های طبیعی کدام است؟ این جنبه ها دررابطه با شهرهای ایران و بویژه تهران به چه صورت می تواند از قابلیت های معماری منظر بهره مند شود؟
با توجه به مفهوم کلی منظر شهری و همچنین گوناگونی خصوصیت های کالبدی و سیمای متفاوت شهر های ایران ، در این مقاله روش کار بر مقایسه آموزه های متاثر از آسیب شناسی منظر شهری مخصوصآ از دیدگاه «طراحی منظر بومگرا» استواراست. در این زمینه نیز تاکید بیشتر بر جنبه های کیفی و بویژه نقش مولفه های طبیعی در منظر شهری است. بعلاوه تلاش می شود به کمک متون مرجع، بررسی های میدانی و نیز تکیه بر تجارب نگارنده در انجام پروژه های معماری منظر در ایران و بویژه تهران، نتایج بدست آمده ارائه شود.
بررسی ها نشان داد که با پیروی از مبانی بوم گرایی در ارتقای کیفی فضاهای باز و سبز درحال توسعه شهرهای ایران، ضمن تقویت خوانایی و پایداری مولفه های طبیعی، می توان به تعدیل ناهنجاری های بصری، ناپایداری ها و فرسایش در فضاهای باز کمک کرد. این موضوع در نهایت ضمن ارتقاء کیفیت منظرشهری می تواند موجب توجه بیشتر متخصصین و استقبال مردم نیز واقع شود. نکته امیدوارکننده، تجارب موفق بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای درحال توسعه در توجه به «ماهیت منظر شهری» است. ماهیت متاثر از بوم گرایی در عمل و توجه به «مولفه های طبیعی» که از آمایش سرزمین تا توسعه کمی و کیفی فضاهای باز شهری تسری یافته است.
واژه های کلیدی: منظر شهری- مولفه های طبیعی-آسیب شناسی منظر- "طراحی منظر بومگرا"- معماری منظر
 

 نویسنده : سید حسن تقوائی / دکتری معماری منظر، استادیار گروه معماری منظر ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
* مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: