كدخبر: ۱۲۲۹
تاريخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ - ۲۲:۰۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / رسول رفعت ، عباس صرامی
بینابینی های جغرافیایی ، کالبدی و منظر شهری
این بینابینی در پژوهش حاضر در سه مقیاس کلان ، میانی و خرد ، در قالب محیط های جغرافیایی ، طبیعی ، اجتماعی و تاثیر آن ها در منظر شهری مورد بررسی قرار می گیرد .
بررسی موردی دو شهر شوشتر و گرگان

فرضیه
عناصر منظر شهری در شهرهای بینابینی، عناصر تلفیقی از مراکز تأثیرگذار هستند. رویکرد تحقیق، رویکردی جغرافیایی- فضایی می باشد.
موضوع مقاله حاضر ، بررسی وتعمق در نسبت میان انسان و گونه ی ویژه ای از محیط طبیعی ، جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی است. ویژگی ای که با واژه های انتزاعی چون ، بینابینی ، برهمکنش ، برآیند ، بازخورد و... به ذهن متبادر می شود ، اما آثاری عمیق در شکل دهی ساختارهای زیستی و فضایی انسان و منظر شهری داشته و هم اکنون نیز دارد . فرضیه پژوهش مبتنی بر دانستن مسئله " بینابينی " به عنوان رهیافتی جهت بررسی و شناخت ریشه های هویت مکانی بر پایه بررسی های مؤلفه های کالبدی در مقیاس های متنوع می باشد . این بینابینی در پژوهش حاضر در سه مقیاس کلان ، میانی و خرد ، در قالب محیط های جغرافیایی ، طبیعی ، اجتماعی و تاثیر آن ها در منظر شهری مورد بررسی قرار می گیرد . دو شهر شوشتر در استان خوزستان ( جنوب غرب ایران ) و گرگان در استان گلستان ( شمال شرق ایران ) به عنوان نمونه های مطالعاتی در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه
مفهوم بینابینی ابزاری برای قرائت و خوانش عناصر منظر شهری، میزان وابستگی، تمایزات و تشابهات این عناصر در بستر منطقه ای است.
طبق تعریف "مفهوم بینابینی " عناصر منظر شهری درشهرهای بینابینی ،عناصر تلفیقی و چند گانه هستند این بینابینی ها در طول قرون به نوعی برهمکنش و جا افتادگی رسیده اند که به خوبی منعکس کننده نه تنها پیوستگی های جغرافیایی،بلکه پیوستگی های فرهنگی –اجتماعی و قومی هستند .همان گونه که درگذشته وجود این بینابینی ها،پیوستگی مناظر شهری را در طول وعرض یک جغرافیا ممکن می ساخت ،امروزه نیز باید ضمن تاکید بر شناسایی مراکز تأثیر گذار، به شناخت واحترام به هویت منحصر بفرد اینگونه شهرهای به ظاهر درجه دو در بحث طراحی منظر شهری بپردازیم. این مسئله می تواند ضمن احیا ودستیابی هویت در منظر شهری از نابودی خصلت های تعادل یافته این مناطق جلوگیری ومانع یکدست شدن این مناطق با مراکز تأثیر گذار فعلی شود.

کلید واژه ها: هویت مکانی ، بینابینی ، منظرشهری

نویسندگان :
رسول رفعت (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران)
عباس صرامي (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران)
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری
* نام:
ايميل:
* نظر: