كدخبر: ۱۴۴۷
تاريخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقد هنر / علیرضا نوروزی طلب
هنر به مثابه ایده / قسمت دوم
مدرنسیم در دهه 1960 به بن‌بست رسید و دورانش به سرآمد. یکی از ویژگی‌های هنر امروز آن است که هیچ گرایش مسلط و همه‌گیری وجود ندارد. هنر مدرن بازتولید تجربیات هنرمندان گذشته است که در فردیت هنرمند مدرن متجلی می‌شود.
یکی از ویژگی‌های هنر امروز آن است که هیچ گرایش مسلط و همه‌گیری وجود ندارد. هنر مدرن بازتولید تجربیات هنرمندان گذشته است که در فردیت هنرمند مدرن متجلی می‌شود.
کانت می‌گوید: باید از این نگرش که ما مشاهده کنندگان منفعل و بی‌اثریم و باید منتظر آن بمانیم تا طبیعت نظم خود را بر ما تحمیل کند، دست برداریم.
به جای آن باید پیرو این نظر باشیم که با هضم کردن داده‌های حسی،‌ فعالانه نظم و قوانین عقل خود را بر طبیعت تحمیل کنیم.
بیکن از منادیان مدرنیته اعلام کرد:
جهان در دست ما به منزله ماده خام و اولی خواهد بود که می‌توانیم با آن هرگونه بهشتی که میل داشته باشیم بسازیم. مدرنیته منجربه نوعی همانندسازی شده است.
پست مدرنیسم به عبارتی ادامه مدرنیسم و همچنین تقابل با آن است. «چندگانگی» و «بی‌ماهیتی»از خصلت های پست مدرنیسم به شمار می رود. لیوتار با عبارتی موجز پست‌مدرنیسم را چنین تعریف می‌کند:«ناباوری و عدم ایمان به هرگونه روایت کلان یا فرا واقعیت.»
پست‌مدرنیسم از لحاظ فلسفی واکنشی است هم در برابر مدرنیسم و هم در برابر مدرنیته.
جوهره پست‌مدرنیسم نوعی بدبینی و شک‌اندیشی است در برابر هرگونه تلاش ممکن برای تفسیر معنایی تاریخ یا تلاش برای یافتن معنا و مفهومی برای تاریخ. در وضعیت پست‌مدرن می‌خوانیم که،[[ واژه پست‌مدرن نخستین بار توسط فدریکو د ا نیس در سال 1934 در توصیف واکنشی شاعرانه علیه شعر مدرنیستی به کار گرفته شد.
بعدها در سال 1975 آرنولد توین بی‌مورخ مشهور برای مشخص ساختن پلورالیسم و ظهور فرهنگ‌هایی غیرغربی، از این تعبیر استفاده کرد.
واژه پست‌مدرن قبل از هر حوزه دیگر،‌ ابتدا بطور گسترده و در عرصه هنر معماری در دهه 1950 و 1960 طرح و رایج گردید و بیانگر جنبشی بود در حال دور شدن از سادگی ماشینی و تصنعی «سبک بین‌المللی» که خیلی زود به دیگر واکنش‌هایی که در سایر بخش‌ها و رشته‌های هنری علیه مدرنیسم صورت می‌گرفت تسری پیدا کرد.
بی‌تردید پست‌مدرن بخشی از مدرن است. تمام چیزها (حتی تازه‌ترینشان) بایستی مورد تردید و سوءظن قرار بگیرند. سزان با امپرسیونیسم به چالش برمی‌خیزد و پیکاسو ویراک به موضوعات سزان حمله می‌برند.
پست‌مدرن جریانی خواهد بود که، در مدرن، امیر غیرقابل عرضه را در نفس عرضه پیشنهاد و ارائه می‌کند؛ جریانی که در جست‌وجوی عرضه‌های جدید است، نه به منظور بهره بردن از آنها، بلکه به منظور بیان و رساندن مفهوم قدرتمندتری از امر غیرقابل عرضه.]] اگر مدرنیسم، تجدیدنظر در همه مبانی هنر و تفکر انسان و زیبایی‌شناسی است پست‌مدرنیسم گسست از مدرنیسم است و به عبارتی دیگر نیست. عدم قطعیت و بی‌فرجامی است. تفسیرها واقعیت‌ها را مدفون می‌کند.
تسری آشوب‌زدگی جهان به هنر. عدم انسجام در صورت و عدم انسجام در مضمون و فرجام چندگانه و تقلید تمسخرآمیز فرجام معمول و مرکزیت‌زدایی، از خصوصیات بارز پست‌مدرن است که در جهان هنر به واسطه آثاری که توسط نهادهای هنری هنر نامیده شده‌اند، تحقق پیدا کرده است.
ویژگی‌های پست‌مدرنیسم که کانسپچوال آرت یکی از گرایش‌های آن است، به اختصار چنین است:
1- زیر سؤال بردن قواعد شناخته شده هنر
2- نفی عقلانیت مدرن با نوعی بسط و گسترش عقلانیت
3- زوال قطب‌بندی تخیل و واقعیت و محو شدن آن از نظر
4- بی‌اعتبار کردن مرزبندی‌ها، درهم ریختن هنجارهای اجتماعی
5-تداخل مرزی هنرهای گوناگون
6- ضدیت با هر آرمان و با هر روایتی، ضداقتدارگرایی، عصیان
7- بی‌ایمانی و تردید، بدبینی، سوءظن و شکاکیت، ناباوری به فرا روایت ها
8- قانون‌شکنی و اصالت‌زدایی، از بین بردن جزمیت، بی‌قاعدگی و بی‌معیاری و معیارشکنی، نقد مشروعیت و قانون
9- تمرکززدایی- واسازی، منطق گریزی، پست‌مدرن ناشی از تضاد درونی مدرنیته است.
10- کثرت‌گرایی و تأویل‌گرایی
11- اباحیگری التقاط و چند وجهی بودن، نسبی‌گرایی و نسبی بودن ارزش‌ها
12-بحران ارزش‌ها و سردرگمی،‌ یأس و سرخوردگی
13- اضطراب، خلأ، پوچی و نیست انگاری (نهیلیسم)، بی‌مفهومی،‌ نامفهوم بودن، تضاد مفاهیم، به تعویق انداختن معنا،چند معنایی(ضدیت با تک معنایی)بی معنایی
14- تمسخر مخاطب، تمسخر هنر و هنرمند و اثر هنری و جهان هستی
15- تجدید روایت از فرهنگ و اهمیت یافتن فعالیتهای بومی و محلی
16-عدم قطعیت و نامتعین بودن، بی‌ثباتی و ناپایداری، تعلیق، تنوع
17- ناهمساز بودن، گسست‌ها و تضادها و عدم تداوم، حضور در همه جا
18- اتصالی بودن (Short circuit) اتفاقی بودن (happnning art)
19- گریز از کلی کردن- مرکزیت‌زدایی از سوژه
20-ابهام و ایهام (دو پهلو بودن و چند پهلو بودن)
21- تناقض و عدم تجانس عناصر التقاطی و سبکهای متفاوت با یکدیگر
22- ناهمگون بودن و مبارزه متن گفتاری و متن تصویری «مثل تابلوی این یک چپق (پیپ) نیست اثر مگریت»
23- مردمی بودن
24- توافق همگانی وجود ندارد.
25- مؤلف، واسطه فرهنگ به شمار می‌رود. پراکنده گزینی و گزینش نشانه‌ها برای فهم واقعیت.
26- فروپاشی رابطه دال و مدلول،‌ ارجاع دال‌ها به یکدیگر و سرگشتگی نشانه‌ها در کهشکشانی از مفاهیم.
27- طنز و تجاهل (تجاهل سرخوش و شاد) فریب و اغوا جای بحث و استدلال (تفکر) را می‌گیرد.
28-پایان دوران انتظار، مرگ آرمان شهرها و مدینه‌های فاضله
پست‌مدرنیسم محدود به هیچ تعریف و تیتری نمی‌شود. پست مدرنیته با درهم شکستن محور تفکر دوران مدرنیته که پرچمدار اصلی آن کانت بود، جهان را به گونه‌ای دیگر تقسیم می‌کند.
کانت گفته بود که «من آن شناسایی را استعلایی (متعالی Transcendental) می‌دانم که به طور کلی مربوط به اشیاء و موجودات نباشد، بلکه مربوط به طریقی باشد که ما اشیاء را می‌شناسیم تا آن جایی که شناسایی ما بتواند عقلی باشد.»
فلسفه پست‌مدرن (اگر بتوان آن را فلسفه نامید) تزلزل در یقین مدرنیته است و راسیونالیسم! راسیونالیسمی که نتیجه سوبژکتیویسم است. عصیان و انکارگری علیه همه چیز می‌تواند عبارتی باشد که کل پست‌مدرن در ذیل آن قرار می‌گیرد و آشوب‌زدگی جهان را به هنر تسری می‌دهد.
«استیتار کوال»‌ می‌گوید: (اندیشه پست‌مدرن، سمت‌وسو و جهت‌گیری واحدی ندارد. بلکه در جهات متعددی سیر می‌کند و مضامین آن چندان باهم سازگار نیستند.)
در مدرنیسم نقد هنر وجود دارد. در پست‌مدرن هنر نقدناپذیر است. خوانش‌ها جای نقد را می‌گیرند و به همین جهت «ایده»ها هم در صورت و هم در محتوا و مضمون هنر، اصالت پیدا می‌کنند. اصالت ایده و درهم شکستن پیش فهم و داوری مخاطب از هنر و اثر هنری، ماهیت هنر را تعیین می‌کند.
پست‌مدرنیسم هم گسست از مدرنیسم است و هم ادامه آن! انعکاس واقعیت در ذهن و اصالت دادن به اذهان، واقعیت را در زیر انبوه تفاسیر مدفون می‌کند و دسترسی به ذات واقعیت یا حقیقت را ناممکن می‌سازد. هرکس واقعیت را یک‌جور می‌بیند. چیزی به نام واقعیت مسخره است.
پست‌مدرن، مخاطب را در اثر هنری دخالت داده و شأنی همتای هنرمند به او می‌بخشد.
مخاطب خود می‌تواند معنا را به وجود آورد و واقعیت را تغییر دهد. واقعیت در دوران حاضر چندپاره و متشتت شده است.چیزی بنام واقیت را تفسیر میکنیم. واقیت وجود ندارد. تفسیرها وجود دارند. متکثر و متفاوت ! تشبیهات نامأنوس و ایجاد مانع برای درک مقصود و متن و فاصله داشتن با جهان واقع.
هیچ قطعیتی وجود ندارد. فضا و زمان و مکان درهم می‌ریزد. خلاف عادت و عرف و فقدان خوش‌ساختی و طرح خوش‌ساخت و تسری آشوب‌زدگی جهان به هنر و هنرمند و اثر هنری، از جمله خصوصیات بارز پست‌مدرنیسم است.
از خلاف آمده عادت بطلب دوش که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
(حافظ)
نویسنده : دکتر علیرضا نوروزی طلب
* نام:
ايميل:
* نظر: