كدخبر: ۱۵۳
تاريخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
لزوم شناسایی نقش نقاط عطف در مدیریت کیفیت منظر شهر تهران
تهران شهر بیگانه هاست و روز به روز با قلمرو ذهنی تعلقات مکانی و خاطرات جمعی شهروندان خود بیگانه تر می شود.
بیگانگی شهر تهران از خویشتن سنتی و نداشتن مؤلفه های نافذ با ثبات معاصر و مدرن در کنار توسعه ی به دور از برنامه ریزی بنیادین، منجر به نوعی سردرگمی، اغتشاش و عدم خوانایی در شهر گردیده است. یکی از مهم ترین دلایل این عدم خوانایی، نبود شبکه قوی و سازمان یافته ای از عناصر شاخص عینی و ذهنی است که قابلیت ظهوردرنقش نقطه عطف و نشانه در گستره ی وسیع شهر تهران را داشته باشد. این در حالیست که با توجه وضعیت بستر طبیعی شهر، نقاط عطف شهر تهران مهم ترین پتانسیل در مدیریت کیفیت منظر شهری می باشند.

فقدان یک شاخص و معرف کلیدی قائم به ذات در هماهنگی با هویت ملی و محلی که بتواند استخوان بندی شهر را پوشش داده، نمادی از آن باشد مانند برج ایفل در شهر پاریس (در ابتدا انطباقی با هویت محلی نداشته است) ویا نقشی که یک مجموعه متراکم و متمایز از کل سطح شهر مانند مجموعه یادمانی شهر واشنگتن دی.سی. در زمینه خوانایی شهر ایفا می نماید، منجر به نوعی عدم تشخیص و خوانایی در بافت شهر تهران شده است.

درک شهروندان از محیط اطراف، کیفیتی است که با عناصر کمی متنوعی حاصل می شود. از مهمترین این عناصر که در مدیریت این کیفیت نقش عمده دارد، نقاط عطف شهری است. علاوه بر این تحلیل نقش نقاط عطف در افزایش خوانایی و هویت بخشی شهر، سیاست های مدیریتی شهر تهران در برخورد با این ظرفیت ها مورد نیز باید بررسی قرار گیرد.

شناسایی و تحلیل نقاط عطف شهر تهران و مطالعه نوع تعامل آنها با بافت شهری میتواند دریچه ای نو به مقوله ی نقاط عطف شهری و ظرفیت های آن در ساماندهی منظر شهر تهران بگشاید.

اهداف ذیل میتواند در تحلیل نقاط عطف منظر شهر نهران مد نظر قرار گیرد:
تبیین نقش نقاط عطف در مدیریت کیفیت منظر شهری
شناخت نوع مطلوب برخورد سیاست گذاری های کلان شهری با نقاط عطف، با بررسی دو نمونه موفق خارجی
شناسایی گونه های متفاوت نقاط عطف در شهر تهران با ذکر نمونه های موردی
تحلیل ظرفیت های موجود در نقاط عطف شهر تهران
شناخت نوع تعامل شهر تهران با نقاط عطف موجود
تبیین ظرفیت های موجود در نقاط عطف شهر تهران در جهت احیای هویت و خاطره سرزمینی

آیدا آل هاشمی، بهار مجتهدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
ayda_alehashemi@yahoo.com  |  bmojtahedi@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: