كدخبر: ۱۶۴۰
تاريخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر فرهنگی
منظر فرهنگی استون‌هنج
محوطه جهانی «استون‌هنج» از نشانه‌های هویت تاریخی کشور انگلستان بوده که در جهان شناخته شده است. استون‌هنج از آثار عصر نوسنگی و عصر برنز است که در جهان باقی‌مانده و قطعه‌سنگ‌های عظیم آن با توجه به طلوع و غروب خورشيد در وسط تابستان و وسط زمستان با دقت در محل‌های خاصی قرار داده شده‌اند.
محوطه جهانی «استون‌هنج» از نشانه‌های هویت تاریخی کشور انگلستان بوده که در جهان شناخته شده است. استون‌هنج از آثار عصر نوسنگی و عصر برنز است که در جهان باقی‌مانده و قطعه‌سنگ‌های عظیم آن با توجه به طلوع و غروب خورشيد در وسط تابستان و وسط زمستان با دقت در محل‌های خاصی قرار داده شده‌اند.
محوطه ميراث جهانی استون‌هنج بيش از 2000 هکتار از زمين‌های گچی منطقه را دربرمی‌گيرد. در اين محدوده، 196 يادمان قرار دارد که اکثراً تپه‌های مراسم تدفين‌اند و تعداد منحصر به فردی از محوطه‌های باستانی تدفينی شامل مزارع غلات، ديوارکشی، مسيرها و سکونت‌گاه‌ها را شامل می‌شود. متأسفانه توسعة کشاورزی در دورة نوسنگی بیشترین تأثیرات را بر منظر طبیعی منطقه و نابودی جنگل‌های محوطة استون‌هنج گذاشته است. به علاوه، استون‌هنج يک منظر باستان‌شناسی است و نه صرفاً مجموعه‌ای از تک‌يادمان‌ها. از سوی دیگر طبيعت خاص و ارزش‌های منظر طبيعی آن به حدی است که 665/2 هکتار از اين منظر توسط یونسکو ثبت جهانی شده است. اهميت اين منظر فرهنگی از آنجا است که بدون آن، استون‌هنج مفهوم و معنی خود را از دست خواهد داد. چشم‌اندازی که تاريخ طولانی تعامل انسان با منظر را به نمايش می‌گذارد. درسال 1994 کميتة ميراث جهانی، «منظر فرهنگی استون‌هنج» را به عنوان زير‌مجموعه‌ای از منظر فرهنگی با ارزش جهانی معرفی کرد.

تهدیدات منظر فرهنگی استون‌هنج
استون‌هنج به دليل جذب تعداد زياد گردشگران و ترافيک خودروهایی که از بزرگراه‌های اطراف آن تردد می‌کنند، تحت فشار است. آلودگی صوتی و بصری جاده‌ها مدت زیادی است که به عنوان مهم‌ترين عارضة استون‌ها شناخته شده است. افزايش کاربری‌های کشاورزی بعد از جنگ جهانی سبب تغييراتی در کاربری نظامی محدودة اطراف محوطة ميراث جهانی و منطقة «لارک هيل»1 شده و از سوی دیگر افزايش تقاضای کاربری تفريحی که مردم از آن منطقه به عنوان مناظر طبیعی و نواحی بيرون شهری انتظار دارند، نیز موجب ايجاد تغييراتی در ويژگی و کيفيت منظر محوطة ميراث طبيعی استون‌هنج شده است.


منظر باستان‌شناختی استون‌هنج

طرح جامع احیاء و حفاظت منظر استون‌هنج
در سال 2009 «ويل کوک سون»2 معمار منظر، تصميمی مبنی بر حذف اين تسهيلات و جايگيری آنها در سمت غربی سايت گرفت. اتخاذ تدابیر حفاظتی به منظور بهبود شرايط محل با توجه به المپيک 2012 در لندن و هجوم گردشگران به این منطقه با هدف ارائة طرحی پايدار با توجه به تداخل بين محافظت از آثار تاریخی، کشاورزی، توريسم، تفريح، حفاظت گونه‌های گياهی و جانوری و ارتقاء اکولوژیکی منظر بود.
ايده طرح پس از آناليزهای متعددی بر روی سايت به وجود آمد. در راستای رسيدن به طرحی پايدار و سازگار، اصول اساسی زير در طرح در نظرگرفته شد :
1. منظر بايد با کمترين مداخلات و در راستای اهداف پايداری آن نمايش داده شود (حذف هرگونه عامل مخدوش‌کننده).
2. ورودی بازديدکنندگان بايد در اطراف سايت پخش شود، تا امکان انتخاب بيشتری برای ورود به مجموعه باشد و درک کامل‌تری از ارتباط مونومان‌ها به وجود آيد و از طرف ديگر پخش شدن بازديدکنندگان باعث می‌شود که حجم آنها کمتر به نظر برسد و اسرار‌آميزی و روح مکان حفظ شود.
3. مبلمان و تسهيلات برای بازديدکنندگان بايد متناسب با شأن و روح مکان طراحی شود.
4. درختزارهای مزاحم باید به منظور وسعت ديد به مونومان‌ها، حذف شده و لکه‌های درختزار در مکان‌های تعريف شده به منظور بهبود اکولوژيکی و زيبايی سايت، طراحی شود.
5. توريسم بايد با اقتصاد و جامعة محلی هماهنگ شود.
6. به منظور دستيابی به اهداف اکولوژيکی، سايت بايد با دشت «سالزبری» بپيوندند تا بتوان زمين‌های کشاورزی را به مراتع (مرغزار) تبدیل و جنبه‌های اکولوژيکی طبيعت منطقه را تقويت کرد.
7. جادة اصلی از درون سايت بايد حذف شده و مسيرهای پياده طراحی و تقويت شوند تا بتوان جذابيت‌های مختلف سايت تاريخی را نظاره کرد.

به دليل افزايش کاربری کشاورزی و صنعتی در منطقه، منظر طبيعی و گونه‌هايی که در آنها وجود داشته، مورد تخريب قرار گرفته‌اند. از نگاه بوم‌شناسی، این منطقه می‌تواند به اندازة جنگل‌های بارانی، گونه‌های مختلف جانوری را مورد حمايت قرار دهد. بنابراين حفاظت و بازگرداندن3 اين گونه‌ها در اولويت برنامه‌های اين طرح است.


پتانسیل محوطه تاریخی استون‌هنج در خلق فضای جمعی

ارزیابی طرح جامع استون‌هنج

از سال 1960 نگرانی‌هايی برای حفاظت و مديريت استون‌هنج به همراه ساير يادمان‌ها و چشم‌انداز تاريخی آن افزايش يافته است. طرح جامع استون‌هنج در سال 1999 توسط سازمان ميراث انگلستان و «نشنال‌تراست»4 اعلام شد و موازی با برنامه مديريت محوطة ميراث جهانی اما مستقل از آن به اجرا درآمد. طرح جامع مکانيزمی است که توسط آن دورنما و بسياری از اهداف پيش‌بينی‌شده برنامه مديريتی برای هستة محوطة ميراث جهانی همچون تأمين سرمايه ارائه می‌شود.
طرح جامع، در راستای اقدامات دولت برای ارتقاء کیفیت منظر استون‌هنج، تهية برنامة عملی برای ساخت تونل در اتوبان «A303»، بستن اتوبان «A304» و جابه‌جايي پارکينگ و تسهيلات توريستی موجود و ايجاد يک مرکز توريستی جديد را پیشنهاد داده است. نقش اصلی طرح جامع اين است که چارچوب‌های ارتقاء پایداری اکولوژیکی و کیفیت منظر را به عنوان يک استراتژي برای اجرای طرح‌های آيندة محوطة ميراث جهانی تنظيم کند. برنامة مديريت محوطة ميراث جهانی منظری شامل يک هستة گسترده از مرغزارهای پوشیده از گیاهان بومی منطقه پیش‌بينی کرده است که با چشم‌انداز وسيع‌تری از مزارع کم‌‌تراکم احاطه خواهد شد. در اجرای بلند‌مدت برنامه، اهداف زیر تأمین می‌شود :
• با تبديل تمامي مزارع موجود به مرغزارهایی به ارزش اکولوژیکی، زمینة حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری خاص منطقه به وجود می‌آید.
• تمامی ساخت و سازهای مخدوش‌کنندة منظر و جاده‌های گذرنده از حریم آن حذف و يا پوشانده می‌شود.
• با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مرغزارهای طبیعی، لایه‌های باستان‌شناسی منطقه از خطر شخم‌زنی و کشت و‌کار حفاظت می‌شوند.
• محدوده‌ای برای دسترسی پيادة گردشگران ايجاد می‌شود.
با اجرای این طرح، منظری هماهنگ و زیبا خلق خواهد شد که به روح تاریخی استون‌هنج ارج می‌گذارد. طرح جامع استون‌هنج از یک سو عهده‌دار حفاظت از آثار باستانی و منظر طبیعی منطقه بوده و از سوی دیگر به دنبال ارتقاء خدمات گردشگری و استفادة تعداد کثيری از بازديدکنندگان است.


پارکینگ و امکانات توریستی، مرغزارهای پوشیده از گیاهان بومی را نابود کرده است

پی نوشت


Lark hill -1
Will Cookson-2
Preservation and Restoration -3
National trust -4

ترجمه : سارا پور‌یوسف زاده/ کارشناس ارشد معماری منظر sara.pyz@gmail.com
مأخذ : مجله تخصصی معماری منظر ، شماره نهم ، مرداد 1389.
* نام:
ايميل:
* نظر: