كدخبر: ۱۹۷
تاريخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی به آسیای مرکزی
سیاست های خیابان سازی در شهرهای سوسیالیستی
سفر به آسیای مرکزی و بازدید از شهرهایی که تا چندی پیش تحت سلطه سوسیالیسم روزگار می گذراندند، به درک اهداف این نهضت کمک شایانی کرده است. این گزارش بر آن است تا تأثیرات سوسیالیسم را بر منظر شهری کشور های آسیای مرکزی بیان کرده و به بررسی جزئیات شهرسازی امروزی آن ها که همچنان پیرو عقاید سوسیالیستی است، بپردازد. در نهایت، منظر خیابان شهر سوسیالیست با شهر نظامی و شهر سرمایه داری مقایسه خواهد شد.
کیفیت فضاهای شهری از عوامل متعددی در مقیاس های مختلف و زمینه های متفاوت تاثیر می پذیرد که بدون شک بی کیفیتی وضع موجود ناشی از عدم توجه به این عوامل می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این زمینه ، عناصر شکل دهنده معماری منظر و معماری بناهای مجاور این فضاها است.

چگونگی طراحی ، ساخت و کیفیت عناصر و بناها نه تنها در شکل گیری کالبد فضای شهری تاثیر گذار است بلکه بی شک در نقش های مختلف این فضا  و عملکردهای متفاوتی که  در آن صورت می گیرد  و خاطره مردم نیز موثر است.

منظر این فضاها چگونه باید باشد تا در بالا بردن کیفیت فضاهای شهری تاثیر گذار باشد ؟

مسیر تکامل خیابان به سه بخش تقسیم می شود :

          تولد : خواست ایجاد ارتباط و پیوستن دو قطب (مکان) است.

          رشد : بر آن زمان می گذرد

         شکل گیری کالبد و جرم ساختمانی ..........  تکنیک های معماری منظر

         شکل گیری خاطرات

          بلوغ : شکل گیری خاطرات جمعی در آن

        جزئی از هویت ملی شدن 

        تبدیل به نشانه شدن  


این پژوهش را در سه بخش پی می گیریم: 


بخش اول: توصیف و تحلیل منظر خیابان  شهرهای مورد بازدید

به تدریج فضا جزئی از هویت، فرهنگ، خاطره و اصلاً خود ما می­شود؛ گویی حیات پیدا می­ کند، روحی در آن دمیده می­ شود. دیگر تنها بنایی یا شهری نیست از جنس خاک و زمین، بلکه موجودی زنده می­ گردد. موجودی که هویت همه ی ماست ما خود را به آن می­ شناسیم و با آن معرفی می­ کنیم. مأموریت خود را بر مبنای این مکان ها پیدا می­ کنیم.


برای این منظور منظر خیابان های شهر عشق آباد را در سه دسته معیارهای عملکردی، تجربی و زیباشناختی، زیست محیطی بررسی می کنیم.

 

معیارهای عملکردی

          نگاهی به نقش های عملکردی فضای خیابان

          تحلیل معیارهای سازگاری ، ایمنی و امنیت

          کنترل و نظارت

          تفکیک فعالیت های ناسازگار

          قلمروپذیری

          انعطاف پذیری


معیارهای تجربی- زیباشناختی

          تحلیل معیار معنابخشی به فضا

          هویت

          خوانایی

          شفافیت

          تحلیل معیار تعلق مکانی

          تحلیل معیار سرزندگی

          تحلیل معیارهای مقیاس و مقیاس انسانی

          تحلیل عوامل جذابیت بصری


معیار زیست محیطی

 خیابان، نقطه شروع شهر

خیابان جدا از بافت

 


    

      بخش دوم : مطالعات تکمیلی

            منظر خیابان در شهرهای سرمایه داری ، نظامی و مقایسه آن با شهرهای سوسیالیستی

نمونه موردی :    نظامی............ پاریس

                     سرمایه داری.....هامبورگ

                     سوسیالیستی......عشق آباد


بیان تفاوت و اشتراک منظر خیابان در شهرهای انتخابی و بیان علل آن


بخش سوم : نتیجه گیری

سیاست های خیابان سازی در شهرهای سوسیالیستی


امیر طهماسبی، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه تهران


* نام:
ايميل:
* نظر: