كدخبر: ۲۵
تاريخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عوامل شکل گیری باغ ایرانی
واژه شناسی باغ ایرانی (2)
مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مكان يا مكانيت است؛ باغ فضایي متعين به شمار مي‎رود كه تصوير كل كيهان را در خود به قاب مي‎گيرد.
باغ قطعاً واژهاي فارسي است كه در پهلوي و سغدي نيز به همين شكلBagh به كاربرده ميشود. برخي باغ را مشترك در فارسي و تازي ميدانند و بعضي نيز برآنند كه اين واژه در اصل تازي بوده و جمع آن را “بيغان” ميآورند، حال آنكه اين واژهقطعاً فارسي است و از فارسي به ديگر زبان ها رفته است. ايراني ها از قديم الايام به ساختن باغ ها و باغچه درحياط ها و دور وبر بناها علاقه خاصي داشته‎‎اند.

برخی از محققین بر این اعتقادند که خاطره ميهن اصلي و خاستگاه قوم آريا منشأ اين علاقه بوده است. آنها باغچه هايي را كه در اطراف بنا ميساختند “ په اره دئسه ” ميناميدند كهبه معناي پيرامون دژ يا “ديس” بود. “ديس” يعني بنا و كسي را كه ديس ميساخت “ديسا”يعني بنا ميناميدند. فرمانروايان شهرهاي داخل ايران يا شهرهاي قلمرو شاهنشاهي ايران در خارج، همه ملزم به ساختن چنين باغچههايي بودهاند. مثلاً يكي از اين “په اره دئسهها ” يا پرديس ها در تخت جمشيد بود كه خشايارشاه در هنگام برشمردن نام بناهايي كه ساخته، از آن ياد كرده است. واژه پرديس به معناي بهشت در زبان عربي به فردوس تبديل شده است.

برخی نیز باغ را تلاش در بازسازی بهشت آرمانی می دانند. خود بهشت يا “ وهشت ” به معناي بهترين زندگي است و اين بهشت به شكل باغي سرسبز و خرم و زيبا مجسم ميشده است. براي اين مفهوم واژههاي جنت، فردوس، بهشت يا رضوان نیز به كار مي رود. در فارسي قديم واژه پاليز هم به همين معنا بوده است. چنانكه فردوسي گفته است:‌ “وز آنجا به پاليز بنهاد روي”. در بهشت كوثر هست و درختان و گل ها و جويبارها، و در باغ نيز آب روان خوش و گل هاي زيبا و درخت هايي كه مي توان در سايه آنها آرميد و اين همه محصور در ديواري كه مانع ورود جهنميان به آن شود.

برخی ریشه باغ را در سفارشات دینی ایرانیان جستجو می کنند؛ آيين و كيش قديم ايرانيان به كشاورزي و باغ سازي اهميت خاصي داده و آن را ستايش نموده است، چنانكه در ونديداد (فرگرد سوم- فقره 33) مي خوانيم كه زرتشت به اهورا ميگويد: “اي آفريننده جهان مادي، چهارمين كسي كه زمين را به منتهي درجه وجد آورد كيست؟” اهورامزدا پاسخ ميدهد:‌ “ آنكس كه بيشترين مقدار گندم كشت كند و بيشترين سبزي ها بكارد و بيشترين درخت ها بنشاند. كسي كه زمين خشك را آب دهد و زمين خيس (باتلاق) را بخشكاند و زير کشت برد.” در كتاب فارسنامه ابن بلخي كه بين سال هاي پانصد تا پانصد و ده هجري قمري تأليف شده سلسلههاي پيش از اسلام را بنا به روايت قديم چهار سلسله بنام پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان برشمرده است. مؤلف اين كتاب منوچهر پسر ميشخوريار را كه هفتمين پادشاه پيشدادي است نخستين كسي ميداند كه در جهان به احداث باغ و بوستان پرداخته و مينويسد: “ آثار او آن است كي اول كسي كه باغ ساخت او بود و رياحين گوناگون كي بر كوهسارها و دشتها رسته بود جمع كرد و بكشت و فرمود تا چهار ديوار گرد آن در كشيدند و آن را بوستان نام كرد، يعني معدن بوي ها.”

مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مكان يا مكانيت است؛ باغ فضایي متعين به شمار ميرود كه تصوير كل كيهان را در خود به قاب ميگيرد. اين مفهوم كه پرورنده انتظام و هماهنگي است ميتواند از راه عدد،‌ هندسه، رنگ و ماده به حيطه حواس درآيد، در عين حال نظر عقل را به ذات، به ساحت باطني مستقر در فضاي مثبت معطوف دارد.
باغ، در حد مظهري از صورت مركز گريز عالم كبير يا ظاهر، و حياط، در حد مظهري از صورت مركز گراي عالم صغير يا باطن، جنبههايي از مكان به شمار ميآيند كه متقابلاً مكمل و در نتيجه كامل كننده يكديگرند.


نویسنده : وحید حیدر نتاج

v_nattaj@yahoo.com


* نام:
ايميل:
* نظر: