كدخبر: ۳۲۲
تاريخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
جايگاه هنر اسلامي در جامعه نوين/ قسمت پنجم
بورکهارت : چون وجود يكي است،‌ هرآن چه هست بايد به نحوي سرچشمة ازلي خود را جلوه‌گر سازد. [درهنر اسلامي] "تنزيه" بر "تشبيه" ترجيح دارد.
بوركهارت سمبوليسم را مبتني بر تشابه وتطابق ميان مراتب وجود مي‌داند و نوشته است:
«چون وجود يكي است،‌ هرآن چه هست بايد به نحوي سرچشمة ازلي خود را جلوه‌گر سازد. [درهنر اسلامي] "تنزيه" بر "تشبيه" ترجيح دارد. تصوير، بشر را به حدود جسماني او تنزّل مي‌دهد. هدف هنر اسلامي به طور كلي ايجاد فضايي است كه بشر را در مسير شناخت شأن ازلي خويش ياري رساند. هنر اسلامي نظم ونظامي مي‌آفريند كه مبيّن توازن، صفا و آرامش است. معماري مسجد هرگونه كشش وكشاكش ميان زمين و آسمان را منتقي مي‌كند.

معماران مسلمان با عشق وعلاقه‌اي مفرط به شكل رواق‌ها مي پرداختند. تعجّبي نداردكه كلمه "روق" در عربي-كه رواق جمع آن است – تقريباً باكلمات زيبايي، دلپذيري وپاكيزگي مترادف است. تزئين در معماري اسلامي بدنة ديوارها وستون ها را درخود محو مي‌كند و اين چنين، به ايجاد خلأ مدد مي‌رساند. جامة اسلامي(لباس وپوشش مسلمانان)‌ طبيعت حيواني بشر رامي‌پوشاند و خصائص بشري او را نمود بيشتري مي‌دهد، به رفتار وحركات او متانت و وقار مي‌بخشد و حركت بدن را هنگام نماز و عبادت تسهيل مي‌نمايد. برعكس ، لباس جديد اروپايي با وجود دعوي رها ساختن بشر از بندگي، در حقيقت شأن ومنزلت ازلي او را نفي مي‌كند.»
(15)

زيبايي اشكال در هنر اسلامي مبتني بر «صور تنزيهي» است كه «هندسة مقدس»، كه برگرفته از نظام هستي است به ساختار محسوس آن عينيت مي‌بخشد. عوامل اصلي اين هندسه، نظم وتقارن وتوازن و تعادل وتناسباتي است كه از نظمي كيهاني سرچشمه گرفته‌است، كه ضرباهنگ (ريتم) آن در برگيرندة همة پديده‌هاي هستي بيكران است. زيبايي در هنر اسلامي نتيجة اين وحدت مقدس و بي‌شائبه است و ايجاد خلأ در معماري اسلامي و مساجد، زمينه‌اي است كه مسلمانان را براي درك حضور خداوند آماده مي‌كند و آنان را در برابر جاودانگي حضور قرار مي‌دهد.

بوركهارت نوشته است:
«هنر قدسي معمولاً به دليل قواعد سنتي حاكم برآن، از سقوط در اين جريان شديد تغير و تحول در امان مي‌ماند. آن چه در هنر اسلامي تحت عنوان سكون و عدم تحرك مورد انتقاد فراوان قرار گرفته، صرفاً همين غياب انگيزه‌هاي فردي ونفساني در آن است. دليل توسعه فوق العادة تزئينات هندسي در هنر اسلامي نيز همين است.طرح اسليمي براي خلاً ‌ناشي از تحريم تصاوير پديد نيامد، بلكه نفي و نقيض هنر تصويري (و بازنمايانه) است. مركز يك طرح اسليمي همه جا هست و هيچ جا نيست؛ در پي هراثباتي،‌ سلبي است و به دنبال هر سلبي، اثباتي. طرح اسليمي منطقي و موزون، رياضي گونه و آهنگين است و اين ويژگي‌ها براي روح دين اسلام كه طالب موازنة ميان عقل وعشق است، بسار حائز اهميت مي‌باشد. هنرمند در اين مقام بيش‌تر تابع شهود و تفكر است تا احساسات و نفسانيات خويش و بالضروره فرديتش از ميان برمي‌خيزد، بدون اين كه از شور خلاقة او كاسته‌شود.

هنر اسلامي اشياء را با اصول جهاني خويش مرتبط مي‌سازد. هر چيز به ميزاني كه صفتي الهي را متجلي مي‌سازد، از كمال و زيبايي بهره مي‌برد. پس نمي‌توان كمال را در چيزي جست و جو كرد، مگر آن كه قابليت آينگي صفات خدا را داشته باشد. هنر بصري اسلامي بازتاب بصري كلام وحي است و از حقيقت و جوهر بي‌شكل آن (قرآن) نشأت مي‌گيرد. هنر اسلامي در اصل از توحيد، يعني از تسليم در برابر يگانگي خدا و شهود آن حاصل مي‌شود. جوهر توحيد در وراي كلمات قرار دارد و خود را در قرآن به واسطة بارقه‌هاي ناگهاني و منقطع متجلي مي‌سازد. اين بارقه‌ها در ساحت تخيل بصري در صور بلورين تبلور مي‌يابد و اين صور هستند كه به نوبة خود، جوهر هنر اسلامي را پديد مي‌آورند.» (16)

كتابنامه:

15-جاودانگي و هنر، صص 16ـ15 ، 18و19. 16-همان، صص 21ـ20.

علیرضا نوروزی طلب، دکترای پژوهش هنر، استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
noroozi110@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: