كدخبر: ۴۶
تاريخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
هرمنوتيك و مسائل آن در هنر
هرمنوتيك داراي دو گرايش است: 1- هرمنوتيك كلاسيك يا سنتي و مؤلف محور. 2- هرمنوتيك فلسفي (مفسّر محور). تفسير هنرمند از هستي در قالب اثر هنري تحقق يافته است. مفسري بايد بتواند با تصوري نسبتاً دقيق از همان شرايط كه متن در آن شكل گرفته به تفسير بپردازد.
زبان منشاء سوء تفاهم است. زماني كه در مكالمات دچار سوء تفاهم مي شويم اين سوء تفاهم ناشي از تفسيري است كه از زبان داريم. رفتار ها و حركات نيز به مثابه زبان قابل تفسير اند. با تفسير آن ها ديگران را مورد قضاوت قرار مي دهيم. به تجربه دريافته ايم كه بسياري از قضاوت هايمان كه نتيجه تفسير هايمان است، قضاوتي غلط و ناصواب بوده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم، تفسير معتبر و نا معتبر وجود دارد. اما در باب پيشنهاد پذيرش تفسير مقبول و نا مقبول بايد گفت: اگر تفسيري مقبول (كه مورد قبول عام به معني جهاني و يا اجتماعي و عمومي است) را مورد بررسي قرار دهيم، آيا اين تفسيرِ مورد قبول عام مي تواند از مقبوليت خود ساقط شود؟ تاريخ حيات اجتماعي انسان به اين پرسش پاسخ آري مي دهد. نكته ديگر آنكه آيا اين امكان وجود دارد كه تفسير معتبر كه امكان مقبوليت آن هم به صورت عام وجود دارد، نا معتبر و غلط باشد؟ پاسخ به اين سؤال هم با رجوع به تاريخ انديشه بشر آري است.آيا ذهنيت ما جهاني را كه مي بينيم مي سازد و يا واقعاً جهان خارج در خودش حقيقتي دارد؟ اين موضوع به مسئله تفسير و علم هرمنوتيك ربط پيدا مي كند.
هرمنوتيك داراي دو گرايش كلي است:گرايش نخست را مي توان هرمنوتيك كلاسيك يا سنتي ناميد. اين گرايش، گرايشي مؤلف محور است و تلاش مي كند كه نيت نويسنده (مؤلف، هنرمند) را از طريق اثرش كشف كند. نظريه پردازان مهم اين گرايش عبارتند از: مارتين كلادنيوس (1759 1710)، ارنست دانيل شلاير ماخر (1834-1768)، ويلهلم ديلتاي (1911-1883)، فريدريش اَست (1841-1778)، اريك هيرش، اگوست بُك، شاگرد شلاير ماخر (1868-1785).

گرايش دوم كه اصحاب هرمنوتيك فلسفي (مفسّر محور) ناميده مي شوند عبارتند از: مارتين هايدگر (1976-1889) گادامر (2002-1900) پل ريكور (1931).

پرسش اساسي هرمنوتيك جديد (هرمنوتيك فلسفي) اين است:

چگونه فهم ممكن است؟ و به عبارتي: فهم چگونه تحقق پيدا مي كند و چه فرايندي دارد؟

گادا مر نقطه آغازين هرمنوتيك را نهضت اصلاح ديني به رهبري مارتين لوتركينگ (1546-1483) مي داند. اما هرمنوتيك در معناي واقعي و روشمند خود، باشلاير ماخر آغاز مي شود. هرمنوتيك سنتي مي كوشد كه متن را به مثابه دال به مدلول، كه نيت مؤلف است (معناي نخستين و اوليه متن) ارجاع دهد. و به عبارتي از طريق متن، معناي اوليه آن را كه مبداء شكل گيري متن بوده است، كشف كند. هرمنوتيك پيشتر در مسير تفسير جهان، به مثابه كتابي مقدس گام برداشته است.
احكام اساسي گرايش هاي تفسيري

الف: در تفسيرِ ابژه ها، اصالت با ذهنيت مفسر است. ذهن به مثابه آينه اي است كه تصاوير در آن منعكس مي شوند. كيفيت آينه (محدب باشد يا مقعّر) است كه تصويري مطابق يا نا مطابق و داراي اعوجاج از شيء فراهم مي آورد. مفسّر، تصوير شيء را تفسير مي كند نه خود شيء را. اگر تصوير شيء با خود شيء مطابقت نداشته باشد، تفسير تصوير شيء نيز با خود شيء مطابقت نخواهد داشت. مفسّر قبل از عمل تفسير، بايد اين نكته را مورد بررسي و نقد قرار دهد كه آيا تصوير شيء ماهيتي مطابق با خود شيء دارد؟ و علاوه بر اين بايد روشي كه براي پاسخ به اين سؤال پيش مي گيرد، مداقه و نقد داشته باشد. نقد ذهنيت مفسر و روش تفسيري او از شيء، پيش نياز هر تفسيري است. اگر مفسّر نتواند وجوه نا مكشوف و پنهان و مبهم شيء را در تفسيرش ظاهر كند، تفسيرش چه ارزشي دارد؟

ب: اصالت با ابژه (متن، اثر هنري، پديده) و شيء مورد تفسير است و تفسير، انعكاس شيء را در ذهنيت دريافت كننده بررسي و تحليل مي كند. اين گرايش با پديدار شناسي ارتباطي وثيق دارد.

ج: تفسير، تعامل و هم سنخيتيِ ذهنيت مفسر با شيء است. انعكاس شيء در ذهنيت مفسر و تاثير ذهنيت مفسّر بر چگونگي فهم شيء از مهم ترين مسائل هرمنوتيك فلسفي است.

هرمنوتيك مي كوشد ابهام معنايي را برطرف كند. اين عمل از طريق رمزگشائي متن صورت مي گيرد. هرمنوتيك روشي براي تفسير و تاويل و تعبير متن است، گرچه براي فهم متن نمي توان روشي واحد و يگانه تبيين كرد. اما تفسير، روندي است كه متعاقب فهم از چيزي، تبيين مي شود. علمِ رمز گشائي و فهميدنِ معناي اثر، كانونِ علم هرمنوتيك است.

هرمنوتيك بر اساس روش هاي رمز گشائي اش از متن دچار خطا هم مي شود، مفسّر بايد بداند كه خطا كردن آميخته با سرشت آدمي است. نقد روش هاي رمز گشائي متن، قبل از عمل تفسير الزامي است. اگر بگوئيم در تفسير خطا نمي كنيم، گزافه گوئي كرده ايم. در هرمنوتيك بايد خطاها را بپذيريم. اما اگر خطاپذيري را انكار كنيم بايد اذعان كنيم كه همه تفسير ها صحيح است و خطا در تفسير ها امكان پذير نيست و همه تفاسير به شكلي پذيرفته و قابل قبول است. در اين صورت پذيرفتن چيزي كه آن را انكار كرده ايم بي معنا است. قبل از هر تفسيري بايد روش تفسيرمان را تبيين كنيم، موقعيت خودمان را نقد كنيم و مهمتر اينكه پيش تصورات و پيش دانسته ها و پيش زمينه هاي خويش را به عنوان مفسّر نقد كنيم. پس مفسر اول بايد خودش را نقد كند و بعد متن را. مولوي اين نكته را چنين متذكر شده است:

كرده اي تفسير حرف بِكر را / خويش را تفسير كن ني ذِكر را

اين توهّم، توهّمي شايع است كه مفسر ديدگاه تفسيري خود را اصيل مي پندارد. ژاك دريدا گفته است: متن فاقد معنايي مركزي است. اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه هر نظريه اي در ذات خود ابطال پذير و اثبات پذير است. اين حكم دريدا نمي تواند در برگيرنده همه متن ها باشد. چون متن ها خصلت هاي متفاوتي دارند و با روش هاي متفاوتي نيز تفسير مي شوند. مي توان گفت كه بعضي از متن ها فاقد معناي مركزي اند. اين متن ها در بعضي از آثار هنري قابل ملاحظه است و نمي تواند در برگيرنده همه آثار و همه متون باشد. اين ادعايي است كه بايد اثبات شود. از كجا مي دانيم كه متن ها (خصوصاً متن هاي هنري) فاقد مركزيت معنايي اند؟ آيا اين خود تحميل نوعي پيش داوري به متن نيست؟ هنري بودن يك متن در خود اثر هنري است، نه در دلالت معنائي اش. طيف متن ها هنري از متون واقع گرا تا متون فرا واقع گرا و جادويي توسعه دارد و نمي توان در مورد اين همه تنوع در متون هنري حكمي واحد و قطعي صادر كرد. عدم كشف معناي متن اثر هنري، به هنري بودن متن لطمه اي وارد نمي كند. نوعي آفرينش زيبائي در فرم هاي هنري وجود دارد كه امكان تفسير متن از طريق آن ميسر است. از كجا معلوم است كه اثر بر اساس فهم تفسيري مفسر آفريده شده باشد. مگر هنرمند در آفرينش اثر هنري تصوري از مفسران ناديده اثرش داشته است؟

اگر مفسر تفسيري از متن ارائه مي دهد، بايد شواهد تفسيري اش را در خود متن نشان دهد. در چنين رويكردي اين نكته حائز اهميت است كه مفسّر، اثر هنري را به سندي در جهت اثبات تفسيرش، تقليل مي دهد. اثر هنري، هنري بودن خود را در پسِ حجاب چنين تفسيري پنهان مي كند. هيچ گاه تفسير اثر هنري نبايد موجب اضمحلال اثر هنري در فهم و ذهنيت مفسر شود. در غير اين صورت مفسّر با اثر هنري مواجه نيست. بلكه با شيء اي مواجه است كه براي او، به مثابه يك سند، معنايي دارد. همين و بس!


چه نيازي به تفسير اثر هنري است؟ آيا تفسير اثر هنري فقط به كشف معناي اثر مربوط مي شود يا مي توان تفسيري زيبا شناختي نيز از اثر هنري ارائه داد؟ تفسير فرماليستي مهم تر از تفسير معنايي اثر است. زيرا اصل و اساسِ تفسير معنايي اثر مبتني بر شكل و فرم بياني آن است.

اثر هنري ساختارش را در ذهنيت مخاطب منعكس مي كند. اين انعكاس مي تواند از ديدگاه هاي متفاوت مورد تفسير قرار گيرد. مثلاً با اصول و مباني نظري مدرنيته شيء هنري مورد تفسير قرار گيرد. آنچه كه در مدرنيته به عنوان اصلي اساسي مطرح است، اصالت بخشيدن به فهم و انتخاب افراد است. نتيجه چنين گرايشي در نهايت منجر به نفي الهيات شده است.بايد به جاي معيار هاي الهي، معيار هاي انساني را جايگزين كرد. معيارها همه از ذهن و فهم انساني است كه نشات مي گيرد. انسان چيز هائي مي سازد و لفظ حقايق را به آن ها مي دهد. پس به تعداد اذهان حقايق ساخته مي شود، كه در دوره اي مشروعيت دارد و در دوره اي ديگر مشروعيت ندارد. پس هيچ معيار ثابتي وجود ندارد. در نتيجه هنر هم فاقد معيار هاي ثابت در سنجش و ارزش و نقد هنري خواهد شد و تعريف ناپذير! و به عبارتي بي ذات مي شود. ديگر نمي توان درباره حقيقت ذاتي اثر هنري سخن گفت. هيچ تمايزي بين شيء هنري و ساير اشياء نيست. تمايزات را مقبوليت ها تعيين مي كنند. هستي تقدم ذاتي دارد نسبت به شخصي كه جهان هستي را مورد شناسائي و تفسير قرار مي دهد. اگر مفسر مدعي شود كه من حقيقت را مي سازم، هستي هم در ساختن اين حقيقت حضوري انكار ناپذير دارد. آنچه كه مفسر آن را تفسير كرده است، بايد پيش از تفسير وجود داشته باشد. زيرا با نابودي مفسر و تفسير، شيء مورد تفسير حقيقتاً نابود نمي شود. بلكه براي مفسر نابود مي شود. آن هم به اعتبار نابودي مفسر! اگر معناي جهان وابسته به انسان است يعني موجودي كه داراي توان تفسيري است، بايد جهان به مثابه شيء مورد تفسير، وجودي در خود داشته باشد. آدمي، خود جزيي از جهان است و هيچگاه نمي تواند جهان را به عنوان ابژه اي بيروني، مورد تفسير قرار دهد. هيچ نقطه اي خارج از جهان وجود ندارد كه مفسّر از آن نقطه بتواند جهان را به مثابه يك ابژه، مورد تفسير قرار دهد.

هستي بر سوژه برتري دارد. ما چيزي را نمي سازيم بلكه تاليف و تركيب و نمونه سازي و الگو برداري جهت تحقق خواسته هاي انساني مان مي كنيم! ساختن را به معناي مجازي انجام مي دهيم، نه به معني حقيقي كلمه و نه به معني آفريدن، آنگونه كه در الهيات از آن سخن مي گويند. انسان الگوهايش را از طبيعت مي گيرد. اگر رابطه انسان با هستي قطع شود، امكان اينكه در ذهن الگويي يا چيزي بيافريند مطلقاً وجود ندارد. هيچ تصوري عارض ذهن نمي شود مگر آن كه اجزاء و مواد اوليه اش را از عالم واقع اخذ كند.

اين جهان بوده است پيش از توهيچ بودي نبوده بيش از تو

انسان با فطرت خودش زيبائي را درك مي كند. آيا مي توانيم بر اساس فطرت نظامي براي درك زيبائي فراهم كنيم؟ اگر ذوق ملاك قضاوت اثر هنري باشد، به تعداد آدميان ذوق هاي متفاوتي وجود دارد. نيروي درك يا قوه فهم در همه انسان ها وجود دارد، اما فهم ها و ذوق ها با هم متفاوتند. زيرا نحوه بكارگيري فهم ها و ذوق ها متفاوت است. هرمنوتيك بايستي مساله نحوه بكارگيري قوه فهم را براي تفسير و درك اشياء مورد بررسي و پرسش قرار دهد.

تفسير يا هرمنوتيك، روشي براي فهم پديده هاي طبيعي و آثار انساني است. فهم مبتني بر نحوه هستي انسان ها است. هستي آدميان با هم متفاوت است و تفسير هايشان نيز متفاوت. تفسير، فهم مفسر است از چيزي. تفسير دلبخواهي نيست. زيرا بايستي قاعده مند و روش مند باشد.

هدف تفسير كشف معناي متن است نه نيت مؤلف. اما نيت مؤلف در متن منعكس مي شود، و نمي توان مرز روشن و تفكيك پذيري را بين نيت مؤلف و معناي خود متن كه هر دو در ابهام اند، ترسيم كرد. اگر نيت مؤلف اهميتي ندارد و ما به آن دسترسي نداريم و معنايي مركزي هم در متن وجود ندارد، و به عبارتي: متن، فاقد مركزيت معنايي است، پس مباني تفسير را در ذهنيت خود مفسر بايد جستجو كرد. در اين صورت، اين مفسر است كه بايستي مباني و مراجع تفسير خود را و نظام تفسيري اش را معرفي كند و كارآيي آن را در عمل تفسير نشان دهد و در برابر نقد ها از مباني و مراجع و نظام و روش تفسيري اش دفاع كند.

متن ها نيز تفسير هاي متفاوت سازندگانشان را از اشياء در اشكال هنري نشان مي دهند. شيوه تفسير متن هنري و غير هنري متفاوت است. و اين تفاوت روش ها در تفسير را، ابژه ها گوشزد مي كنند. تفسير يك متن حقوقي يا كتاب آشپزي با تفسير «هملت» اثر شكسپير متفاوت است. متن چيزي است كه قابليت فهم و تفسير را داراست. اين نكته اي مشترك هم در مورد متن هنري و هم غير هنري است. اما فهم بر اساس روش هاي متفاوت و حتي مختلف، صورت مي پذيرد.

گادامر: هر فهمي تفسير است. تفسير شكل آشكار هرگونه فهمي است. تجربه هرمنوتيكي تحقق واقعه اي است كه فهم ناميده مي شود. اين اتفاق محصول فعاليت خود اشياء است كه موضوع فهم هستند و به تجربه فهميدن تحقق دارند. فهم محصول خود اشياء است. اشياء به اشكال متفاوت در تفسير ها ظاهر مي شوند، تفسير ها نه فقط معطوف به مفسران است، بلكه تفاوت تفسير ها همچنين به خود اشياء نيز تعلق دارد. عمل تفسير، محصول خود اشياء است به شرطي كه مفسر بتواند بر دو گانگي سوژه و ابژه در تفسير شيء فائق آيد. پس اصالت در تفسير، به طور مطلق در انحصار سوژه و ذهنيت مفسرنيست، بلكه ابژه است كه مي تواند ذهنيت مفسر را تحت اختيار خود قرار داده و به آن شكل دهد. اثر هنري وجود اصيلش را در اين امر دارد كه در تجربه شدن، تجربه را دگرگون مي كند.

اثر هنري شيء پايدار در زمان است كه به تجربه هرمنوتيكي مفسر شكل داده و آن را دگرگون مي كند. اثر هنري تفسير هنرمند است از هستي و جهاني كه در آن استقرار يافته است. در واقع تفسير هنرمند كه در قالب اثر هنري تحقق يافته دوباره در قالب زبان مفسر، تفسير مي شود. مفسري در تفسير خود موفق است كه بتواند با تصوري نسبتاً دقيق از همان شرايط كه متن در آن شكل گرفته به تفسير بپردازد و ترجيحاً خود، هنرمند و داراي تجربه هاي هنري باشد. گرچه چنين ايده آلي دور از دسترس و امري نسبي است اما مفسر قادر است كه خود را به آن شرايط نزديك كند. اصالت دادن مطلق به انديشه مفسر- مخاطبِ اثر هنري، منجر به آن مي شود كه براي اشياء تفسيري بسازيم جدا از خود اشياء. هرمنوتيك علمِ تفسير است و تفسير نبايستي جدا از پديده ها باشد، كه اگر باشد، تفسير نيست بلكه موهوم بافي و ذهنيت پردازي صرف است.

گادامر: «تفسير پلي است كه مفسر از طريق آن اثر هنري را از زمان حال به گذشته اي كه اثر در آن شكل گرفته مرتبط مي كند.»

ويتگنشتاين: «ما اشياء را آنچنان تفسير مي كنيم كه مي بينيم. يعني نحوه ديدن اشياء است كه به تفسير مفسر شكل مي دهد.»

اشياء به شكل هاي متفاوت خود را در ديد مفسر ظاهر مي كنند. زيرا اين اشياء بوده اند كه به ديد مفسر شكل داده اند و مفسر با ديدگاهي شكل گرفته اشياء را تفسير مي كند و گمان مي كند تفسير او آشكار كننده جنبه هاي نامكشوف از شيء است. اشياء اند كه جنبه هاي نا مكشوف خود را در ديدگاه مفسر مكشوف كرده و ديدگاه جديدي براي او مي آفرينند تا مفسر قادر شود گام هاي تفسيري بعدي را بر دارد. تنها هنرمند مي تواند جنبه هاي نامكشوف اشياء را با ديدگاه زيبا شناسي اش آميخته و اثر هنري بيافريند. هنگامي كه از كوه بالا مي رويد، تنها اين پاهاي شما نيست كه شما را بالا مي برد، بلكه كوه نيز در صعود تان نقش اساسي دارد. صرف پا داشتن و اراده به حركت كافي نيست، بلكه بايد كوهي باشد تا بالارفتن معني پيدا كند! و البته اين تمثيلي است براي توجه دادن به اهميت متن! مفسران، همواره در تحت سلطه و سيطره متن هاي هنري كه شاهكارهاي هنري ناميده مي شوند، قرار دارند. مفسر از طريق تفسير اثر هنري كه مطابق با نيت و مقصود مؤلف است، مي تواند جنبه هاي نا مكشوف اشياء و زيبا شناختي هنرمند را تجربه كند.

در بسياري موارد، مقصود و نيت و ديدگاه زيباشناختي هنرمند در اثر هنري اش به شكل محسوس ظاهر مي شود. اثر هنري تجسم ديدگاه زيباشناختي هنرمند است كه مفسر با آن مواجه مي شود. ما از طريق تجربه هرمنوتيك، تجربة هنرمند را كه در اثر هنري اش تحقق يافته، تجربه مي كنيم. در غير اين صورت، تجارب شخصي خود را با تفسير اثر هنري به آن تحميل مي كنيم. اين به معناي اصالت دادن به ذهنيت مفسر است. چنين ديدگاه تفسيري اي، حد و مرز نمي شناسد و ارادة مفسر در تفسير به هيچ ضابطه اي تن در نمي دهد. زيرا ضابطه ها امري متغير و بر اساس ذهنيت مفسر در هر زمان ماهيتي گوناگون دارند.

اثر هنري ابژه جامعه شناختي و فلسفي نيست، كه اگر چنين باشد ديگر اثر هنري نيست. بلكه سندي است براي اثبات چيزي غير از خودِ اثر هنري. هنرمند تجربه اش را در اثر هنري اش به عنوان ابژه اي زيبا شناختي، آشكار مي كند. هنرمند كارش ساختن زيبائي است. هنرمند از بافت واژه ها و اشكال و حركات، عنصري هنري مي آفريند.

انسان الگوهايش را از طبيعت مي گيرد. آفرينش، ناشي از تجربه محيط نيست بلكه ناشي از نياز آدم ها است. و البته اين نياز ها هم مي تواند مادي باشد و هم معنوي. در بعد مادي تجربه تكنولوژيكي اتفاق مي افتد و در بعد معنوي تجربه هنري تحقق پيدامي كند. نياز هاي مختلف، تجربه هاي متفاوتي را رقم مي زند. همچنان كه يك نياز معنوي و شهودي معنوي و مستقل از نياز هاي زيستي، به معني مادي كلمه، تجارب عارفانه و ديني را رقم مي زند.

مسئله فرهنگ و هنر حوزه اي متفاوت از مسائل تكنولوژيك است. طبيعت، امكانات صورت آفريني را در اختيار بشر قرار داده است. ابداع صورت هاي صناعي يا تكنولوژيك و صورت هاي هنري، هم ناشي از استعدادهاي انساني است و هم ناشي از امكانات موجود در طبيعت! محسوسات، فاقد امكانات هنري اند تنها مي توانند به عنوان ماده اي براي ابداع اثر هنري به كار گرفته شوند. از طرفي، مفاهيم نيز به خودي خود ربطي به اثر هنري ندارند. بلكه هنرمند از طريق ساخت ابژه زيبايي شناختي است كه شيء را تحقق مي بخشد. هيچ عنصر هنري در موضوع و محتوا وجود ندارد. موضوع و محتوا و سوژه از طريق اثر هنري يعني فرم هنري است كه امكان ظهور پيدا مي كند.

دكتر جوادي: هنر ناب كارش آفرينش زيبائي است، آيا آفرينش حقيقت، زيبا نيست؟

ج: حقيقت، پيشاپيش توسط صانع آفريده شده است. حقيقت همان هستي است و به عبارتي، صانع هستي آفرين است كه عين زيبايي است. هنرمند، حقيقتِ هنري را ابداع مي كند و به عبارتي كار هنرمند، آفرينش زيبايي است كه تجلي اي از تجليّات حقيقت، در عالم هنر است. معيار هاي اخلاقي در اصل هنر خدشه اي ايجاد نمي كند. در رسالت هنر عنصر هنري وجود ندارد، بلكه در شكل اجراي آن رسالت، ممكن است هنر در اثر هنري تحقق پيدا كند.

دكتر جوادي: اگر مقبوليت نباشد، اثر، هنري نيست؟

-اثر هنري در درون خود نيرو هائي دارد كه موجب حضور و استمرارش به عنوان ابژه هنري در تاريخ حيات انساني است و بي نياز از مقبوليت يا نامقبول بودن است.

دكتر منصوري: اصالت را از سوژه به ابژه داديد و گفتيد معنا در خود شيء است. اگر بپذيريم معنا ذاتي است، پس چند نفر بايد يك برداشت از يك شيء داشته باشند. و تفاوت در اشياء سبب درك حقايق مختلف مي شود. اين گفته علمي نيست، زيرا گزاره اي ابطال ناپذير است.

-گزاره هاي علمي مربوط به موضوع علم و مصاديق علمي است. حوزه هنر، حوزه اي مستقل از علم و فلسفه است. حوزه آفرينش زيبائي است.

شيء از پي خواست آفريننده اي آفريده شده است. شيء يك معنا در خودش دارد و يك معنا براي ما. و اين معنا براي ما متفاوت مي شود.تفاوت تفسير ها معطوف به «معنا دار بودن شيء براي ما» است، نه در «معنا دار بودن شيء در خود!» مفسر بايد رويكرد تفسيري خود را به شكلي واضح، دقيق و طبقه بندي شده توضيح دهد و بگويد كه هدف تفسيري اش چيست؟ كشفِ معناي متن يا نيت مؤلف! يا چگونگي معنا دار بودن شيء براي ما؟

سؤال: تا زماني كه ما نبوديم مفاهيم هم نبودند اما ماده بوده است. (فيزيك بوده است) ما با فيزيك كاري نداريم بلكه سر و كار ما با مفاهيم است.

-ابژه اي بيروني و محسوس وجود دارد. تفسير هاي ما بر اساس ابژه ها شكل مي گيرد. آيا اگر ابژه نباشد تفسيري شكل مي گيرد؟ تفسير، در ذهن آدمي شكل مي گيرد. اين تفسير نمي تواند حقسقت شيء را دگرگون كند. در مباحثي كه گذشت در مورد اين نكته توضيح كافي ارائه شده است.

سؤال: اگر پيدايش مفاهيم پس از به وجود آمدن آدم است، پس اين مفاهيم وابسته به ذهن آدم است. اشياء قبل از انسان بوده اند. اما اين مبناي اصالت شيء نيست. اگر جهان ماده نبود اين اتفاقات نمي افتاد. اما اگر فهمنده نباشد فهمي صورت نمي گيرد. هيچ تفسيري هم بدون ذهن وجود ندارد.

-ما بر اساس موقعيتي كه داريم لفظي را مي سازيم. آيا وجود فيزيكي اشياء مستقل از فهم و ناظر انساني فاقد اصالت است؟ فهمنده اشياء را نساخته است. خود فهمنده هم مخلوقي بيش نيست. خالق او يا خداست و يا طبيعت. به هر صورت او نمي تواند بر خالق خود رجحان و برتري داشته باشد. فهم زماني صورت ميگيرد كه متني وجود داشته باشد. هر نمودي از هستي به مثابه متن است، اگر مورد تفسير قرار گيرد! هر ابژه معنا داري كه آن را تفسير مي كنيد متن است. و با معنا بخشيدن به ابژه ها ست كه آن ها رابه متن تبديل مي كنيم.

هر هستي اي متن نيست. بلكه مشروط به معنا دار بودن است و ذهن به اين معنا دار بودن مي رسد يا آن را مي سازد. ماده بدون صورت و صورت بدون ماده وجود ندارد. بحث صورت و محتوا و ربط ماده با صورت و دلالت صورت به معنا يا موضوع از اساسي ترين بحث ها در فلسفه و نقد هنري است. ماده ثابت است و صورت متغير. علت بيروني وجود دارد كه ماده را دگرگون كرده و با دگرگوني ماده است كه صورت ها آفريده مي شوند. يعني اراده اي بيرون از ماده وجود دارد كه صورت بخش است نه هستي بخش! و البته، صانع هم هستي بخش است و هم صورت بخش (واهب الصوّر)!

فهم ما نسبت به پديده ها نسبي و داراي مراتب است. در هر مرتبه اي از فهم، پديده ها به نسبت همان مرتبه مورد فهم قرار مي گيرند. ما به اندازه فهم خودمان از اشياء آن ها را درك مي كنيم. اشياء همواره فراتر از درك ما هستند. و به همين جهت با پيشرفت علم و دانش، وجوه نامكشوف آن ها بر آدمي مكشوف مي شود. تفسير در نهايت، رخداد فهم است از چيزي. ما از طريق آگاهي هاي خود، واقعيت را تفسير مي كنيم. تفسير واقعيت، همان درك ما از واقعيت است. با تغيير آگاهي هايمان، تفسير هايمان از واقعيت نيز تغيير مي كند. آيا مفسران، آگاهي هاي خود را قبل از عمل تفسير، مورد نقد قرار مي دهند؟

علیرضا نوروزی طلب، دکترای پژوهش هنر، استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران 

noroozi110@yahoo.com

مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: