كدخبر: ۵۲
تاريخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/گروه پژوهشی علوم و تاریخ هنر
هرمنوتيك، علم تفسير
در تفسير، اصالت يا با مفسر است يا با متن يا تعاملي از هر دو. با بررسي مباني تفسيري مفسر و نتايج حاصل از آن و در مطابقت تفسير با متن، مي توان نسبت به درست يا غلط بودن تفسير حدس زد. هدف تفسير آثار هنري دريافت معناي متن هنري است. ظهور انسان در جهان، مبداء تفسير هائي از هستي است. فقط با نابودي همه انسان ها است كه مسئله هرمنوتيك نيز نابود مي شود. زيرا انسان حيوان مفسّر است و تفسيرگري براي او امري ذاتي است.
در جلسه قبل گفتيم كه به هر ميزان كه دامنة اطلاعات مفسر از متن وسيعتر باشد، تفسير او از متن تطبيق بيشتري با آن پيدا مي كند. مثلاً كسي كه دانشي در محدوده A دارد، در همين محدوده متن را تفسير مي كند و تفسيرش نيز در محدوده A معتبر است. حال شخص ديگري كه محدوده دانشش A+ B است، متن را در همين محدودة دانش تفسير مي كند. تفسير وي از متن نيز در همين محدوده معتبر است. در حقيقت تفاسير معتبر بسياري مي توان در محدوده هاي مختلف از يك متن ارائه كرد. اما تفسير نا معتبر در هر مرتبه اي نا معتبر است و ربطي به دامنه آگاهي ما ندارد. مثل اينكه متون ديني را تفسير غير ديني كنيم. آگاهي هاي مفسر بايستي مربوط به متن باشد و به عبارتي، متن براي اگاهي هاي او موضوعيت داشته باشد. تفسيرغير ديني از متن ديني يا عرفاني صد در صد نا معتبر است. نا معتبر بودن چنين تفسيري نيز توسط خود متن مشخص مي شود و نه مفسر. زيرامشخص است كه متن ديني امري متعالي و مقدس است كه در قالب يك روش و بيان نوشتاري يا گفتاري ظاهر شده است. حال اينكه اين معاني متعالي به طور مشخص كدامين معاني متعالي هستند، بايد در محدودة معاني متعالي مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود. اگر دامنه اطلاعات مفسر در اين دايره محدود باشد، كه هست، به اندازة حدود دانش خويش، معاني محدودي را نيز درك مي كند. اگر دانش مفسر محدود به دانش لغوي باشد، تنها مي تواند تفسير ظاهري و لغت به لغت از كتاب مقدس ارائه كند. فردي با اطلاعات گسترده تر و فرا لغوي مي تواند تفسيري از لايه دوم و سوم متن ارائه مي دهد. در نوشته ها و متون مقدس اسلامي نيز گفته شده است كه قرآن هفت يا هفتاد بطن دارد. معناي متن پنهان است. مفسر معاني پنهان متن را كشف مي كند. معاني عميق براي مفسرين سطحي غير قابل دسترسي است. البته اين عدد تمثيلي، و گوياي اين حقيقت است كه مفسران به ميزان دركشان از قرآن مي توانند آن را فهم كنند. مثلاً مي توان به آية « اَلَم نَجعَلِ الاَرضَ كِفاتا» به معناي «ما كرة زمين را براي شما كافي قرار داديم»، اشاره كرد. كفات چند معني دارد:

كافي بودن از نظر منابع و امكانات. به عنوان نمونه بشر امروزه توانسته است با پيشرفت علم و تكنولوژي منابعي را كه قبلاً نمي شناخت كشف كند.

معناي ديگر كفات، حركت پرنده است. قوسي كه پرندگان هنگام پرواز با بستن بال هايشان انجام مي دهند، معناي ديگر كفات است و حركت كرة زمين با اين قوس به طور كلي منطبق است. اين كلمه در اين آيه نشان دهنده حركت وضعي و انتقالي كره زمين است. اين تفسير ناشي از كسب علم و دانشي فراتر از معاني لغوي كلمات است. به هر ميزان كه دانشِ مربوط به حوزه هاي علم و انديشه توسعه پيدا كند، دايره تفسير نيز گسترش پيدا مي كند.

اعتبار تفسير در حوزة دانش مفسّر حتي اگر داراي لايه هاي گوناگون و مختلف باشد در تمامي لايه ها معتبر است. همانند سنگي كه در وسط حوض آبي انداخته مي شود و دوايري حول آن تشكيل مي شود. اين دواير به تدريج بزرگتر مي شوند تا به لبه حوض برسند. تفسير مفسّر نيز اينگونه است. وي تفسير هايي از يك متن در لايه هاي مختلف و به تدريج وسيع تري ارائه مي كند كه همگي معتبر هستند. و اين اعتبار در محدودة متن است. همانند اعتبار مدارك تحصيلي در سطوح مختلف. همگي اين مدارك معتبر هستند، اما دامنه اعتباري متفاوتي دارند. اين تفاوت، تفاوتي در رتبه ها است. تفاوت تفاسير متكثر در رتبه هاي تفسير است. در تفسير نيز همين نكته صادق است. اما مدرك جعلي در هر يك از مدارج آن جعلي و نا معتبر است.

سؤال: مرجع تفسير چيست؟
-ما در اين كه ذهنيتي وجود دارد كه تفسير مي كند و در اين كه تفسير كننده، چيزي را تفسير مي كند شكي نداريم. آيا امكان دارد تفسيري انجام دهيم، اما تفسير ما از چيزي نباشد؟ پس تفسير ما، موضوعي دارد. تفسير فاقد موضوع، امكان تحقق ندارد. موضوع آن نيز چيزي است كه مستقل از تفسير و پيشاپيش از تفسير تحقق پيدا كرده و وجود دارد. اسم آن را شيء يا ابژه مي گذاريم. ذهنيت، شيء اي را مشاهده مي كند و بلافاصله آن را تفسير مي كند. در اينجا سه سؤال مطرح مي شود:
1-روند تفسير چيست؟
2-ملاك تفسير چيست؟
3-ذهن اصالت دارد يا شيء؟ و يا هم ذهن اصيل است و هم ابژة مورد تفسير؟

اگر ذهن اصالت داشته باشد، شيء قابليت تفسير به تفاسير بسيار متعددي را دارا خواهد بود. و در اين حالت اعتبار و عدم اعتبار تفاسير فاقد اهميت است. و يا اين كه بگوئيم اين شيء چيزي است كه بايد با تمام خصوصياتش ماهيت و ذات خويش را در ذهنيت مفسر منعكس كند. يعني ذهنيت مفسر بايد در موقعيتي قرار گيرد تا شيء خصوصيات خود را در ذهن مفسر، به طور نسبي، منعكس كند و پس از آن بوسيله عمل انعكاس، مي توان شيء را تفسير كرد.

اين كه شخصي مي گويد ذهن من اصالت دارد و شيء هيچ اصالتي ندارد، ادعايي گزاف است. زيرا با اين ادعا شيء و جايگاهش كاملاً انكار مي شود. اينكه بگوئيم يك شيء بدون مفسر قابل تفسير است نيز سخني گزاف است. اگر مفسري نباشد، شيء موضوع تفسير قرار نمي گيرد و اين، بديهي است. همچنين نمي توانيم بگوئيم، شيء، زماني شيء مي شود كه مفسّري آن را تفسير كند. شيء در هر صورت شيء است، چه مورد تفسير قرار بگيرد و يا نه. با تفسير است كه خصوصيات و معاني احتمالي شيء در تفسير ظاهر مي شود. با ظاهر نشدن شيء در تفسيرها، شيئيت آن باطل نمي شود. مثلاً كتابخانه اي خصوصي كه در آن انواع و اقسام كتب وجود دارد، مانند ديوان حافظ. مادامي كه اين كتاب در كتابخانه شما وجود دارد و به آن رجوع نكرده ايم، كتاب به مثابه متن، با ما گفتگويي نمي كند و تفسيري هم رخ نمي دهد. قابليت تفسير شيء در مفسّر است.

از طرفي شيء بايستي قابل تفسير باشد. اگر اين قابليت تفسيري در شيء نباشد، قابليت مفسر نمي تواند به فعليت (تفسير شيء) برسد. كتاب در كتابخانه وجود دارد. زماني كه اراده مي كنيم و آن را از مقرّ خود خارج كرده و مطالعه مي كنيم، با خواندن اولين كلمات، تفسير آغاز مي شود. با آغاز تفسير متن است كه آن را با شرايطي كه در آن زندگي مي كنيم ارتباط داده و عمل تفسير را انجام مي دهيم. در تفسير نمي توانيم بيرون از شرايط خويش متن را تفسير كنيم. مثلاً ممكن است شخصي در شرايط روحي خاصي به سر برد. زماني كه چنين شخصي متن مورد نظر را مطالعه مي كند، مثلاً دلتنگي او، چه بخواهد و چه نخواهد در تفسيرش منعكس مي شود. و به عبارتي، احوالات مفسر در تفسير او از متن منعكس مي شود. ممكن است اشخاصي تمامي اشعار حافظ را در زماني خاص با احوالات خود نزديك و منطبق بيابند. و يا در بعضي موارد برخي اشعار حافظ با احوالات ما مطابقت داشته باشد و در بعضي موارد نه! چرا چنين وضعيتي پيش مي آيد؟ اين مسئله به موقعيت مفسر بستگي دارد. حتي ممكن است شخصي پيدا شود كه هيچيك از از اشعار حافظ، جز موردي خاص، با احوالات او مطابقت نداشته باشد. پس اين مطابقت امري بيرون از متن است. از طرف ديگر چرا بايد متن با ما مطابقت داشته باشد؟

اين خودخواهي نيست كه خود را اصيل بپنداريم و توقع داشته باشيم كه متن با ما مطابقت داشته باشد؟ مفسر مي كوشد كه متن را با احوالات خود مطابق كند نه آن كه متن، حقيقتاً بر اساس مطابقت با احوالات بي شمار مفسرين آفريده شده باشد. يك روش آن است كه مفسّر، شرايطي را براي خود فراهم كند كه با متن مطابقت پيدا كند. يعني فردي كه متن ديني و مقدس را مطالعه مي كند، بايد موقعيتي را براي خودش ايجاد كند كه آن موقعيت، او را موفق به انطباق با متن كند. مثلاً مثنوي كتابي عرفاني است و نمي توان آن را از ديدگاه كارل ماركس تفسير ماترياليستي كرد. البته مي توان ديدگاه ماترياليستي را اصل براي هر تفسير و هر متني قرار داد و از متني معنوي، تفسيري مادي ارائه داد. البته اشخاصي چنين تفسير هائي را ارئه داده اند. مثل آقاي شاملو كه با ديدگاه خاصي حافظ را تفسير كرده است. اين امر نيز اجتناب ناپذير است زيرا نمي توان مفسران را از تفاسيرشان منع كرد. هر كسي آزاد است هر نوع تفسيري كه مي خواهد انجام دهد. اما وقتي مفسر مدعي مي شود، اين تفسيري است منطبق با شيء مورد تفسير، حق داريم از او سؤال كنيم مباني نظري مفسر و مباني انطباق تفسير با شيء مورد نظر چيست؟ مفسر نيز بايد پاسخ آن را از موضعي غير شخصي و غير ايدئولوژيك بدهد. ن

مي توان ادعا كرد كه تفسير، دلبخواهي است و هيچ مبنايي ندارد. زيرا در اين صورت در هر موقعيتي، هر تفسيري از هر شيء، مي توان ارائه داد كه قابل نقد نيست. به اين ترتيب اين قبيل تفسير ها از حوزه نقد خارج مي شوند و به عبارتي با تفاسير غير قابل نقد رو به رو خواهيم شد. در نقدِ هنر، تفسير، با حدس، آغاز مي شود. يعني حدس مي زنيم كه شيء معنايي خاص دارد. سپس حدس خود را مورد بررسي و نقد قرار داده، تا بر اثر آن تفسيرمان را به سمت تفسيري خردمندانه و منطقي و مطابق با شيء جهت دهيم. امكان دارد تفسيري را كه انجام مي دهيم در زماني معتبر پنداشته شود و در زماني ديگر آن را نادرست و نا معتبر تشخيص دهيم. اين امر به معناي آن است كه دو نوع تفسير وجود دارد. تفسير معتبر و نا معتبر! مي شود كه تفسيري نا معتبر مقبوليت پيدا كند، و تفسيري معتبر، نا مقبول شود. مقبوليت يا عدم مقبوليت نمي تواندملاكي قابل اطمينان و غير قابل خدشه در نقد تفاسير باشد. علاوه بر اين متني كه شيء در آن متن تفسير مي شود، يعني متنِ متن، نقش مهمي در نتيجة تفسير دارد. وجوهي از اعتبار يا عدم اعتبار تفاسير نيز به زمينه هايي كه متن در آن تفسير مي شود، بر مي گردد.

برخي پيشاپيش براي شيء معنايي درنظر مي گيرند. يعني شيء حتماً معنايي دارد و در تفسير بايد معناي آن مشخص شود. اين معنا مي تواند همان نيت سازنده شيء يا نيت هنرمند يا مؤلف باشد كه در شيء ظاهر شده است. از طرفي ديگر، ساختار ذهني مفسر است كه شيء را به گونه اي خاص تفسير مي كند و كاري به نيت مؤلف ندارد. در حالتي ديگر مي توان اينگونه فرض كرد كه معنا در خود متن است. يعني بافت متن طوري است كه خود، معنايي را القا مي كند. مفسّر در اين حالت نه با نيت مؤلف كار دارد و نه با امور ذهنيتي ِ بيرون از متن! بلكه متن را مرجع اصيلِ كشف معنا دانسته و مي كوشد كه با تبيين روش هاي مناسبِ فهمِ متن، معنا را از خود متن كشف كند و به مثابه قابله اي كه فرزند (معناي متن) را از مادر (متن) متولد مي كند، عمل كند.

ژاك دريدا مي گويد: ما نبايد در نقد، پيشاپيش به مركزيت معنايي متن قائل باشيم. زيرا اين امر يك پيش داوري است. متن هيچ معناي مركزي ندارد، بلكه مفسر با رويكردي كه به متن دارد، براي آن معنا سازي مي كند. اين سخن در وهلة نخست، بسيار جذاب و البته مهم و همچنين قابل بحث است. تبعيتِ بي چون و چرا در مباحث نظري وجود ندارد. براهين نظري را نمي توان با نسبت دادن به شخصيتي خاص درست پنداشت. نمي توان گفت چون افلاطون و ارسطو چنين گفته اند پس نظريه شان درست است و غير قابل ابطال. حوزة هنر حوزة احكام ديني و وحي نيست كه نظريات در آن قابل نقد نباشد. حتي در مورد مسائل ديني كه برهاني هستند نمي توان تقليد كرد. درجايي كه استدلال و عقل داريم بايد از اين ابزار استفاده كنيم. پس تفسير نيز بايد داراي بعد عقلاني باشد. وقتي مي گوئيم شيئي مركزيت معنايي ندارد، يعني اين ما هستيم كه به شيء معنا مي دهيم، و اصالت با مفسر است. پس به تعداد انسان ها مي توان به شيء معنا داد. در اين مسئله نيز مناقشه نيست. بلكه اگر اين معنا دادن به اشياء موجب معاني متناقض و تفاسير متناقض شود، اين سؤال مطرح است كه: اين تناقض هاي تفسيري و معنايي در ذهنيت هاي مفسران است و يا در خود ابژه ها؟

بالفرض اگر كسي ادعا كند كه شيئي خاص واجد معناي نوراني است و فرد ديگري همان شيء را واجد مفاهيم ظلماني بداند، حق با كدام است؟ اگر اصل با ذهنيت مفسر باشد هر كدام از منظر خود تفسير درستي را ارائه داده اند. اما تنها منظر مفسر تعيين كنندة تمام حقايق درباره شيء نيست. آنهايي كه اعتقاد دارند حقيقت چون آيينه اي بوده است كه افتاده و هزار تكه شده و تكه اي از آن در دست من است، يعني آنچه مي گويند بخشي از حقيقت است، بايد بتوانند اين ادعا را اثبات كنند. اگر تكه اي از حقيقت در دست كسي و تكه اي ديگر در دست ديگري است، پس اين تكه ها نمي توانند با هم متضاد باشند. در واقع دواير متحد المركز تفاسير مختلف از يك موضوع نبايد ضد هم باشند. بلكه احتمالاً هستة مركزي اين دواير داراي معنايي واحد است.

معنايي واحد در سطوح تفسيري متفاوت ظاهر مي شود. نمي توان از هستي معنا زدايي كرد. احتمالاً هستي معنايي دارد و ما بايد تلاش كنيم تا آن معنا را كشف كنيم. اين كار نيز بايد بر اساس روشي مشخص انجام شود. تا اين احتمال و بحث معنايي، از ابهام خارج و به وضوح رسد يا آن كه به يقيني مطلق واصل شويم كه هيچ چيز معنا داري وجود ندارد. انسان است كه به اشياء معنا مي دهد و بس! هستي معنا ندارد و ما به هستي معنا مي دهيم. انسان داراي نيروي بالقوه اي است كه در مواجهه با هستي بالفعل مي شود. اين بالفعل شدن نيروي انسان يعني معنا دادن به هستي. آيا مي توان هستي را نفي كرد و نشان داد چگونه اين نيرو از قوه به فعل مي رشد؟ پس هستي حد اقل شيئي است كه در بالفعل كردن اين نيروي بالقوه نقش دارد و اين امري بديهي است. پس هم شيء اهميت دارد و هم ذهنيت. اما ميزان اهميت هر كدام از آن ها به صورت دقيق و مرزبندي شده قابل اندازه گيري نيست. زيرا مرزها و توانايي هاي قواي ذهني مفسر را نمي توان دقيقاً تعيين كرد.

گادامر مي گويد: وقتي با يك ابژه مواجه مي شويم آن را تجربه مي كنيم. تجربة اول منجر به تفسيري از شيء مي شود. اين تفسير پيش زمينه اي براي تجربة ثانوي شيء و تفسير بعدي مي شود. همواره هر تجربه اي از شيء تجربة قبلي ما را تغيير مي دهد و زمينه هاي تفسيري گسترده تري را فراهم مي كند. مثلاً كسي كه تجربة كوه پيمائي قلّة دماوند را ندارد، انجام اين تجربه توسط شخص تلقي او را از كوه دماوند تغيير مي دهد. تجاربي كه مفسر از ابژه يا شيء يا اثر هنري دارد، در تجربة مفسر تحول و تغيير ايجاد مي كند. تفاسير، حاصل تجارب آدمي است. با اين تاكيد كه تجارب، متفاوت و متكثر و نا همگون و داراي طيف وسيعي از رويكرد هاي آدمي و كيفيت اين رويكرد ها نسبت به اشياء است كه در نهايت تفسير ها را به وجود مي آورد.

مثلاً قرائت مثنوي معنوي نيز يك تجربه است. اگر شخصي با علقه هاي الهي آن را بخواند، مثلاً در مورد واژه رزّاق مفهومي خاص را استنباط مي كند. تجربة خاص معنوي شخص مورد نظر از واژة رزّاق، در مواجهه او با هستي ايجاد شده است. حال بيت زير را از مثنوي معنوي در نظر بگيريد:

رزق ها هم رزق خواران وي اند /  ميوه ها لب خشك باران وي اند

اين بيت مي تواند تجربة شخص مورد نظر را از واژة رزق تغيير دهد. پس تجربة اثر هنري مي تواند منجر به تحول در تجربة شخص از هستي و اشياء را فراهم كند. زيرا در اين شعر آنچه تا كنون معناي رزق را داشت، خود محتاج رزقي ديگر شده است. و اين جنبة ديگري از رزاقيت الهي است كه بر هنرمند مكشوف شده است. پس متن مزبور افق معنايي واژه را براي شخص گسترش داده است. تجربة يك اثر هنري مي تواند موجب توسعه درك و فهم ما از لحاظ زيبايي شناسي و معنايي شود. زيبايي شناسي در ساختار بيان اثر هنري است كه اصطلاحاً به آن فرم هنري گفته مي شود. معنا شناسي، دلالت زيبايي و ساختار فرم هنري است كه به معنايي ارجاع داده مي شود. و اين دو موضع از جمله مهمترين مواضع در نقد هنري هستند.

-سؤال: بر اساس آنچه تا كنون گفته شده، به نظر مي رسد هرمنوتيك داراي قواعدي است. با اين وجود در محدودة همين قواعد و قوانين تعيين شده براي هرمنوتيك باز نتايج متفاوتي از تفسير يك متن قابل مشاهده است. با اين اوصاف چه نيازي به علم هرمنوتيك است؟ همچنين با كمي تامل متوجه مي شويم كه تا قبل از رنسانس تمامي مفاهيم و اصول به سبب الهي بودنشان مورد توجه و رعايت مردم بودند. اما بعد از آن انسان ها همه چيز را به واحد هاي صفر و يك تقليل دادند و معتقد شدند هر آنچه قابل حس است وجود دارد و غير از آن موجود فرض نمي شود. اما اكنون به نظر مي رسد محدوده هاي غير قابل اشاره حسي كه تا كنون نا موجود پنداشته مي شد، كم كم در حال بروز و نشان دادن تظاهرات خود هستند، اما اين بار پايگاه آن ها الهي و از عالم بالا نيست. بلكه پايگاهشان از خود انسان است. حال سؤال من اين است كه اين همه تلاش براي تقسيم بندي و تعبير و تفسير پديده ها به طرق گوناگون چه ضرورتي دارد؟

-اين مسئله تعبير و تفسير و به عبارتي هرمنوتيك جزء ذات و سرشت انسان است. امكان ندارد انسان براي لحظه اي هم از حوزة هرمنوتيك خارج شود. ظهور انسان در جهان، هستي را تفسيري كرده است. فقط با نابودي تمام انسان ها است كه مسئله هرمنوتيك نيز نابود مي شود.

-سؤال: اصالت متن يا سوژه در تفسير، در عالم وجود دارد يا انسان آن را مي سازد؟ آيا موجودات ديگر نمي توانند از عالم تفسيري داشته باشند؟

-اين تفسير در انسان وجود دارد. اينكه جانوران و موجودات ديگر مي توانند از عالم تفسير داشته باشند يا نه در محدودة فهم و درك ما نيست. اما مي توانيم از طريق نشانه ها دركي نسبي، نسبت به بعضي جانوران پيدا كنيم. جانوران با نوعي از فهم و درك نسبت به صاحبشان رفتار مي كنند. به طور مثال رفتار هاي فداكارانه و يا وفادارانه سگ نسبت به انسان را مي توان مرتبه اي نازل از شعور و همچنين تفسير دانست. هر موجودي كه مرتبه اي از شعور، حتي در نازل ترين وجه آن را دارا باشد، امكان تفسير دارد. حتي اگر اين تفسير از روي غريزه باشد. تفسير تنها از طريق منطق صورت نمي گيرد. بلكه احساسات نيز در تفسير نقشي مهم ايفا مي كنند. مي دانيم كه اكثر تفاسير انسان ها نيز پايه اي احساسي دارد. تجربه هرمنوتيكي تحقق واقعه اي است كه فهم ناميده مي شود. هر فهمي تجربه اي هرمنوتيكي از نازل ترين فهم ها تا عالي ترين فهم ها است.

-سؤال: آيا در مورد اصالت مفسر يا متن مي توان حكمي قطعي قائل نشد؟

-در تفسير اصالت يا با مفسر است يا با متن يا تعاملي از هر دو. ما اشياء را آنچنان تفسير مي كنيم كه مي بينيم. يعني نحوة ديدن اشياء است كه مفسر را به تفسيري خاص مي رساند. اشيائي در خود و براي خود وجود دارند و انسان نسبت به نوع ديدش به اشياء، آن ها را تفسير مي كند. انسان ها با نحوه هاي متفاوت ديد از يك شيء واحد تفاسير متفاوتي از آن ارائه مي دهند. حال از كجا معلوم است كه نحوة ديد ما مطابق با شيء باشد؟ اما در اينكه انسان شيء را مطابق با نحوة ديدش تفسير مي كند شكي وجود ندارد. پس تفسير ها نقد پذيرند و نه نقد ناپذير. ملاك تفسير مفسر از يك شيء بايد مشخص شود. اگر ملاك، منحصر به تجربه ها و دانسته هاي مفسّر باشد، معلوم نيست كه اين دانسته ها مطابق با واقع بوده و حقيقت شيء را كشف كند. نقد پذيري، سرشتِ هر تفسيري است. تفسير ها با پذيرش نقد ها كمال و توسعه پيدا مي كنند.

-سؤال: زماني كه تفاسير متفاوتي از يك شيء واحد ارائه مي شود، مي توانيم بپذيريم كه تمام تفاسير از شيء احتمالاً غلط باشد و يا بالعكس، تمام تفاسير صحيح باشد؟

-بله، در صورتي كه تفاسير درست، همگي لايه هايي مختلف تفسيري يك حقيقت معنايي باشند، همگي در مرتبة خود و سطحي كه در آن به تفسير شيء پرداخته شده درست هستند. به عنوان مثال مقايسه و تفسيري كه از نور داريم چيست؟ نور كبريت را نور مي دانيم. نور چراغ را نور مي دانيم. نور خورشيد نيز نور دانسته مي شود. ماهيت هر سه نور است. اما نور كبريت و چراغ و خورشيد، در مرتبه هاي مختلفي از هم قرار دارند. اما همگي حقيقتي از نور را ارائه مي كنند. اما نور را نماد وجود و هستي مي دانيم. وجود در موجودات عيان مي شود و موجودات، تجلي مراتب ِ وجودند در ظرفيت هايي كه موجودند.تفسير لايه هاي متفاوتي دارد. مثلاً در اين شعر حافظ:

شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد /  بندة طلعت آنيم كه آني دارد

اين بيت را مي توان اينگونه تفسير كرد: زيبا رو آن كسي نيست كه موي افشان و كمر باريكي دارد. عاشق آن زيبا رويي هستيم كه كه حقيقت احدي نيز در او متجلي شده باشد. اين تفسير غلط نيست و خود متن نيز آن را تاييد مي كند. اما تفاسير كامل تري نيز مي توان از اين بيت شعر ارائه داد، كه از طريق داشتن اطلاعات برون متني ميسّر خواهد شد. عرفا حلقة ذكري دارند. در اين حلقه يك قطب و يك شيخ وجود دارد. قطب مرجعي است كه از طريق شيخ دستوراتش را به مريدان ابلاغ مي كند. در زمان اجراي مراسم ذكر، قطب و شيخ و مريدان به صورت دايره وار مي نشينند. قطب به احوالات دروني مريدان نگاه مي كند و به عبارتي آن احوالات را مشاهده مي كند (شهود قطب احوالات مريدان را!) و بر اساس آن واژه اي را به عنوان ذكر انتخاب مي كند. اين واژه مرتب بين مريدان تكرار و به صورت صدايي طنين افكن مي شود. حقيقت اين ذكر و به عبارتي معناي آن در پس لفظ پنهان است. آن طور كه گفته مي شود به بركت نَفَسِ شيخ، حقيقتِ ذكر در يكي از مريدان به طور ناگهاني ظاهر مي شود. اين ظهور حقيقت سبب از خود بي خود شدن مريد مورد نظر شده و به صورت ناخواسته اين مريد در مركز حلقة ذكر قرار مي گيرد. زيرا واجد حقيقت معنايي ذكر و اسم مورد نظر شده است. آن حقيقت از طريق او به شيخ و ساير مريدان نيز منتقل مي شود و حالت وجد و سماع، حاضران را فرا مي گيرد.

حافظ در اين بيت شعر، منظورش از شاهد مي تواند مريدي باشد كه حقيقت اسم را مشاهده كرده است. منظور از ميان نيز ميان داربودن اين شاهد در حلقة ذكر است. مو نيز اشاره به عدم كوتاه كردن مو به صورت آئيني در ميان عرفا دارد. مشاهده كنندة حقيقت از نظر حافظ آن كسي نيست كه موي بلندي دارد و ميان دار حلقه ذكر است، بلكه شاهد كسي است كه خارج از حلقة ذكر نيز حقيقت در همه زمان ها و مكان ها در او استوار و ظاهر است. اين تفسير نيز مخالف متن نيست. زيرا شواهدي در متن وجود دارد كه اين تفسير راتاييد مي كند. ضمناً مخالف تفسير اول نيز نيست. ممكن است لاية سومي از تفسير متن نيز كشف شود و اين در صورتي است كه مفسر با دامنة دانش بيشتري شعر را مورد تفسيرقرار دهد. همة اين تفاسير از متن هستند، و متن بايد وجوه تفسيري را تاييد كند.

-سؤال: به جاي اينكه به دنبال يافتن معيار هائي براي تفسير درست باشيم، بپذيريم كه معاني متعددي از يك متن وجود دارد. و نمي توان به طور قطع هيچكدامشان را تاييد و يا رد كرد. زيرا هيچكس نمي تواند به درستي و يا غلط بودن آن ها پي ببرد.

-از كجا معلوم است كه چنين باشد؟ زيرا ما علم به افراد ديگر يا همه نداريم. ممكن است مفسري باشد كه بتواند تفسيري صحيح از متن ارائه دهد. ما به عالم امكانات اشراف كامل نداريم. پس نمي توانيم حكم قاطع در اين مورد بدهيم كه امكان ندارد كسي به درستي و يا غلط بودن تفسيري از متن پي ببرد.

-سؤال: آيا ما بايد در نهايت به تفسيري كه از متني خاص درست پنداشته مي شود تن دهيم؟

-خير. مفسر بايد مباني تفسير خود را ارئه دهد. و ما حق داريم اين مباني را از مفسر بخواهيم و تفسير او را هم مورد نقد قرار دهيم. در اينجا صحبت از قبول و يا رد تفسيري خاص نيست. بلكه با بررسي مباني تفسيري مفسر و نتايج حاصل از آن، نسبت به درست يا غلط بودن تفسير بحث كنيم. در همان مباني نظري كه مفسر ارائه مي دهد بايد نسبت به صحّت و يا غلط بودن تفسير تحقيق كرد.

اصالت تفسير با متن است. چون اگر متن را تغيير دهيم، تفسير نيز تغيير پيدا مي كند. در اين مورد مي توان مثالي زد:
حاكمي آب انباري را براي استفاده مردم بنا كرده بود. شخصي كه با حاكم خصومت داشت، شعري درباره حاكم با اين مضمون سرود:

آب انباري بنا نهاده لعنت به بنا و باني وي / ابليس اگر خورد ز آبش تا آخر عمر مي كند قِي

اين شعر به گوش حاكم مي رسد. و او را به خاطر هجوي كه كرده بازخواست مي كند. شاعر جهت رفع خطر و خلاصي از شر حاكم شعر را اين چنين مي خواند:

آب انباري بنا نهاده رحمت به بنا و باني وي / ادريس اگر خورد ز آبش تا آخر عمر رَه كند طي
وي مي گويد شعري كه سرودم در مدح شما بوده است، اگر شعر ديگري سروده اند از آن بي خبرم.

به اين ترتيب تفسير حاكم نيز تغيير كرد. زيرا مؤلف متن را تغيير داد. با تغيير متن، تفسير عوض مي شود. پس اصالت در تفسير با متن است. يعني قبل از تفسير بايد متن وجود داشته باشد. متن هاي مختلف تفسير هايي متفاوت دارند، و از يك متن واحد نيز مي توان تفسير هاي متفاوتي ارائه كرد اما تفسير ها نمي توانند دلبخواهي باشند.

-سؤال: مي توان براي تفسير عرصه اي باز قائل شد و نه سهم، كه چقدر اصالت با متن است و چقدر با مفسر. بلكه بگوئيم تا زماني كه شيء در عالم هستي وجود دارد، اما انسان ها مفهوم سازي نمي كنند، تفسيري وجود ندارد. با مفهوم سازي انسان ها است كه تفسير صورت مي گيرد. پس تا زماني كه چيزي را تفسير نكرده ايم اصالت با مفسر است. اما همان لحظه كه شروع به تفسير مي كنيم اصالت به متن منتقل مي شود زيرا اگر متني يا شيئي وجود نداشته باشد، تفسيري هم نمي تواند تحقق پيدا كند.

-اولاً مفسر وقتي مفسر است كه چيزي را تفسير كند. اگر چيزي، موضوع تفسير نباشد پس تفسيري هم صورت نمي پذيرد و مفسري هم در كار نيست. بايد شيئي وجود داشته باشد تا امكان مفهوم سازي براي تمام انسان ها وجود داشته باشد و تفسير تحقق پيدا كند. تمام افكاري نيز كه در ذهن ما شكل مي گيرد، حتي اگر بر اساس تخيلات باشد، بدون اشياء واقعي و طبيعي تحقق نخواهد داشت. زيرا تخيلات ما گرچه ما به ازائ عين به عين در طبيعت ندارند، اما برگرفته از جنبه هاي مختلف و جزئياتي از اجزاء اشياء و موجودات طبيعي است. مثلاً اژدهاي سه سر، وهم و خيال است. اما در عالم واقع اژدها در قالب موجوداتي چون مار هاي عظيم الجثه و تمساح هاي غول پيكر، وجود دارد. با انتزاع و تركيب اجزاي موجودات واقعي در تصورات تخيلي، موجودات غير واقعي مي سازيم كه البته اجزاي آن از واقعيت گرفته شده است.

اصالت با شيء است، زيرا اصل هر شيء بر وجود استوار است و موجود (شيء) به بركت وجود، موجود شده است. هر كسي مي تواند بعد از اينكه شيء وجود پيدا كرد، آن را تفسير مي كند. وجود شيء قبل از تفسير است. و تفسير علت وجود شيء نيست.

شيء مستقل از تفسير وجود دارد. سؤال اين است كه، آيا شيء در تفسير، خودش را نشان مي دهد يا نه؟ اگر شيء در تفسير خودش را نشان ندهد، آن تفسير مي تواند به هر شيء و پديدة ديگري نيز منطبق شود. شيء بايد به تفسير شكل دهد تا تفسير با آن مطابقت كند. زيرا اين تفسير نيست كه به شيء شكل مي دهد. اگر شيء به تفسير شكل ندهد، تفسير مستقل از شيء به چه كار آيد؟

-سؤال: آيا مي توان گفت اين بودگي شيء است كه در تفسير نقش دارد و نه چگونگي آن؟ زيرا كيفيت هاي متفاوت براي اشياء را انسان ها تعيين مي كنند و اين ارتباطي با بودگي قطعي شيء ندارد. پس در تفسير بودگي مهم است و نه كيفيت.

-چگونگي آن نيز نقش دارد. مثلاً كيفيت يا ماهيت يك انسان با حيوان متفاوت است. و تفسير ما از هر كدام نيز به واسطه كيفيت متفاوت آن ها متفاوت خواهد شد. اينكه ما در عالم هستي وجود داريم و اشياء و موجودات ديگر نيز در عالم هستي وجود دارند، اطلاعي عمومي است و دانشي تخصصي در مورد موجودات به ما نمي دهد. اما وجود، ماهيت هاي گوناگون دارد. وجود نيروي بالقوه اي است كه در موجودات مختلف در مراتب متفاوتي بالفعل شده است. مثلاً در جماد، نبات، حيوان و انسان، به نسبت هاي متفاوتي بالفعل شده است. بهتر است به جاي لفظ نسبت از كلمة مراتب استفاده كنيم. اين تقسيم بندي ها حتي اگر ساخته ذهن انسان باشد، پايه و مبناي آن در هر صورت وجود اين موجودات بوده است، و بدون وجود آن ها تقسيم بندي اي نيز نمي توانست براي موجودات و انسان صورت گيرد. ما خود نيز از سنخ وجوديم. و جود قابليتي داشته است كه ما توانسته ايم اين تقسيم بندي را انجام دهيم. پس اشياء وجود دارند و انسان كيفيت وجودي آن ها را تفسير مي كند. انسان بر اساس كيفيت وجودي خاصش امكان تفسير و نامگذاريِ اشياء را پيدا كرده است. خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: « عَلَّمَ الآدَمَ الاَسماء كلّها» يعني؛ ما تمام اسامي را به انسان آموختيم. آگاهي به حقايق اشياء يك چيز است و نام گذاري اشياء در عالم محسوسات چيز ديگري! اما نام ارتباطي ذاتي با حقيقت اشياء ندارد و يك حقيقت واحد مي تواند اسامي متفاوتي داشته باشد. و اين مرتبط با قوة ساخت كلمات در انسان و اطلاق آن به اشياء است. از طريق كلمات، انسان حقيقت معنايي شيء را تفسير مي كند و نه كلمه اي كه به آن اطلاق شده است. انسان كيفيت برتر وجود است و از اين لحاظ كيفيت وجودي او متمايز از ساير موجودات است.

-سؤال: آيا كيفيت موجودات در خود آن ها به ذات وجود دارد؟ و يا انسان كيفيات گوناگوني را به اشياء اطلاق مي كند؟
-اگر منظور شما از كيفيات مفاهيم باشد، فقط در ذهن انسان اين مفاهيم شكل مي گيرد و به اشياء اطلاق مي شود. و اين، متفاوت با تفسير است. مثلاً مفهوم استقامت را به كوه اطلاق مي كنند. اين مفهوم را انسان بر اساس تجربة واقعي خود به كوه نسبت داده است. در بحث نشانه شناسي نيز گفته مي شود نماد ها دلبخواهي نيستند. مثلاً ترازو را با دو كفة متعادل كه معيار اندازه گيري اوزان است، نماد عدالت مي دانند.

نمي توان چيزي چون گاري را نيز نماد عدالت دانست.گرچه كه آن همدو چرخ دارد و در حركت متعادل است. هر شخصي مي تواند عدالت را به گاري نيز اطلاق كند، اما اين نظر مقبول نمي افتد. نماد هاي هنري نيز اينگونه اند. اين نماد ها تنها در عالم هنر مي توانند واقعيت داشته باشند و بازتاب جهان خارج هستند كه به شكل زيبا شناسانه و هنري درآمده است. مفسّر نماد را مورد تفسير قرار مي دهد اما معناي نماد در مثال ترازو، تفسير او را محدود به حدود معنايي نمادي مي كند كه در اثر هنري بيان شده است.

جامعه داراي روحي كلي است و تصميماتي كلي نيز مي گيرد. از جمله تصميم در مورد زبان، سنت، شيوه هاي تفسيري و شيوة انتخاب. تفسير ما نيز بسته به شرايط، زماني، مكاني، افق تاريخي، ايده ها، علاقه ها، خرد و اوهام است. پس تفسير ما با مجموعة پيچيده اي از عواطف و احساسات و موقعيت هاي زماني و مكاني و شرايطي روحي و اجتماعي و تاريخ مندي امان، سر و كار دارد. پيش زمينه هاي ذهني مفسر بايد نقد شود. و هدف از اين كار پيدا كردن راهي به سوي تفسير صادق تر و مطلوب تري است كه بتواند موجب زيست بهينة مادي و معنوي و توسعة دانش انساني شود.

اشياء اطراف ما به دو دسته طبيعي و ساختة دست بشر تقسيم مي شوند. اشياء ساخت دست بشر نيز دو دسته هستند. اشياء تكنولوژيكي اي كه براي رفع حوائج انسان ساخته مي شوند و اشياء هنري. اشياء هنري نيز دودسته اند؛ اشياء ناب هنري كه هيچ هدف انتفاعي از خلق آن ها وجود ندارد. و اشياء هنري اي كه علاوه بر پاسخ گوئي به يك نياز انتفاعي داراي معيار هاي زيبا شناختي نيز هستند. هدف تفسير آثار هنري دريافت معناي متن هنري است. چه اين متن هنري، هنر ناب باشد يا هنر هاي كاربردي، نمي توان قاعدة خدشه ناپذير بسته اي را در تفسير آثار هنري ارائه داد. زيرا متن ها متفاوت اند. متن هاي هنري، متن هاي تخصصي اند و تفسير هايشان بايد تخصصي باشد. تفسير آثار موسيقي، نقاشي، معماري، مجسمه سازي، هنر هاي نمايشي و ساير هنر ها خصوصاً هنر هاي ادبي، تفسير هايي تخصصي بر اساس ماهيت و حوزه هاي مختلف آثار هنري است. روش نقد در هنر هاي تجسمي با روش نقد در موسيقي يا هنر هاي ادبي، متفاوت است و به دانش وسيعي نيازمند است. هيچ مفسّر جامع الشرايطي نيز تا كنون پيدا نشده كه ادّعا داشته باشد: مي تواند در تمامي حوزه هاي هنر و در مورد تمام آثار هنري نقد و تحليل و تفسير تخصصي ارائه كند.

دو سر انگشت بر دو چشم نِه / هيچ بيني از جهان انصاف دِه
گر نبيني، اين جهان معدوم نيست / عيب جز انگشتِ نفسِ شوم نيست
تو جهان را قدر ديده ديده اي كو جهان؟ / سبلت چرا ماليده اي
عالم ار هجده هزار است و فزون / هر نظر را نيست اين هجده زبون
(مولانا جلال الدين محمد بلخی)


علیرضا نوروزی طلب، دکترای پژوهش هنر، استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران

noroozi110@yahoo.com


مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: