كدخبر: ۵۲۹
تاريخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باغ ایرانی
مدخل باغ در دائره المعارف بزرگ اسلامی/ بخش دوم
‌ رشيدالدين‌ فضل‌الله‌ ثبت‌ او دربارة طرح‌ باغ‌ اوجان ایلخانی‌ مى‌گويد: گروهى‌ صنعتگر و مهندس‌ به‌ مدت‌ 3 سال‌ براي‌ احداث‌ آن‌ كار كردند. محوطة مربع‌ باغ‌ را ديواري‌ محصور مى‌كرد، رودها و نهرها در آن‌ جاري‌ بود، درختان‌ بيد در حاشية خيابانها كاشته‌ شده‌ بود و محوطة مركزي‌ براي‌ خرگاه‌ (كلاه‌ فرنگى‌)، تخت‌، و برجهاي‌ پيرامون‌ آنها، حمامها و بناهاي‌ رفيع‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود.
ب‌ - دوره اسلامى‌: با اسلام‌ آوردن‌ ايرانيان‌ و پيوستن‌ آنان‌ به‌ ديگر مسلمانان‌، طرح‌ باغ‌ ايرانى‌ در جهان‌ اسلام‌ منتشر شد؛ و چون‌ ايرانيان‌ پس‌ از چند سده‌ با حكومت‌ خاندانهاي‌ ايرانى‌ مستقل‌ شدند، سنت‌ باغ‌سازي‌ پيش‌از اسلام‌ در ايران‌ ادامه‌ يافت‌.

اصطخري‌ دربارة شهر ساسانى‌ گور (فيروزآباد) مى‌گويد: تا يك‌ فرسنگ‌ پيرامون‌ شهر را بستانها فراگرفته‌اند (ص‌ 110-111). همچنين‌ در متون‌ ديگر از باغهاي‌ خرم‌ و سرسبز با آبهاي‌ روان‌ و گلهاي‌ زيبا در جاي‌ جاي‌ اين‌ سرزمين‌ ياد شده‌ است‌ (نك: ابن‌ فقيه‌، 186، 216-217؛ ابن‌ حوقل‌، 2/433؛ مقدسى‌، 378، 392، 409، 413). ناصرخسرو نيز از باغستانهايى‌ فراوان‌ در قزوين‌ ياد مى‌كند (ص‌ 5).
ملكشاه‌ سلجوقى‌ چون‌ اصفهان‌ را به‌ پايتختى‌ برگزيد، چهار باغهايى‌ در اين‌ شهر احداث‌ كرد كه‌ از جمله‌ مى‌توان‌ از اينها ياد كرد: باغ‌ بكر با عطر گلهاي‌ نرگس‌، مورد و زعفران‌، نيز كلاه‌ فرنگى‌ رفيع‌؛ باغ‌ احمد سياه‌ داراي‌ كوشكهاي‌ رفيع‌، حوضها و گل‌ و گياهى‌ كه‌ يادآور بهشت‌ بود؛ باغ‌ فلاسان‌ با درختهاي‌ مو و نهرهاي‌ پر آب‌ و كلاه‌ فرنگى‌ سر به‌ فلك‌ كشيده‌؛ پراهميت‌تر از آنها باغ‌ كاران‌ با درختهاي‌ ميوه‌، رديف‌ درختان‌ كاج‌ و سرو، با دو كلاه‌ فرنگى‌: يكى‌ مشرف‌ بر زاينده‌ رود و ديگري‌ مسلط بر ميدان‌ شهر. پنداشته‌ مى‌شود كه‌ محل‌ اين‌ باغ‌ در شمال‌ پل‌ خواجو بوده‌ باشد. باغ‌ كاران‌ تا اوايل‌ سدة 8ق‌/14م‌ - زمانى‌ كه‌ در قصيدة سعدالدين‌ سعد هراتى‌ به آن‌ اشاره‌ شده‌ - هنوز آباد بوده‌ است‌ و در همين‌ سده‌ حافظ در غزلى‌ از آن‌ ياد مى‌كند (نك: مافروخى‌، 53 - 58؛ پيندر ويلسن‌، .277-278 )
كهن‌ترين‌ نقشة باغ‌ را در دورة ايلخانى‌ رشيدالدين‌ فضل‌الله‌ ثبت‌ كرده‌ است‌. او دربارة طرح‌ باغ‌ اوجان‌ مى‌گويد: گروهى‌ صنعتگر و مهندس‌ به‌ مدت‌ 3 سال‌ براي‌ احداث‌ آن‌ كار كردند. محوطة مربع‌ باغ‌ را ديواري‌ محصور مى‌كرد، رودها و نهرها در آن‌ جاري‌ بود، درختان‌ بيد در حاشية خيابانها كاشته‌ شده‌ بود و محوطة مركزي‌ براي‌ خرگاه‌ (كلاه‌ فرنگى‌)، تخت‌، و برجهاي‌ پيرامون‌ آنها، حمامها و بناهاي‌ رفيع‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود (نك: همو، .(278-279 افزون‌ بر اين‌، حمدالله‌ مستوفى‌ نيز از باغستانهاي‌ بسياري‌ در ايالات‌ مختلف‌ ايران‌ نام‌ برده‌ است‌ (نك: ص‌ 77، 80، 85، 87، 88، 151، جم).
پيش‌ از تيموريان‌، حكمرانان‌ آق‌ قويونلو نيز به‌ باغ‌سازي‌ پرداختند، از جمله‌ مهم‌ترين‌ آنها باغ‌ هشت‌ بهشت‌ در تبريز بود. اين‌ باغ‌ محوطة محصوري‌ بود با درختان‌ سپيدار در پيرامون‌ آن‌. كوشكى‌ 8 ضلعى‌ در مركز باغ‌ بر صفه‌اي‌ از مرمر بنا شده‌ بود و استخري‌ با 4 فواره‌ به‌ شكل‌ اژدها در هر گوشة آن‌ در باغ‌ وجود داشت‌. باغ‌ داراي‌ خيابانهايى‌ با پوشش‌ مرمر بود؛ همچنين‌ استخري‌ ديگر با قايق‌ و كشتيهاي‌ شناور بر سطح‌ آن‌ در باغ‌ بود كه‌ با هزاران‌ چشمه‌، جويبار و نهر كوچك‌ جاري‌ در آن‌ وصف‌ شده‌ است‌ (گلمبك‌، .I/178-179 )
در متون‌ از باغهايى‌ از دورة حكومت‌ آل‌ مظفر ياد شده‌ است‌، از جمله‌ باغهايى‌ در شهر يزد كه‌ بسياري‌ از آنها بنيادي‌ قديم‌تر داشتند. شاهزادگان‌ و حكمرانان‌ تيموري‌ اين‌ باغها و چمنزارها را جانى‌ تازه‌ بخشيدند و گاه‌ بناهاي‌ جديدي‌ به‌ آنها افزودند. باغ‌ محل‌ اقامت‌ حكمران‌ محلى‌، شاهزاده‌ يا وزير بود و يا به‌ اميران‌ سپاه‌ تعلق‌ داشت‌. تمام‌ باغها به‌ سرچشمة آب‌ متصل‌، و داراي‌ رديفى‌ درخت‌ بودند. غالب‌ باغهاتأسيساتى‌ مانند درياچه‌ يا حوضخانه‌براي‌ جمع‌آوري‌آب‌داشتند. باغهاي‌ يزد داراي‌ ساباط بودند كه‌ به‌ طور معمول‌ نزديك‌ ورودي‌ و در طول‌ خيابان‌ بود. آل‌ مظفر ميدان‌ وسيعى‌ خارج‌ از ساباط باغ‌شاه‌، به‌ نام‌ باغ‌ ساباط ساختند، و بعدازظهرها شاهزاده‌ در آنجا به‌ تماشاي‌ جنگ‌ شير و گاو مى‌نشست‌ (همو، .(I/179)
در دوران‌ صفوي‌ در اكثر شهرهاي‌ ايران‌ باغ‌سازي‌ در ابعاد وسيع‌ و هماهنگ‌ با بافت‌ و شبكه‌هاي‌ شهري‌ اهميت‌ فراوانى‌ داشت‌. در ساخت‌ كاخهاي‌ صفوي‌ تكيه‌ بر نمايش‌ وسعت‌ باغ‌ بود و بناها تنها جزئى‌ از كاخ‌ شمرده‌ مى‌شد و اغلب‌ باغ‌ و گاه‌ بناها درصد بيشتري‌ از فضاي‌ كاخ‌ را اشغال‌ مى‌كرد؛ اما با اينهمه‌، آنچه‌ از اين‌ مجموعه‌ها در گذر زمان‌ باقى‌ مانده‌، بناهاست‌ و مطالعة بناها بدون‌ محيط اطراف‌ آنها نمى‌تواند كامل‌ باشد (هيلنبراند، 517).
باغهاي‌ صفوي‌ از نظر ابعاد، منظر و تأثير متفاوتند، ولى‌ در ميان‌ آنها دو نوع‌ اصلى‌ را مى‌توان‌ شناسايى‌ كرد: 1. باغ‌ محصور بزرگ‌ (چهار باغ‌) با مجموعه‌اي‌ از درخت‌، نهر، حوض‌ و بنا؛ 2. باغ‌ كوچك‌تري‌ كه‌ در درون‌ خود كاخ‌ است‌ (همانجا). باغهاي‌ بزرگ‌ صفوي‌ براساس‌ تقارن‌ شعاعى‌ و توازن‌ در تراكم‌ به‌ بخشهاي‌ كوچك‌تري‌ تقسيم‌ مى‌شوند و در مناطقى‌ كه‌ زمين‌ وسيع‌ كافى‌ در اختيار نبوده‌، قطعه‌هاي‌ مستقل‌ محصوري‌ ايجاد شده‌ است‌ كه‌ هر يك‌ ساختاري‌ متفاوت‌ دارند. اين‌ ساختارهاي‌ متنوع‌ هر يك‌ داراي‌ ويژگى‌ خاص‌ خودند و در هر يك‌ مجموعه‌اي‌ از آب‌ و گياه‌ و رنگ‌ بر عنصر معماري‌ پيرامون‌ خود اثري‌ ويژه‌ گذاشته‌، آن‌ را زيباتر مى‌سازد. در باغهاي‌ صفوي‌ گويى‌ بستر باغ‌ ترصيع‌ مى‌شود و كوشك‌ در منظر كلى‌ محاط در استخر يا حوض‌ تزيينى‌ است‌ (همو، 517 - 518). در نتيجه‌، در كاخهاي‌ صفوي‌ تأكيد به‌ دريافت‌ احساسى‌ است‌ كه‌ در اين‌ باغها دست‌ مى‌دهد و جايگاه‌ كاربري‌ كاخ‌ اهميت‌ كمتري‌ مى‌يابد (همو، 518، 522).
در بافت‌ فرش‌ طرحى‌ است‌ كه‌ در آن‌ نقش‌ خيالى‌ و نمادين‌ بهار و بهشت‌ به‌ صورت‌ باغى‌ با صفا و پر گل‌ و گياه‌، با پرندگان‌ و... كشيده‌ مى‌شود. اين‌ طرح‌ در دورة صفوي‌ رواج‌ خاص‌ يافت‌ و فرشهايى‌ از سده‌هاي‌ 11 تا 13ق‌/17 تا 19م‌ با اين‌ طرح‌ بافته‌ شدند. در اكثر طرحهاي‌ باغى‌ دو محور اصلى‌ به‌ صورت‌ دو جوي‌ آب‌ در برخورد با هم‌ زمينة قالى‌ را 4 بخش‌ كرده‌ است‌. قالى‌ زربفت‌ جيپور كه‌ گويا در حومة اصفهان‌ بافته‌ شده‌، از آن‌ مقبرة شيخ‌ صفى‌الدين‌ در اردبيل‌ بوده‌، و به‌ عنوان‌ تحفه‌اي‌ به‌ كاخ‌ عنبر مهاراجة جيپور برده‌ شده‌ است‌ (ويلبر، 40-42).
بيشتر باغهاي‌ دورة صفوي‌ در دو شهر قزوين‌ و اصفهان‌ و سواحل‌ جنوبى‌ بحر خزر در شرق‌ مازندران‌ احداث‌ شده‌اند. در قزوين‌ بخش‌ كوچكى‌ از باغهاي‌ صفوي‌ باقى‌ مانده‌ است‌، ولى‌ وصف‌ آنها در اشعار نويدي‌ شيرازي‌ ديده‌ مى‌شود (نك: ص‌ 30 بب).
در اصفهان‌ِ اين‌ دوره‌، پيوند ميان‌ انسان‌ و طبيعت‌ در احداث‌ باغهاي‌ وسيع‌ مشاهده‌ مى‌شود. در سفرنامة كمپفر كه‌ اصفهان‌ دوران‌ شاه‌ سليمان‌ را نشان‌ مى‌دهد، قسمت‌ عمدة بستر شهر را باغها فرا گرفته‌اند. منطقة اول‌ در فاصلة ميان‌ ميدان‌ نقش‌ جهان‌ و چهار باغ‌، مثل‌ باغ‌ طويله‌ و باغ‌ خلوت‌؛ و منطقة دوم‌ باغهاي‌ دو سوي‌ چهار باغ‌ بالا و پايين‌ كه‌ سر درهاي‌ با شكوه‌ - كه‌ متعلق‌ به‌ دربار بود - داشتند و باغ‌ تخت‌ و بلبل‌ (هشت‌ بهشت‌) از اين‌ گروهند (ص‌ 199 بب، نيز تصويرهاي‌ روبه‌روي‌ ص‌ 185، 192). جابري‌ انصاري‌ فهرستى‌ از باغهاي‌ اين‌ دورة اصفهان‌ را ضبط كرده‌ كه‌ از آن‌ ميان‌ تنها هشت‌ بهشت‌، چهار باغ‌ و چهل‌ ستون‌ باقى‌ است‌ (دانشنامه‌، 1/599 -600).
كاخها و باغهاي‌ ساحلى‌ خزر در شهرهايى‌ چون‌ بهشهر، ساري‌، بابل‌، آمل‌، صفى‌آباد، عباس‌آباد و فرح‌ آباد ساخته‌ شده‌، و تقريباً همگى‌ با مشخصات‌ مشابه‌ كاخ‌ - باغهاي‌ اصفهان‌ است‌ (ويلبر، 148-149)؛ تنها تفاوت‌ آنها در نوع‌ اقليم‌ منطقة جغرافيايى‌ است‌ كه‌ اوضاع‌ اقليمى‌ ساحل‌ بحر خزر كاملاً با وضع‌ فلات‌ ايران‌ كه‌ منطقة اصفهان‌ در آن‌ واقع‌ است‌، تفاوت‌ دارد.
بعد از دوران‌ صفوي‌، از دوران‌ زنديه‌ شماري‌ باغ‌ باقى‌ است‌ كه‌ باغ‌ نظر (آرامگاه‌ كريم‌ خان‌ زند)، باغ‌ جهان‌ نما در شيراز، باغ‌ دولت‌ آباد يزد از آن‌ جمله‌اند؛ همچنين‌ الحاقات‌ دوران‌ زندي‌ به‌ باغ‌ فين‌ و مواردي‌ از اين‌دست‌نيزموجوداست‌( دايرةالمعارف‌، 3/58؛ دانشنامه‌، 1/593 - 594، 597 - 598؛ ويلبر، 220-221).
در دورة قاجار باغ‌سازي‌ در تهران‌ توسعه‌ يافت‌ و تا پايان‌ دوران‌ ناصري‌ باغهاي‌فراوانى‌ ساخته‌شد كه‌عموماً به‌دربار و يا به‌ شخصيتهاي‌ ممتاز سياسى‌ - اجتماعى‌ پايتخت‌ تعلق‌ داشت‌. طرح‌ كلى‌ باغ‌سازي‌ ايران‌ در احداث‌ اين‌ باغها امتداد يافت‌ و با توسعة ارتباط با اروپا عناصري‌ از باغ‌سازي‌ غربى‌ چون‌ تپه‌هاي‌ گل‌، حاشيه‌ كاري‌ با شمشاد و... در طرح‌ باغهاي‌ ايرانى‌ راه‌ يافت‌. چنانكه‌ آرايش‌ گياهان‌ با بريدن‌ شاخسارها و ايجاد نظم‌ هندسى‌ و قرار دادن‌ مجسمه‌ نيز پس‌ از سده‌ها فراموشى‌ بار ديگر رواج‌ يافت‌. در ساخت‌ كوشكها نيز نمونه‌هاي‌ غربى‌ تأثيرگذار بوده‌ است‌. از باغهاي‌ مهم‌ دورة قاجار مى‌توان‌ در تهران‌ به‌ قصر قاجار، اتابك‌، نظاميه‌، باغشاه‌، باغ‌ فردوس‌ و...، و در شهرهاي‌ديگر چون‌شيراز باغ‌عفيف‌آباد(گلشن‌)اشاره‌كرد( دانشنامه‌، همانجا، نيز 1/585؛ ويلبر، 195، 196، 205-206، 238).

كاخ‌ - باغ‌: روند ساخت‌ و شكل‌گيري‌ كاخها در سرزمينهاي‌ اسلامى‌ همواره‌ با باغ‌ همراه‌ بوده‌ است‌. اختصاص‌ فضاي‌ وسيعى‌ به‌ آب‌ يكى‌ از شاخصه‌هاي‌ كاخهاست‌. در دورة اموي‌ كاخ‌ در باغهاي‌ انبوه‌ محصور بود. چشمه‌ها و استخرها نيز بخشى‌ از فضاي‌ باغ‌ بودند. در دورة عباسى‌ زيباترين‌ بخش‌ كاخ‌ باغ‌ آن‌ بود (هيلنبراند، 451، 459). كاخ‌ بَلكُواراي‌ سامره‌ داراي‌ باغ‌، عمارتهاي‌ تفريحى‌، آبگير و رودخانه‌ بود. در دوران‌ صفوي‌ هدف‌ اصلى‌ نماي‌ وسيع‌ باغ‌ بود. در مواردي‌ فضاي‌ ساخت‌ و ساز بر فضاي‌ باغ‌ غلبه‌ داشت‌ و در بسياري‌ موارد باغ‌ فضاي‌ عمدة كاخ‌ را به‌ خود اختصاص‌ مى‌داد. اين‌ مورد قبلاً در كاخهاي‌ هخامنشى‌ پاسارگاد، مجموعة قصر شيرين‌، مجموعة سامانى‌ بخارا، كاخهاي‌ آل‌ بويه‌ در شيراز و ايلخانيان‌ در اوجان‌ مشاهده‌شده‌ است‌ (همو، 477، 517). از مطالعة كاخهاي‌ صفوي‌ اين‌ نتيجه‌ به‌ دست‌ مى‌آيد كه‌ تأكيد اوليه‌ بر احداث‌ ساختمانهاي‌ منفرد مهم‌ جاي‌ خود را به‌ احساسى‌ در احداث‌ باغهاي‌ پهناور داده‌ است‌ (همو، 522).
در كاخهاي‌ فاطمى‌ مصر از باغهايى‌ با درختان‌ مصنوعى‌ استفاده‌ مى‌شد (همو، 524). كاخهاي‌ نرمانها در پالرموي‌ سيسيل‌ در باغى‌ وسيع‌ قرار داشت‌. در مدينة الزهرا (قرطبه‌) باغهاي‌ وسيع‌ در مكانى‌ شيب‌دار قرار داشت‌. مرتفع‌ترين‌ مكان‌ محل‌ كاخ‌ بود و بخشهاي‌ ديگر به‌ محوطة باغها اختصاص‌ داشت‌ (همو، 532، 534). در اسپانيا كاخهاي‌ درون‌ قلعه‌ نيز در كنار باغها احداث‌ مى‌شدند؛ همزمان‌ طرح‌ حياط باغ‌دار صليبى‌شكل‌ نيز در قرن‌ 6ق‌/12م‌ در كاخ‌ مرابطون‌ در مغرب‌ مورداستفاده‌ قرار گرفت‌ (همو، 536). كاخ‌ الحمرا در غرناطه‌ رديفى‌ از كوشكهاي‌ ميان‌ باغها بود. در توپكاپى‌سرايى‌ استانبول‌ نيز بخش‌ بزرگى‌ از كاخ‌ به‌ باغهاي‌ كاربردي‌ و زينتى‌، حوضها و فواره‌ها اختصاص‌ داشت‌ (همو، 544، 551).
باغ‌ - آرامگاه‌: آرامگاههاي‌ اسلامى‌ كه‌ براي‌ امام‌زادگان‌، اوليا و بزرگان‌ِ درگذشته‌ ساخته‌ مى‌شود، اشاره‌اي‌ به‌ بهشت‌ موعود دارد. در اين‌ بناها گنبد نماد آسمان‌ و بهشت‌ است‌. نقش‌ درختان‌ سرو در تزيينات‌ بنابر كاشى‌ و سنگ‌ اشاره‌ به‌ زندگى‌ ابدي‌ دارد؛ تصوير طاووس‌ نيزداراي‌ معنايى‌ مشابه‌ است‌. به‌ كارگيري‌ نمادهاي‌ مختلفى‌ در معماري‌ آرامگاهها در ايران‌ تأكيدي‌ بر يادآوري‌ بهشت‌ است‌. استفاده‌ از غرفه‌هاي‌ 8 ضلعى‌ در درون‌ محوطة درختان‌، گلها و چشمه‌ها، و استفاده‌ از طرح‌ 8 ضلعى‌ براي‌ بناي‌ آرامگاهها كه‌ برخى‌ درون‌ باغ‌ هستند، اشاره‌اي‌ به‌ لذتهاي‌ بهشت‌ دارد. چنين‌ سنتى‌ در هند و تحت‌ حكومت‌ گوركانيان‌ نيز باعث‌ احداث‌ آرامگاههاي‌ بزرگ‌ در باغها شد (همو، 341، 362). از جمله‌ آرامگاههاي‌ مهمى‌ كه‌ در درون‌ باغهاي‌ بزرگ‌ رسمى‌ عمومى‌ و خصوصى‌ واقع‌ هستند، مى‌توان‌ از آرامگاه‌ كورش‌ در باغهاي‌ پاسارگاد، مدفن‌ سلطان‌ محمود در باغ‌ پيروزي‌ در غزنه‌، آرامگاه‌ حكيم‌ ابوالقاسم‌ فردوسى‌ در باغ‌ ويژة او در طوس‌ ياد كرد (استروناخ‌، 62؛ نفيسى‌، 1/148، 577).
ويژگيهاي‌ باغهاي‌ اسلامى‌: كاربرد هندسه‌ در ايجاد نظم‌، رعايت‌ قرينه‌سازي‌ در ايجاد احساس‌ خشنودي‌، استفاده‌ از آب‌ براي‌ ايجاد حس‌ تداوم‌ در سطح‌ باغ‌ با احداث‌ نهرهايى‌ كه‌ نمادي‌ از حركت‌، جهت‌ و هدايت‌ چشم‌ به‌ عمارت‌ اصلى‌ داخل‌ باغ‌ است‌ و استفاده‌ از خط و تناسب‌ تعريف‌ روشن‌ و شفافى‌ از فضا را در اختيار مى‌گذارد (لرمن‌، 61 59, .(41, شكل‌ باغ‌ اسلامى‌ از سويى‌ به‌ سنتها و فرهنگ‌ اقوام‌، و از سوي‌ ديگر به‌ آب‌ و هوا، ميزان‌ آب‌، زمين‌ و آرزوهاي‌ صاحب‌ آن‌ بستگى‌ دارد (همو، 65 .(61-62)

شبه‌ جزيرة عربستان‌، سوريه‌، عراق‌ و فلسطين‌: به‌ نظر مى‌رسد كه‌ قبل‌ اسلام‌ باغهايى‌ در سرزمين‌ نجد، يمن‌ و طائف‌ وجود داشته‌ است‌. در نجد نام‌ شهر رياض‌ به‌ معناي‌ باغهاست‌ و ظاهراً آثاري‌ از آب‌ و باغ‌ در آنجا وجود داشته‌ است‌. شبه‌ جزيرة عُمان‌ داراي‌ نخلستانهاي‌ بزرگ‌ است‌ و در يمن‌ به‌ سبب‌ آنكه‌ يكى‌ از خوش‌ آب‌ و هواترين‌ مناطق‌ جنوب‌ شبه‌ جزيره‌ است‌، امكان‌ بيشتري‌ براي‌ احداث‌ باغ‌ وجود دارد. منطقة شمالى‌ شبه‌ جزيره‌ شامل‌ سوريه‌، عراق‌ و فلسطين‌ از سرسبزترين‌ نقاط آن‌ است‌ و به‌ سبب‌ كوهستانى‌ بودن‌ و باران‌ زياد، داراي‌ باغهاي‌ فراوان‌ وسيع‌ انجير، زيتون‌، خرما و انگور بوده‌ است‌ (همو، .(189-190
در سوريه‌ كاخهاي‌ اموي‌ در ميان‌ باغهاي‌ انبوه‌ محصور بود و چشمه‌ها و استخر نيز بخشى‌ از اين‌ فضاسازي‌ به‌ شمار مى‌رفت‌. خلفاي‌ اموي‌ به‌ باغ‌ سازي‌ و حفر نهرها توجه‌ بسيار داشتند. در سوريه‌ مناطق‌ مستعد آبياري‌ كه‌ كشت‌ مى‌شدند، به‌ نام‌ «باغ‌» يا «غوطه‌» معروف‌ بودند. سبزيجات‌ و ميوه‌ها در نزديكى‌ منابع‌ آب‌ كاشته‌، و تاكستانها و مزارع‌غلات‌ در حوالى‌آن‌ ايجاد مى‌شدند(همو، 190 ؛هيلنبراند،459). ابن‌ جبير، دمشق‌ را در سدة 6ق‌/12م‌ بهشت‌ خاور مى‌نامد و مى‌نويسد: اين‌ شهر آراسته‌ به‌ گلهاي‌ رنگارنگى‌ است‌ كه‌ در حرير سبز باغ‌ و بوستان‌ جلوه‌گرند. باغها شهر را تا جايى‌ كه‌ چشم‌ كار مى‌كند احاطه‌ كرده‌اند. آنگاه‌ ادامه‌ مى‌دهد كه‌ بى‌ترديد اگر بهشت‌ در زمين‌ بود، جز دمشق‌ نبود و اگر اين‌ خطه‌ در آسمان‌ بود، همان‌ فردوس‌، و با آن‌ همسان‌ بود (ص‌ 234- 235).
عراق‌ِ امروز يا بين‌النهرين‌ كهن‌ با ميراث‌ بسيار غنى‌ چند هزار ساله‌، به‌ همراه‌ حضور بسيار پر رنگ‌ فرهنگ‌ و انديشة ايرانى‌ و در پى‌ آن‌ حكومت‌ مقتدر عباسى‌ و شكل‌گيري‌ شهر بغداد بر سوخته‌هاي‌ تيسفون‌ سهم‌ عمده‌اي‌ در روند شكل‌گيري‌ انواع‌ باغهاي‌ اسلامى‌ دارد. در قرون‌ نخستين‌ اسلامى‌ در عراق‌ كاخها همراه‌ باغهايى‌ با خيابانهاي‌ عمود بر هم‌ گلكاري‌ شده‌ و استخرها و حوض‌ها بودند؛ از جملة آنها مى‌توان‌ از كاخهاي‌ جوسق‌ و باغ‌ بلكواري‌ ياد كرد ( دايرة المعارف‌، 3/57). در سامره‌ مقابل‌ پايتخت‌ در جانب‌ باختري‌ دجله‌ باغهايى‌ بود كه‌ نخل‌ آنها را از بصره‌ و نهالهاي‌ ديگر را از اقصى‌ نقاط سرزمينهاي‌ اسلامى‌ مانند شام‌ و خراسان‌ آورده‌، و در آن‌ نزهتگاه‌ كاشته‌ بودند. حمدالله‌ مستوفى‌ نيز دربارة شهر انبار كه‌ باغهاي‌ بسيار و ميوة فراوان‌ داشت‌، مى‌گويد: «باغستانش‌ بباغات‌ بغداد پيوسته‌ است‌ و در آن‌ خلفا عمارات‌ خوب‌ ساخته‌اند...» (نك: لسترنج‌، 67 .(54, سفيران‌ امپراتوري‌ بيزانس‌ در دربار مقتدر عباسى‌ از باغهاي‌ مختلف‌ با شكوه‌ ياد كرده‌اند (اتينگهاوزن‌، .(3-4

مصر: باغ‌ در سرزمين‌ مصر از اوايل‌ هزارة 3ق‌م‌ وجود داشته‌ است‌ و گمان‌ مى‌رود كه‌ عناصري‌ از باغهاي‌ رسمى‌ و تزيينى‌ پادشاهى‌ نوين‌ مصر در دورة پادشاهى‌ كهن‌ نيز وجود داشته‌ است‌ (استروناخ‌، 64، حاشية 4).

مدارك‌ در دست‌ حاكى‌ از آن‌ است‌ كه‌ در زمان‌ بنياد نهادن‌ قاهره‌ شهر داراي‌ باغهاي‌ عمومى‌ و خصوصى‌ بسيار و چندين‌ باغ‌ - كاخ‌ بوده‌ است‌؛ همچنين‌ اهالى‌ شهر فسطاط در ساخت‌ و ايجاد باغها علاقة بسياري‌ از خود نشان‌ مى‌دادند (لرمن‌، .(189 ناصرخسرو نيز از باغهايى‌ بر بام‌ خانه‌ها در مصر ياد كرده‌ است‌ (ص‌ 108).

ادامه دارد
منبع: سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی 


مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: