كدخبر: ۵۷
تاريخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
جايگاه هنر اسلامي در جامعة نوين
ضرورت تحقيق در نسبت هنر و اسلام.
هنر يكي از متعالي ترين پديده هاي فرهنگ و تمدن بشري است. هر نوع فهمي كه موضوع آن هنر است، با نحوة نگرش و عوالم انساني است كه متعيّن مي شود. اشتراك لفظ هنر بر دو هويّت كاملاً متقابل (سنّت و مدرنيته) بيانگر دو عالم متفاوت است كه ماهين متخالفِ محصولاتِ اين دو عالم را تحتِ عنواني واحد به نام «هنر» نام گذاري مي كند. پرسش از ماهيت هنر نشان مي دهد كه پرسش گر از اين عالم غايب است. پرسش از چيستي هنر، پرسشِ دورانِ جديد و عالمِ جديدي است كه انسان عصر حاضر، معمار آن است.
متن زير حاصل تلاش و پژوهش جناب دكتر عليرضا نوروزي طلب، عضو هيئت علمي دانشكدة هنر هاي زيباي دانشگاه تهران، است كه تحت عنوان مقالة «جايگاه هنر اسلامي در جامعة نوين» جمع آوري گشته است. مطالب اين مقاله در بخش هاي مختلفي در اين سرويس ارائه خواهد شد.

بخش اول: ضرورت تحقيق در نسبت هنر و اسلام

بخش دوم: هنر سنتي

بخش سوم: تقابل سنت و مدرنيته در هنر اسلامي 1

بخش چهارم: تقابل سنت و مدرنيته در هنر اسلامي 2

در اين قسمت بخش اول اين سلسله مباحث با عنوان «ضرورت تحقيق در نسبت هنر و اسلام» آورده شده است.


بخش اول: ضرورت تحقيق در نسبت هنر و اسلام.

هنر يكي از متعالي ترين پديده هاي فرهنگ و تمدن بشري است كه تاريخي به قدمت حضور انسان در هستي دارد. اگر انسان به واسطه ي حضور در عالم و كنش معرفتي اي كه نسبت به خويش و شأنيت وجودي اش دارد، از ساير موجودات ممتاز شده، اين امتياز و تمايز در ساحت هنر است كه كيفيت استعلايي اش را در متعالي ترين وجه، در اثر هنري به ظهور مي رساند. هر نوع تلقي يا فهم و معرفتي كه موضوع آن هنر است، با نحوة نگرش و عوالم انساني است كه متعيّن مي شود.
پرسش از هويت هنر و ماهيت هنر مبتني بر اين اصل است كه هنر در عالمي از عوالم انساني ظهور و تحقق يافته و پرسش، معطوف به چگونگي تحقق و نحوة اين ظهور و هويت و سرشت آن است. يعني پرسش، متأخر از وجود پديده اي است كه نام هنر به آن اطلاق مي شود. هنر در اثر هنري وجوديت پيدا مي كند. و آنچه وجه اشتراك و سرشت ذاتي مجموعه اي از آثار هنري است، هويت هنر است كه در ماهيت هاي هنري (آثار هنري) به اشكال متنوع و متكثر ظاهر شده است. اين ظهور به معني صورتِ محسوسِ عالمي است كه در اثر هنري رخ نموده و پرسش از ماهيت اين عالم وذات هنر نشان مي دهد كه پرسش گر از اين عالم غايب است. در نتيجه، پرسش از چيستي هنر، پرسشِ دورانِ جديد و عالمِ جديدي است كه انسان عصر حاضر، معمار آن است؛ بنايي كه با انهدام تفكر سنتّي و معرفتِ ديني و قدسي و نگرش عرفاني و نگاه اساطيري به عالم، شكل گرفته است. هنر در تفكر و نگرش و معرفت سنتي، ماهيتي به تمام ذات متفاوت با هنر در دوران جديد دارد و اشتراك لفظ هنر بر دو هويّت كاملاً متقابل (سنّت و مدرنيته) بيانگر دو عالم متفاوت است كه ماهين متخالفِ محصولاتِ اين دو عالم را تحتِ عنواني واحد به نام «هنر» نام گذاري مي كند.
آن چه به نام هنر اسلامي به مجموعه ي آثار فرهنگ و تمدن ملت هاي مسلمان در دوران اسلامي (تاريخ اسلام) اطلاق مي شود، داراي خصوصيات و توصيفاتي است كه در عالم سنّت و تفكر سنتّي و زيبا شناسي عرفاني و تخيّل استعلايي مي توان از آن و درباره آن سخن گفت. بديهي است مباني نظري اين گونه نگرش و تفكّر، با مباني نظري مدرنيته كه اساس آن بر نفي سنّت در همة جلوه هاي فرهنگي و هنري است، در تقابل است. جامعة مدرن به هنر سنتّي به عنوان مقوله اي كهنه و وامانده مي نگرد كه دورانش به سر آمده و موضوعيت خويش را از دست داده است. هم در اين معنا در كتاب والتر بنيامين آمده است:

«شيء وارگي مهمترين مسئله مورد توجه لوكاچ است. يعني اين كه در مرحلة سرمايه داري، تاريخ هستي هاي اجتماعي تبديل به res، به لاتين يعني اشياء شده و جهان از معنا خالي مي شود.
ژان تينگلي، ام ك. 1964، تنديس جنبشي، موزة هنر هاي زيبا، هوستن
همه چيز به كالا تبديل مي شود و دنيا به عنوان محصول انساني چهره خصمانه و بيگانه به خود مي گيرد. هگل اين حالت را «آليناسيون» نام نهاد و ماركس آن را به عنوان «بت وارگي كالا» تحليل كرد. مداخلة روز افزون تكنولوژي در توليد و دريافت آثار هنري مي رفت تا آن را محو كند. اين مداخله در قرن بيستم به زوال هاله هاي مقدس هنر انجاميد.
مسيح(جزئي از يك موزائيك كاري) قرن سيزدهم، اياصوفيه، اسلامبول
جايگزين شدن كپي هاي تكثيري، باز توليد مكانيكي با نسخة يگانة اصلي، لزوماً به نابودي همان بنياد توليد هنر انجاميد؛ يعني آن يگانگي فضايي و زماني اي كه اصالت نفوذ آثار هنري به آن بستگي داشت. از خود بيگانگي نوع آدمي به درجه اي رسيده است كه او مي تواند تجربة نابودي خود را در مقام يك لذت زيبايي شناسانه درجة يك ارزيابي كند.» (1)

بت وارگي كالاها و مصرف كنندگان از خود بيگانه، اثر هنري را به نازل ترين وجه ممكن در حد كالايي توليدي كه مصرف مي شود، تنزل مي داد و شيء هنري از اشياء دورريختني ساخته شد و در نهايت، پس از مصرف، خود، به شيئي دورريختني تبديل شد.
جان چيمبرلين، اسكس، 1960، موزة هنر نوين، نويورك

منظور بنيامين از «هاله مقدس» چيست؟ او با اين عبارت به نقش تاريخي «هاله» در آثار هنري- يعني «كاركرد معمول» آن- نظر دارد كه همانا تقدس بخشيدن به تمثال هاي سنتي است.
آندري روبلف، سه فرشتگان كتاب عهد عتيق، 1410- 1420، تگارخانه ترتياكوف، مسكو
اثر هنري، به منزله ي موضوعي براي نيايش و پرستش، «هاله اي» از انحصار و اصالت به دست مي آورد.(2)
مريم بر تخت فرمانروايي، قرن سيزدهم، نقاشي روي چوب، نگارخانه ملي هنر واشنگتن
آن چه در سراسر تاريخ هنر به معناي سنتي به آثار هنري شكل مي داد، روند يكپارچگي اجتماعي بود كه بر محور دين و تمدن ديني استوار بود. و آثار هنري همواره در پرتو هاله اي مقدس قرار داشت.
جوتو، مسيح وارد اورشليم مي شود، 1305- 1306، نمارخانه آرنا، پادو
تكنولوژي ماهيت هنر را تغيير داد و سرشت و حقيقت ذاتي آن را نابود كرد و در اين فرآيند بود كه هالة مقدس و امر مقدس از عرصه ي هنر رخت بر بست و هنر به معناي صورتي از امر قدسي و متعالي از عرصه ي حيات انسان امروز غايب شد.
جان چيمبر لين، پاشنه هاي پولادين، 1963، نگارخانة لئوكاستلي، نيويورك.

غيبت هنر به معني مرگ هنر، آن گونه كه نيچه و هگل گفته اند، نيست؛ غييتي موقت است كه ناشي از غيبت امر قدسي در روح انسان دوران مدرن و پسامدرن است. سخن و پرسش از ذات و سرشت هنر، به معني عام و هنر اسلامي به معني خاص و تأكيد بر اين سؤال كه آيا هنر اسلامي مي تواند پاسخ گوي نياز هاي جامعه نوين باشد و هنر اسلامي در ايران معاصر واجد چه كارآيي و شأن و منزلتي است، نشان از دغدغه اي مقدس دارد و طليعه اي اميدوار كننده براي «كشف المحجوب» است. تحقيق در نسبت هنر و اسلام، هنر ديني و آييني، ويژگي هاي هنر اسلامي كه در حيطة امر قدسي و هنر معنوي و سنتي قرار دارد، تقابل سنت و مدرنيته و جهان پسامدرن، ويژگي هاي كنوني جامعة هنري ايران و شأنيت هنر در نسبت هنر و هنرمند و اثر هنري و مخاطب، از جمله ضروريات نظري است كه مي تواند زمينه هاي مطلوبي را براي تعيين شأن و هويت هنري و جايگاه هنر معاصر ايران در جامعة جهاني هنر فراهم سازد و هنر را از بلاتكليفي اي كه بدان دچار شده است، برهاند يا حداقل كوششي باشد براي رهايي!


تنظيم و ارائه: گلناز كشاورز

كتابنامه:

1- هاواردكي گيل و الكس كول، والتر بنيامين، ترجمة علي معظمي جهرمي (تهران:شيرازه، چ2: 1380) صص 83، 138-137
2- همان، صص 135-134
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: