كدخبر: ۵۸۹
تاريخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/ نقد هنر
جايگاه هنر اسلامي در جامعه نوين/ قسمت هفتم
تقابل سنت و مدرنيته يك تقابل بنيادين و ذاتي است وغير قابل جمع و سازش! هنر سنتي و هنر مدرن يكي از صورت هاي محسوس اين تقابل اند. در نتيجه،‌ هنر اسلامي و سنتي و قدسي و معنوي فاقد هرگونه كارايي عملي(كاربردي) ونظري (زيبايي شناسانه) در جامعه و دنياي نوين است.
مدرنيته منتقدان بسياري داشته و دارد. متفكران موسوم به پسامدرن از جمله منتقدان سرسخت مدرنيته اند كه يكسان سازي فرهنگ ها و اضمحلال سنت ها و آيين ها را برنمي تابند. بديهي است هيچ راه حلي بدون شناخت و پرسش از وضعيت كنوني فرهنگ و تمدن و دانش و انديشه و هنر در جهان معاصر (كه آميزه اي از دوران مدرنيته و پسامدرنيته است) قابل ارائه نيست.
ديديم كه خردگرايي مدرن با تقدس زدايي از جهان و جامعه و نفي ارزش هاي اخلاقي و معنوي و خروج از قيموميت خداوند و درهم شكستن همه ي چيزهايي كه فرانسيس بيكن آن ها را «بت هاي ذهني» ناميد،‌ حاكميت «عقل ابزاري» (Ia raison intrumentale ) راتحقق بخشيد وخود مختاري سوژه و آزادي فرد، سلطه ي خويش را بر سرنوشت آتي بشريت تحميل كرد؛‌ عصر ايمان به پايان رسيد؛ هنر وهنرمند و اثر هنري ازجهان مثالي و ايده ي متعالي و زيبايي الهي و ملكوتي و قدسي و معنوي منفك شدند و صورت هنر جديد كه در حقيقت بي صورتي است، تحقق پيدا كرد. بنا به گفته ي پوپر، « فرد آزاد و خودمختار يك موجود متعالي است و ارزش هاي او همگي ثمره ي عمل آزادانه ي اوست. ما مي توانيم خود را از قيد تابوهاي يك سنت رها سازيم و به صورتي انتقادي به اين مسئله بينديشيم كه آيا آن را بايد بپذيريم يا به دورش افكنيم.» شارح نظريات پوپر كه او را فرزند خلف عصر روشنگري مي داند، نوشته است: مهم تر اين كه در دوراني كه به نام تاريك انديشي جديد،‌ عقل و عقل گرايي از هر طرف مورد حمله وانتقاد قرار مي گيرد،‌ عقل گرايي انتقادي پوپر يكي از محورهاي فهم فلسفه ي امروز است كه به استفاده ي انتقادي از عقل و بحث و گفت وگوي لازم براي ساختن تدريجي و تحكيم يك جامعه ي باز دموكراتيك،‌ بدون نگرش قدسي و آرماني به ارزش هايي چون علم،‌ حقيقت، آزادي و پيشرفت تأكيد مي‌كند. (19)
تأكيد بر «خود مختاري» اصل و محور مدرنيته اي است كه هدف اول آن انهدام هر امر سنتي و قدسي وملكوتي است. هنر قدسي و معنوي و سنن هنري در نگرش مدرن،‌ كهنه و فرسوده و متعلق به دوران تاريك انديشي و جهل و خرافه است. سنت در برابر مدرنيسم تاب پايداري ندارد و نابود خواهد شد و اين از جبر تاريخي است. عصر جديد هنر و فرهنگ وتمدن جديد را طلب مي كند و هر آن چه متعلق به گذشته است، فاقد كارآيي در دوران جديد است و حداكثر تنها مي توان دستاورد هاي هنر و فرهنگ و تمدن گذشته را در موزه هاي هنري و مردم شناسي و تاريخ تمدن براي بازديد علاقمندان به نمايش گذاشت يا به اشكال مختلف و با بهره جويي هاي انتقاعي،‌ وسيله تفريح و سرگرمي و بازي و تجربه هاي جديدي را فراهم ساخت و نام آن را« هنر پسامدرن» نهاد. اصالت نوآوري و اصالت بخشيدن به هرآن چه جديد، ‌بي سابقه، پيشرو و آوانگارد است، «سنتي نوگرا» را به نام« سنت مدرن» رقم زد و نهايت اين نوگرايي خود تبديل به سنتي پوسيده شد و به تكرار نوآوري ها و هجويات و هزلياتي انجاميد كه «كنش نوآوري» در آن مضمحل شد. هنر در دوره ي كنوني فاقد «كنش نوآوري»‌است و به تكرار «نوآوري خوانده ها»‌يا «هنر ناميده هاي» دوران مدرن و پست مدرن فروكاسته شده و به دامان تكراري زننده و دل آزار فرو غلتيده است.
«از سال 1912 به بعد، پابلو پيكاسو،‌ نقاش اسپانيايي الاصل و ژرژ براك، نقاش فرانسوي چيزهايي ساخته اند كه آن را "سرهم كرده" collage)) از "آت آشغال" ناميده اند. كورت، شويتزر، نقاش آلماني روي محتويات قوطي آشغال كاركرد. او از آت آشغال ساختماني درست كرد كه خودش آن را"كليساي جامع براي اشيا"ناميد. شويتزر ده سال روي اين ساختمان كاركرد و سه طبقه از خانه ي خود را خراب كرد تا فضاي مورد احتياج خود را به دست آورد.» (20)
مدرنيته با نفي سنت،‌ به«سنتي نو» بَدَل شده است و پست مدرنيسم در تقابل با اين سنت نو توسط هيچ انگاري (نيهيليسم) مطلق، مورد تهديد قرار گرفته است.« سوژه ي يقيني دكارتي» ‍اَبَر مؤسس دوران مدرنيته (21) ["مي انديشم،‌پس هستم"] به ترديدي تهديد آميز دچار شده آن گونه كه تا مرزِ نفي خويش و هرچيز ديگر پيش تاخته است! و حقيقت به قول نيچه، سپاهي از مجازها واستعارات خوانده مي شود. (22) درهنر،‌«مدرنيسم درحكمِ‌غياب اين نشانه ي قدسي است[نوشتار مقدس،شمايل(تصوير) مقدس، هنر معنوي وهنر مقدس] و زيبايي شناسي و نقادي مدرن از اين غياب خبر مي دهند.» (23)

کتابنامه:
19- همان ، صص 140و144ـ142.
20- رك: كارل گوستاويونگ، انسان و سمبولهايش، ترجمه ي ابوطالب صارمي(تهران: امير كبير، 1352)، صص 404ـ403 . اثرمذكور در موزه ي شهر هانوفر(هانوور) آلمان نگهداري مي شود.
21- «مدرنيسم پديده اي است كه به تاريخ يك سده و نيم گذشته ي فرهنگ غرب مربوط مي شود و با مدرنيته تفاوت دارد. بسياري از نويسندگان، به دلايلي پذيرفتني، كل دگرگوني هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را از رنسانس به اين سو به اصطلاح مدرنيته مشخص مي كنند. اينان انديشه و فرهنگي را مدرن مي خوانند كه با نهادها، باورها، و خرافه هاي سنتي مبارزكند، با آرمان هاي مدرنيته [ايدئولوژي مدرنيته] و با خرد باوري يا راسيوناليسم و نيز با انسان باوري و بينش دنيوي همراه باشد.» به نقل از بابك احمدي حقيقت و زيبايي(تهران: نشر مركز، 1374)، ص34.
22- «حقيقت چيست؟سپاه متحركي از استعاره ها، مجازي هاي مرسل و انواع و اقسام قياس به نفس بشري. در يك كلام: مجموعه اي از روابط بشري كه به نحوي شاعرانه و سخنورانه تشديد و دگرگون و آرايش شده است، و اكنون، پس از كاربرد طولاني و مداوم، در نظر آدميان امري ثابت و قانوني و لازم الاتباع مي نمايد. حقايق توهماتي هستند كه ما موهوم بودنشان را از ياد برده ايم؛ استعارهايي هستند كه از فرط استعمال فرسوده و بي رمق گشته اند. سكه هايي كه نقش آن ها ساييده و محو شده است و اكنون ديگر فقط قطعاتي فلزي محسوب مي شوند و نه سكه هايي مضروب.»رك: فريدون نيچه، فلسفه، معرفت و حقيقت، ترجمه ي مراد فرهادپور (تهران: هرمس، 1380)، صص 166ـ165.
23- ژاك دريدار؛ از كتاب:
Jacques Derrida, L,ecriture et pa difference.

علیرضا نوروزی طلب، دکترای پژوهش هنر، استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
noroozi110@yahoo.com
* نام:
ايميل:
* نظر: