كدخبر: ۶۳۹
تاريخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باستانشناسی
استاد علي اكبر سرفراز، پيشتاز پژوهش هاي عهد ايلخاني
پژوهش هاي باستان شناختي ستاره اي است درخشان كه در هزاره هاي تاريك تاريخ مي درخشد تا روشني بخش راه پژوهشگراني باشد كه در ظلمت آن گم گشته اند.
تصویر : دکتر سرفراز - پژوهشکده نظر
علي اكبر سرفراز در سال 1306 ه.ش در همدان به دنيا آمد؛ پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشسراي عالي شد؛ و سال ها در مناطق محروم به تدريس و مبارزه با جهل و بي سوادي پرداخت. شور و اشتياق روز افزون به دانش اندوزي و نه ثروت اندوزي، ايشان را به تحصيل در رشتۀ باستان شناسي دانشگاه تهران برانگيخت؛ تا پس از دريافت درجۀ كارشناسي ارشد، سرنوشت ايشان با هفت هزار روز در بيابان رقم خورد!
سرفراز پويا بود؛ و همين پويش او را به تخصص مرمت ابنيۀ سنگي و موزه داري رهنمون شد. سرفراز سال ها به كاوش و پژوهش هاي صحرايي پرداخت و حجاب ظلمت را از چهرۀ بسياري از آثار باستاني ايران بركشيد؛ تا در تاريخ ايران، خود تاريخ ساز شود!
سرفراز با پيروزي انقلاب اسلامي به مديريت موزۀ ايران باستان و مركز باستان شناسي وقت منصوب شد و به مدت يك دهه مدير گروه هاي باستان شناسي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس بود. سرفراز را همچنين با كاوش هايي چون بيشابور، تنگ چوگان و نيايشگاه مسجد سليمان مي شناسند؛ و نام ايشان بيشتر با باستان شناسي و هنر عهد ساساني همنشين و مترادف شده است؛ وليك سرفراز به همان اندازه كه پژوهشگر آثار ساسانيان و يا حتي به واسطۀ كاوش در جزيرۀ خارك و برازجان متخصص عهد هخامنشيان شناخته مي شود، از پيشگامان باستان شناسي و هنر عهد ايلخاني است.
مطالعات تاريخي عهد ايلخاني در عرصۀ ايران شناسي هر چند با آثار قلمي كساني چون عباس اقبال، شادروان زرياب خويي و پروفسور منوچهر مرتضوي بنيان نهاده شده است، اما بي هيچ شك و شبهه اي يگانه امتياز باستان شناسي و تاريخ هنر عهد ايلخاني به علي اكبر سرفراز تعلق دارد! استاد سرفراز در دهۀ 1340 ه.ش هنگامي كه تاريخ پژوهان اولين گام ها در بازنگري تاريخ ايلخانيان و تدوين متون گذشتگان را برمي داشتند، و آن هنگام كه هنوز از مسائل عصر ايلخانيان منوچهر مرتضوي خبري نبود و دونالد نيوتن ويلبر كوهن آمريكايي مطالعات معماري ايلخاني را پوشش عمليات جاسوسي سازمان سيا قرار داده بود و آرتور پوپ دربارۀ مسجد عليشاه با شايد و اما و اگر سخن مي گفت تا كسي از راز قاچاق ميراث فرهنگي ايران آگاه نشود و يا برتولد اشپولر، پتروشفسكي، برناووسكي، مينورسكي و آن لمبتن هنوز تاريخ ايلخانيان را نه از شواهد باستان شناختي، كه از صفحات تاريخ برمي كشيدند و از عرضۀ تزهاي تاريخي گرفتار در دور تسلسل فراتر نمي رفتند، رصد خانۀ مراغه را كاوش كرد؛ تا به ايران شناسان نيك بفهماند كه باستان شناسي يعني ارتباط مستقيم با تاريخ؛ و تاريخ نه بر مبناي اوراق تاريخي، كه بر بنيان شواهد ملموس مادي تحرير و تفهيم مي شود!
از هفت اثر و مجموعۀ تاريخي شكوهمند به جاي مانده از تمدن ايران عهد ايلخاني، چهار اثر تخت سليمان، رصد خانۀ مراغه، ارك عليشاه و ربع رشيدي تبريز را علي اكبر سرفراز كاوش و معرفي كرده است؛ كما اين كه به گفتۀ آكادميسين جعفر غياثي، استاد كرسي معماري و تاريخ هنر آكادمي علوم آذربايجان، ايشان در موضوع دو اثر ديگر يعني مجموعۀ شروانشاهان باكو و گنبد سلطانيه در نزديكي زنجان صاحب نظر اند؛ و در اين ميان تنها شنب غازان يا همان غازانيه هنوز در دل تبريز كهنسال مدفون بوده و از انظار غايب است!
پس از كاوش رصد خانۀ مراغه و پديدار كردن تأسيسات يكي از حوزات اربعۀ علمي ايران در آذربايجان عهد ايلخاني، بنا به قول پروفسور منوچهر مرتضوي، استاد سرفراز به سوي ارك عليشاه تبريز رفت تا آن را از مسجد عليشاه تبريزي بازشناسد؛ بزرگترين مسجد در تاريخ معماري جهان اسلام.
سرفراز در سال 1350 ه.ش با كاوش ارك عليشاه تبريز دريافت كه اين بزرگترين طاق بند تمامي اعصار تاريخ معماري جهان، بازمانده هاي همان مسجد عليشاه نيست؛ و در اين باره ايران شناس نماياني چون دونالد ويلبر و آرتور پوپ، كه در كسوت ايران شناسي و باستان شناسي جاسوسي مي كردند، راه ناصواب رفته اند! ارك عليشاه تبريز بازمانده هاي طاقي بلند است كه پاكار قوس آن از ارتفاع 36 متري آغاز مي شد و از الحاق دو بناي متفاوت شكل گرفته است كه هرگز در سمت و سوي قبله ديوار محراب نداشته است.
كشف حقيقت و عرضۀ صورت درست پديده هاي باستاني خود پديده اي كم نظير در دانش باستان شناسي است؛ و علي اكبر سرفراز با كاوش ارك تبريز نه فرا پديده ها، بلكه پديده ها را دريافت. ولفرام كلايس در مقاله اي كه در نشريۀ AMI منتشر كرده، بدين حقيقت معترف است!
تخت سليمان از ديگر كاوش هاي آثار عهد ايلخاني است؛ كه كتاب آن با سرمايۀ مادي و حمايت معنوي دانشگاه تبريز (آذرآبادگان سابق) براي اولين بار در سال 1347 ه.ش منتشر شد؛ و در همان سال در فهرست منابع درسي آكادمي علوم آذربايجان قرار گرفت. در اينجا علي اكبر سرفراز توانست دو چهرۀ متفاوت از تخصص باستان شناختي خويش را همزمان و موازي با يكديگر به نمايش گذارد؛ يعني ساسانيان و ايلخانيان!
تخت سليمان در شهرستان تيكان تپۀ استان آذربايجان غربي بازمانده هاي آثار معماري ساساني و ايلخاني است. در عهد ساساني پيرامون درياچه اي با بستر آهكي كه در باورهاي ديني آن دوران مقدس شمرده مي شد و آتش مقدس شاهنشاهي ساساني و ارتشتاران ايراني در آنجا نهاده شده بود، بناهايي افراشته بودند. به نظر مي رسد كه اين آثار در لشكركشي هراكليوس در اواخر سلطنت خسرو پرويز به آذربايجان ويران و تخريب گرديد؛ تا اين كه آباقاخان مغول دستور داد تا بر روي همان ويرانه ها كوشك ها و سراهايي با پلان چهار ايواني بسازند؛ كه مغولان بدان جا ستوريق مي گفتند.
ربع رشيدي تبريز فصل پاياني كاوش ها و مطالعات ايلخاني استاد سرفراز پيش از بازنشستگي است. در سال 1358 سرفراز به مدت يك فصل در ويرانه هاي محلۀ يوسف آباد تبريز كه آنجا را شادروان حاج حسين نخجواني خرابه هاي ربع رشيدي پنداشته و ثبت كرده بود، كاوش كرد. هر چند كه عده اي ماليخوليا زده بي آن كه روش كاوش بدانند هنوز در ميان زباله ها، ربع رشيدي ساختۀ ذهن نخجواني و ويلبر و پوپ را مي جويند تا از نمد بيت المال و طرح هاي ملي براي خود كلاهي ببافند، اما نتايج كاوش هاي سرفراز نشان داده است كه اين ويرانه نه ربع رشيدي، كه قلعۀ رشيدي است!
بيش از دو دهه پژوهش هاي ميداني، تأليف ده ها مقالۀ علمي و كتاب و تربيت صدها دانشجوي باستان شناسي، كه هم اينك بسياري از ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي اند، علي اكبر سرفراز را يكي از چهره هاي درخشان و ماندگار ايران شناسي كرده است؛ كه امتياز پيشگامي در مطالعات عهد ايلخاني به ايشان اختصاص دارد.

نویسنده : بهرام آجورلو - مدير گروه باستان شناسي مجمع عالي نخبگان ايران
منبع : ص 56-57 ، ماهنامه تخصصی منظر ، شماره اول ، آبان 1388
نظرات بینندگان:
آقای دکتر ملایری هستند.لطفاً تصحیح کنید.
* نام:
ايميل:
* نظر: