كدخبر: ۷۶۵
تاريخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عليرضا نوروزي طلب/ نقد هنر
جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین/ قسمت هشتم
مدرنيته همچون زالو از همه ي فرهنگ ها تغذيه و درنهايت آن ها را مضمحل و نابود مي كند و بازيركي در زير نقابي تحت نام«پست مدرنيته» (كه ادامه ي مدرنيته است) پنهان مي شود.
در مكتب دادائيسم كه نطفه ي «كانسپچوال آرات» [هنرمفهومي] از بطن آن متولد شد،‌مارسل دوشان ظرف ادرار (كاسه ي توالت مردانه ي ديواري)‌را به عنوان اثر هنري ارائه كرد و چندي بعد در پيشروترين فرايند خلق اثر هنري،‌ پيرو مانزوني مدفوع خود را با اين شناسنامه تقديم عالم هنر كرد: (24) پيرو مانزوني،‌ مدفوع هنرمند شماره ي 1916،20، فلز وكاغذ،8/4×5/6 سانتيمتر،‌ مجموعه ي خصوصي،‌ ميلان. در تمدن هاي سنتي هم به علت سلطه ي نگرشِ مدربيسم، هنر موقعيتي نابسامان يافته است. فريتيوف شوئون معتقد است: «گاه مي گويند كه تمدن هاي شرقي مرده اند وديگر شعر نمي سرايند. اين نظر تا آن جا كه راست و درست باشد طبعاً مفيد اين معني است كه تمدن ها حق دارند كه ديگر شعر نمي گويند، زيرا تصديقِ‌مرگِ خويش بهتر از تظاهر كردن به زنده بودن است.» (25)
پست مدرن ضدِيقينِ ‌سوژه ي دكارتي است واحياگر شك!و درتقابل با«مدرنيته كه مشخصه ي تمدني است كه به مقابله با سنت، يعني مقابله با همه ي فرهنگ هايِ سنتي يا ما قبلِ‌خود برخاسته»، قرار گرفته است واين موقعيتي ناگزيريا گريز ناپذير است. (26)
در جوامع سنتي به علت محوريت يافتن مذهب وايمان واعتقاد به خداوند وعوالم قدسي وملكوتي، برقراري ارتباط با تمام فرايندهايِ اجتماعي از جمله هنر وهنرمند واثر هنري،‌امكان پذير بود. در جامعه ي مدرن اين ارتباط از بين مي رود و به همين جهت،‌ هنر مدرن با خروج از حيطه ي مذهب،‌ در ارتباط با مخاطب، دچار ناتواني شد. هنر معاصر ايران كه وجه غالب آن نسخه برداريِ‌ صوري از هنرمدرن غرب است،‌ در ارتباط با جامعه ي ايراني دچار اين معضل است. هنرمند ايراني كه مدعي پويايي و جهانيِ خود ارتباط برقرار كند؟ به تاچار در محدوه ي چند نمايشگاه دوسالانه ي داخلي و حداكثر در چند نمايشگاه خارجي و تيراژ محدود بروشورها و كتاب ها(آلبوم هاي نمايشگاه) باقي مي ماند وبراساس «مُد روزگار»‌حركت مي كند وحتي رويكرد او به سنت هم تابع «مد» است. (27) هم هنرمند وهم مخاطب، فاقد محوريتي جامع اند. به تعبير كه بودريار.
«مدرنيته،‌در همه ي سطوح، به زيبايي شناسي گسست،‌خلاقيت فردي و نوآوريِ رقم خورده در دست پديده ي جامعه شناختي اََوان گارد پروبال مي دهد(چه در زمينه ي فرهنگي و چه در زمينه ي مُد). نشانه ي ديگر آن انهدام ِ‌هرچه گسترده ترِ‌ اشكال سنتي است(سبك هاي ادبي، قوانينِ هارموني در موسيقي، قوانين پرسپكتيو وبازنمايي در نقاشي، آكادميسم وبه طور كلي، اقتدار ومشروعيت الگوهاي دريافت شده در حوزه ي مد،‌ روابط جنسي و رفتار اجتماعي). زيبايي شناسيِ‌ مدرنيته بافرّاربودنِ شكل ومحتوا رقم خورده است و اين فراريّت آن چنان شدت يافته كه به قول بودريار حساب انقلابات در سبك مُد ونوشتار و رسم اجتماعي ديگر از دست رفته است. مدرنيته هر چه بيش تر به زيبايي شناسي اي تبديل مي شود كه تغيير رافقط براي تغيير مي پسندد و درنهايت صرفاً با مُد منطبق مي گردد،‌ مدي كه در عين حال سرانجام و هدف مدرنيته نيز هست.» (28)
مدرنيته همچون زالو از همه ي فرهنگ ها تغذيه و درنهايت آن ها را مضمحل و نابود مي كند و بازيركي در زير نقابي تحت نام«پست مدرنيته» (كه ادامه ي مدرنيته است) پنهان مي شود. رويكرد مدرنيته به سنت وهنرهاي سنتي وتوجه به «خُرده فرهنگ ها» در جوامعِ تحتِ‌سلطه ي فرهنگي و هنري و سياسي و اقتصادي، رويكردي «تفرّج گونه» است كه تنوع طلبي و مُد، درون مايه‌ي آن است. بودريار ساختار كلي مدرنيته را چنين توصيف مي كند :«... آزادي صوري است، ‌مردم به توده ها تبديل مي‌شوند،‌ فرهنگ به مُد بدل مي گردد. مدرنيته كه زماني پويايي پيشرفت بود، اكنون نوعي تلاش اجتماعي براي رفاه بيش تر است.» (29)
نقد هنري فاقد قانون و موازينِ روش مندِ مبتني برتعريف منطقيِ هنر بر اساس سرشتِ‌ذاتيِ هنراست.معيارهاي زيبايي شناسي درهنر، نفي و به جاي آن داوري هاي سليقه اي كه مبتني برتمايلات پراكنده است،‌ حاكميت يافته است. ژان فرانسوا ليوتار گفته است:
«هنر با مبتذل شدن، آشفتگي اي را ارضا مي كند كه برسليقه ي دوستدارانش حمكران است. هنرمندان،‌گردانندگان نگارخانه ها، ناقدان و عامّه ي مردم همه با هم "هرچه شد، شد" غوطه مي خورند و زمانه، زمانه ي وارفتگي است. به هنگام معامله گري و تفنن به ظرافت سليقه نيازي نيست.» (30)
کتابنامه:
24. در مورد اثر دوشان رك: ي.ه آرناسن، تاريخ هنر نوين، ترجمه ي محمد تقي فرامرزي(تهران: زرين، 1367)، صص287،281 و 293. در مورد مانزوني رك: پال وود، هنر مفهومي(نيويورك، 2002):
Paul wood Cinceptual Art (New York: Defono Greenidge Edilions, 2002).
در هنر و زيبايي مي خوانيم: بعضي از پژوهندگان هنر از جمله گاري شاپيرو(Gary Shapiro) مدعي اند كه نظر هگل در مورد انحلال هنر [مرگ هنر(Auflosung)] در نهضت دادائيسم و به خصوص آثار مارسل دوشان به خوبي قابل فهم است، چرا كه غايت پيروان اين نهضت طرد و تخريب كليه ي درون مايه هاي هنري و هجو تمامي معقولات و مقبولات بود. رك: محمد ضيمران، هنر وزيبايي(تهران: نشر كانون،‌1377)، صص 297ـ 296.
25. فريتيوف شوئون، «زيبايي شناسي و رمزپردازي: در هنر و طبيعت»، ترجمه ي جلال ستاري، دست ها و نقش ها (نشريه ي سازمان صنايع دستي ايران) (زمستان 1357)،ش4،ص9.
26. رك: ژان بودريار، «مدرنيته»، در سرگشتگي نشانه ها، ترجمه ي ترانه يلدا، گزينش و ويرايش ماني حقيقي (تهران: نشر مركز، 1374)، ص20. بودريار نوشته است:«طي قرون هفده و هجده، بنيان هاي فلسفي و سياسي مدرنيته پي ريزي شد. اين پايه ها عبارت بودند از انديشه ي فردگرايانه و مدرن خردگرايي كه نمايندگان آن دكارت و فلسفه ي روشنگري بود. دولت پادشاهي متمركز با فنون اداري آن كه در پي نظام فئودالي مستقر شد. پي ريزي علوم فيزيك و طبيعي كه به ظهور اولين آثار تكنولوژي كاربردي انجاميد(دائر‍‍‌ة المعارف ديدرو). از نظر فرهنگي، در اين دوره هنرها و علوم كاملاً از ريز سلطه ي نذهب خارج شدند.» (همان، ص23). دكارت در 1596در لاهه، از شهرهاي كوچك فرانسه متولد شد. او با اصالت بخشيدن به سوژه(انسان شناسا) در هرگونه فهم و معرفتي، كل نگرش سنتي به جهان را تغيير داد. به فاصله ي حدود 128سال بعد از او، كانت متولد شد. او دوران بلوغ فلسفي اش اين مسئله مطرح مي كندكه در معرفت شناسي بايد همان كار كوپرنيك را انجام دهيم. ابطال نظريه هيئت بطلميوسي كه زمين را مركز عالم مي دانست. كانت هم مانند دكارت بر سوژه بودن انسان تأكيد كرد و نخست در توانايي اين سوژه(عقل محض، خرد ناب) مستقل از موجودات، تحقيق نموده و توانايي اش را مشخص نمود. كانت مي گويد ما علم به نومن(novmena ) يا شيء في نفسه نمي توانيم پيداكنيم. علم ما به فنومن ها (phenomena ) تعلق مي گيرد و اين علم يقيني است. ما به نومن(شيء في نفسه) راه نداريم. محور مباحث معرفت شناسي و كل فلسفه ي مدرن غرب زيبايي شناسي جديد كه توسط بائو مگارتن در مورد هنر مطرح شد، معطوف به اين نظريه ي كانت است كه گفته است:
من آشنايي را استعلايي(Transcndental ـ متعالي) مي دانم كه به طور كلي مربوط به اشيا و موجودات نباشد بلكه مربوط به طريقي باشد كه ما اشيا را مي شناسيم تا آن جايي كه شناسايي ما بتواند عقلي باشد. [رك: محمد علي فروغي، سيرحكمت در اروپا(تهران: زوار،1344)، ج1، ص122و ج2،ص192. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، (ج چهارم: از دكارت تا لايب نيتس») ترجمه ي غلامرضا اعواني(تهران: سروش و علمي ـ فرهنگي، 1380)، صص184ـ83.
رنه دكارت در سي ويكم مارس 1896 در تورن چشم به جهان گشود(ص82). تاريخ فلسفه ي كاپلستون، (ج ششم، «از ولف تا كانت»)، ترجمه ي اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر(تهران: سروش ـ علمي فرهنگي 1372).
اما نوئل كانت در 22 آوريل 1724 در شهر كونيگسبرگ متولد شد. مدرنيته با رنسانس آغاز شد و دكارت مباني نظري آن را تبيين كرد. گروهي معتفدند كه رنسانس از قرن 17 با آغاز دوره ي روشنگري آغاز شد و بعضي هم آغاز آن را در قرن 18 مي دانند.
در تفكر سنتي (يونان باستان) وجود به معناي ظهور است. موجودات همه ظهور حقيقت وجوداند. معرفت مطابق با هستي است. در دوران مدرنيته اين نگرش به كلي نفي مي شود. در قرن 18، بائومگارتن بر مبناي نظريات دكارت و كانت، دستگاه زيبايي شناسي خود ارائه مي دهد. هنر ساخته پردازي احساسات و نبوغ فكري و نوآوري هنرمند است. اثر هنر تجلّي ذهنيت هنرمند است و بيان خواست و سليقه و ادارك و فهم و احساسات و اراده ي اوست. هنر ديگر تجلّي حقيقت در اثر هنري نيست، بلكه حاكميت ذهن هنرمند بر ماده ي هنري اوست و حقيقت اين است. هويت و ماهيت تفكر مدرن، سوبژكتيويسم است و فرهنگ و هنر و اثر هنري براساس محوريت سوژه، قابل تبيين و ارزش گذاري اند. مدرنيته براساس تقد سنت ها شكل گرفته و همواره به شكلي استوار با تكيه برنقد پيش رفته است. پست مدرنيته و سنت هاي مدرنيته را نقد مي كند. فيلسوف مورد علاقه ي پست مدرن ها نيچه است. دركتاب: نيچه و مكتب پست مدرن آمده است:« علم، واپسين فرزند ناخلف دوران روشنگري است وبنابراين صرفاً نوعي تفسير مقطعي از جهان است.» ولي نيچه دريافت كه بيش تر مردمان جديد اروپا اين واقعيت را دريافته اند. ايمان و ايشان به علم و پيشرفت علمي توهمي خطرناك بود. پيشرفت علمي هميشه ضرورتاً مودّي به سعادت انسان نيست. آن چه هرگز نبايد به آن باور داشته باشيم آن است كه به علم مي تواند به نحوي حقايق ابدي و ازلي را كشف كند. مكتب جديد ـ «اصالت علم» يا به عبارت ديگر عبادت كوركورانه ي علم ـ جانشين نه چندان شايسته اي براي مذهب است. به نظر نيچه، دين و علم هر دو ادعاهاي مبالغه آميز داشته اند كه هرگز قابل توجيه نبوده است. زوال هر دوي اين نظام هاي اعتقادي به زودي منجر به پوچ گرايي جهاني، نوميدي و انقراض جهان متمدن خواهد شد. تقسيم كردن جهان به جهان واقعي و ظاهري علامت انحطاط حيات است. نيچه گفته است:«در گوشه ي مهجوري... از جهان سياره اي بود كه در آن حيواناتي هوشمند به اختراع دانش دست يازيدند واين خود سرانه ترين كار جهان بود...» [رك: ديو رابينسن، نيچه و مكتب پست مدرن، ترجمه ي ابوتراب سهراب، فروزان نيكو كار (تهران: نشر فروزان روز، 1380)، صص 12ـ11، 19ـ18، 50.
27. رك: علي افلاكي «مكتب سقاخانه و تأثير آن در نقاشي معاصر ايران»، مجله ي هنر و مردم (خرداد ـ تير 1382)، س1 ،ش1.
28. سرگشتگي نشانه ها، ص28.
29. همان، ص 33.
30. پاسخ به پرسش:«پسامدرنيسم چيست؟»، سرگشتگي نشانه ها صص40و42.
* نام:
ايميل:
* نظر: