كدخبر: ۸۴۳
تاريخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفرهای پژوهشی
تجربه "آموزش مبتنی بر کشف" در پژوهشکده نظر، از ایده تا الگو
جربه چهار‌ساله ی «آموزش مبتنی بر کشف» در پژوهشکده نظر نشان می دهد که بسیاری از خلأهای علمی و عملی موجود در زمینه آموزش معماری را می توان با توجه به علایق و خواسته های شخصی دانشجویان پوشش داد.
در ایران، پرداختن به آموزش معماری با اعمال سلیقه ها، تجربه های شخصی و سطحی‌نگری ناشی از عدم ارتباط با جهان خارج از دانشکده های معماری، به عدم قطعیت رسیده است. نوشتن مقالات بررسی تجارب طرح های معماری و برگزاری همایش های اول، دوم و سوم آموزش نیز نتوانست محرک مناسبی برای این کهنه میراث فرانسوی باشد؛ میراثی که صاحبان اصلی اش هم آن را کنار نهاده اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این نوشته در صدد است از طریق بازبینی در تعاریف تعلیم و تربیت و یادگیری، الگوی ابتکاری آموزشی موسوم به «آموزش مبتنی بر کشف» را معرفی نموده، ساز و کار مناسب برای تبدیل این ایده را به یک الگو بیان کند.

یادگیری چیست؟
در یک تعریف ساده، اگر اطلاعات مشخصی به شخص یادگیرنده برسد و او به درستی آنها را تفکیک کند و تشخیص دهد، می توان گفت که عمل «یادگیری» اتفاق افتاده است اما بدیهی است که یادگیری از تعریفی که آن را تنها به فراگیری اطلاعات محدود کند، پیچیده تر است. در علم روانشناسی برای پیدا‌کردن شواهد یادگیری، به تغییراتی که در رفتار افراد در نتیجه تجربه روی می دهد توجه می کنند، اما همه تغییراتی که در رفتار ایجاد می شود را یادگیری نمی دانند. یادگیری، فرایند تجربه‌اندوزی است که منجر به کسب دانش و ایجاد تغییر در توانایی ها، گفتار و نگرش می‌شود. بنابراین کسب تجربه برای یادگیری ضرورت دارد. کسب تجربه شرط لازم است ولی شرط کافی این است که شخص بخواهد یاد بگیرد و در بحث یادگیری ما باید مطمئن باشیم که مخاطب ما می‌خواهد که یاد بگیرد. یادگیری برای حل مشکل است، در زندگی تا مشکلی نباشد چیزی نخواهیم آموخت (سیف، 1387).
به عبارت دیگر، یادگیری فرآیندی است ناشی از پرسش و تجربه اطلاعات که به تغییر در پتانسیل رفتار منتهی می شود و بستر این فرآیند حافظه است. چنانچه این چرخه ادامه یابد، می تواند در ادراک محیط کارامد باشد.


الگوی یادگیری

طرح نظریه

توسعه از شعارهای جهانی امروز است که مبنای آن را پژوهش و تفکر می سازد. جوامع توسعه یافته اساساً جوامعی هستند که پيش از هر فعالیتی، می‌اندیشند و برنامه ریزی می کنند، بنابراین هزینه های پیش بینی نشده آن ها تقلیل می یابد و نیروها صرف فعالیت های مفید راستای توسعه می شود. از آنجا که پژوهش از دل پرسش بر‌می‌خیزد می توان به اهمیت طرح پرسش پی برد. با توجه به اهمیت پرسش در جوامع توسعه یافته، الگویی در آموزش شکل گرفته که مبنای آن طرح پرسش است. در این روش، علم آموزان قبل از اینکه با پاسخ معلم مواجه شوند با یک پرسش روبرو می شوند. به عبارت دیگر در این روش، فرآیند یادگیری با پرسش آغاز می شود و علم‌آموزان به دنبال یافتن پاسخ، اطلاعات را تجربه می کنند. معلم در این روش نقش مهمتری بر عهده دارد؛ چرا که علم آموزان منفعل نیستند تا منتظر ورود به فرآیند یادگیری بمانند، آن ها همواره در پی یافتن پاسخ، مطالعه و پژوهش می کنند.

بررسی یک تجربه
«پژوهشکده نظر»، نهادی علمی و مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی است که اکثریت اعضای آن، به‌واسطه ارتباط با رشته های هنر، معماری و شهرسازی بهترین دانشجویان دانشگاه های کشور هستند. اشتیاق این پژوهشگران جوان برای یادگیری و انجام فعالیت های پژوهشی، پژوهشکده را بر آن داشت تا فضای درخور و شایسته ای برای شکل گیری مباحثات علمی پیش بینی نماید. لذا با تشکیل«انجمن سفرهای پژوهشی منظر» در سال 1384 و برگزاری سفرهای علمی- پژوهشی، بستری برای رشد و ارتقاء کیفی فعالیت های علمی کشور فراهم آورد. تجربه چهار‌ساله این انجمن منجر به ارائه الگویی ابتکاری در امر آموزش با نام «آموزش مبتنی بر کشف» شد. در این الگو هدف‌ اصلی تعلیم وتربیت مورد توجه است : اندیشیدن و کشف.
الگوی آموزش مبتنی بر کشف در پژوهشکده نظر، پنج مرحله اصلی دارد که به تکمیل فرایند یادگیری می‌انجامد :
- برنامه‌ریزی
-  طرح پرسش
-  تجربه فضا
-  آماده‌سازی محصول
-  نتیجه

برنامه‌ریزی : این مرحله، اصلی ترین قسمت برنامه ریزی سفر است که در آن همگی اعضا مطابق با برنامه پیش بینی شده اقدام به مطالعه مسیر سفر و برنامه آن می کنند. هر عضو مسئول یک شهر (در سفرهای بلند) یا یک بنا (در سفرهای کوتاه) می شود و طی چند جلسه در سفرهای کوتاه مدت آموزشی، تمام مسیر بازید شامل بناها و شهرها به لحاظ تاریخ، فرهنگ، اجتماع و معماری مورد بررسی و نقد قرار می گیرند. در واقع علاوه بر تدقیق برنامه بازدید زمینه ای فراهم می‌شود تا دانشجویان تصویری اولیه از ماهیت محل های بازید داشته باشند تا بتوانند در مرحله بعد وارد تحلیل شوند.
طرح پرسش : این مرحله با توجه به زمینه های قبلی پژوهش اعضا و علاقه آنها برنامه ریزی می شود. در همین راستا موضوع های اصلی پژوهش مرتبط با سفر که توسط مدیریت برنامه پیش بینی شده، به اعضا اعلام می شود. اعضا به صورت منفرد یا گروهی باید موضوعات اولیه خود را، که محصول ادغام موضوعات پیشنهادی و توضیحات جلسات آمادگی است، به مسئول سفر ارائه دهند.
تجربه فضا : تجربه فضا علاوه بر جذاب بودن، دو تاثیر مهم دیگر نیز دارد : تدقیق پرسش و یافتن پاسخ. هر پژوهشگر با توجه به برنامه ریزی سفر و موضوع اولیه ای که ارائه نموده، در فضاهای مورد بازدید عمیق می شود و پرسش خود را بازبینی می‌کند. پس از تجربه فضا است که پژوهشگر پاسخ خود را یافته و مفاهیم جدید را کشف می‌کند.
محصول : در این مرحله طی فرایندی رفت و برگشتی در حضور اعضای سفر نتایج و یافته‌ها ارزیابی شده و محصول آن در سطوح مختلف مقاله علمی- پژوهشی، مقاله علمی-ترویجی، کتاب، گزارش و ... قابل انتشار است. تجربه نشان می دهد که طولانی مدت بودن زمان پژوهش، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. لذا برنامه ریزی صحیح و هدفمند، کنترل محصولات طی جلسات بعد از سفر و ارائه طرح های کوتاه مدت از راهکارهای رفع این مشکل است.
نتیجه : محصولات هر سفر دارای سه نتیجه اصلی است :
1- پژوهشگرانی که ممکن بود حتی با یکدیگر آشنا نیز نباشند، طی سفر اصول زندگی جمعی و احترام متقابل را یاد می‌گیرند.
2- پرسش های جدید و مبتکرانه ای خلق می شود که در شرایط رکود علمی در گروه هنر، جای خالی آن ها برای اهل فن محسوس است.
3- مطالبی علمی در حوزه هنر، معماری و شهر تولید می شود که میتواند آغازگر نظریه‌پردازی باشد.


جلسه مباحثه عمومی در خصوص یافته های علمی سفر و برنامه ریزی آن، کمپ برگر
 برگر(سفر اروپای شرقی و مرکزی ، تابستان1387)

جمع بندی
تجربه چهار‌ساله ی «آموزش مبتنی بر کشف» در پژوهشکده نظر نشان می دهد که بسیاری از خلأهای علمی و عملی موجود در زمینه آموزش معماری را می توان با توجه به علایق و خواسته های شخصی دانشجویان پوشش داد؛ این روش، شرایطی را از طریق هدایت و هدفمند‌کردن اندیشه فراهم می آورد که دانشجویان می توانند آنچه را نمی دانند از طریق طرح پرسش های صحیح و تجربه ی آن در فضای واقعی کشف کنند. اگرچه ممکن است انتقاداتی به این الگو وارد باشد اما نتایج علمی آن قابل چشم‌پوشی نیست. این نتایج محصول به اشتراک گذاشتن اخلاق (زندگی گروهی) و علم (تولید محصول) است که دغدغه دنیای امروز در امر آموزش می باشد.

نویسنده : محمد آتشین بار/ پژوهشگر دکترای معماری
مأخذ : ص80-82 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره پنجم ، اسفند1388.
* نام:
ايميل:
* نظر: