كدخبر: ۹۰۴
تاريخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری / محمد رضوان , عبدالله خيري
سيماي شبانه
شهر مجموعه‌اي است فرهنگي، كالبدي كه بر اساس نيازها، فعاليت‌ها و رفتار ساكنين آن شكل گرفته است . سيماي شهرها در شب از دو ديدگاه قابل بررسي‌ است، ديدگاهي که به تحليل زندگي شبانه و فعاليت‌هاي شهروندان مي‌پردازد و ديدگاه ديگر که به جنبه‌هاي بصري، سيماي شهر و نورپردازي آن در طول شب توجه مي‌کند.
سیمای شب
منظر شهرهاي بزرگ امروز در طول شبانه‌روز، چهره متفاوتي از شهر را در معرض ديد کاربران فضاهاي شهري قرار مي‌دهد. بخشي از اين منظر را فعاليت‌هاي جمعي شهري در طول شب شکل مي‌دهد و بخش ديگر را جنبه‌هاي بصري فضاهاي شهري؛ که در هنگام شب زير پرده تاريکي از نظرها پنهان شده و تنها با نورپردازي مصنوعي قابل رؤيت است، اين دو جنبه، يعني فضاهاي شهري به عنوان بستر فعاليت‌هاي جمعي شهروندان و تصاوير و مناظر شهر در شب به کمک هم، تصور مخاطب از شهر را در هنگام شب مي‌سازد که از آن به «سيماي شبانه شهر» تعبير مي‌شود.
در کلان‌شهرها به دليل حضور جمعيت زياد و تداخل فعاليت‌هاي شهروندان، شهر در طول شبانه‌روز پويا است و زندگي در آن جريان دارد. در اين شرايط ايجاد ظرفيت در فضاهاي شهري به منظور آماده‌سازي بسترهاي مناسب براي پذيرش فعاليت‌هاي شبانه شهروندان، امر مهمي است.
حضور شهروندان در ساعات فراغت كه فرصت بيشتري براي پرداختن به فعاليت‌هاي جمعي دارند، منجر به درک بهتري از فضاي شهري مي‌شود که در صورت توجه به اين امر و شكل‌گيري زمينه‌هاي مناسب، مي‌توان خاطرات جمعي مشترک و شهر هويت‌مندتري را براي شهروندان پديد ‌آورد.
 

زندگي شبانه شهر
شهر مجموعه‌اي است فرهنگي، كالبدي كه بر اساس نيازها، فعاليت‌ها و رفتار ساكنين آن شكل گرفته است . سيماي شهرها در شب از دو ديدگاه قابل بررسي‌ است، ديدگاهي که به تحليل زندگي شبانه و فعاليت‌هاي شهروندان مي‌پردازد و ديدگاه ديگر که به جنبه‌هاي بصري، سيماي شهر و نورپردازي آن در طول شب توجه مي‌کند.
فعاليت‌هاي شهروندان در طول شب به عنوان يكي از عوامل سيماي شبانه شهري، خود متأثر از سياست‌گذاري‌هاي مسئولين شهر و مديريت فضاهاي شهري توسط آنها است كه اگر بر اساس زمينه‌هاي تاريخي و مكاني شهر و شرايط بافت جمعيتي و با در نظرگرفتن جنبه‌هاي فرهنگي و باورهاي اعتقادي آنها صورت پذيرد، مي‌تواند منجر به ارتقاي ظرفيت فضاهاي شهري از جنبه‌هاي عملكردي، زيباشناسانه و هويت‌بخشي شود. اين فرايند باعث غناي تصوير ذهني مخاطب از فضاهاي شهري شده و موجد خاطره جمعي شهروندان از شهر مي‌شود.
عامل ديگري كه بر سيماي شبانه شهرها تأثير مي‌گذارد سيماي بصري شهر است كه در طول شب با آنچه در روز به نظر مي‌آيد، متفاوت است. نور يكدست روز تمام گوشه‌ها و زواياي شهر را در نظر مخاطبان نمايان مي سازد. اما در شب اين امكان براي طراحان پديد مي‌آيد كه با نماياندن تنها بخشي از فضاها و تأكيد يا ناديده ‌انگاشتن آنها تصويري مطابق با عملكرد مطلوب را به مخاطب ارائه ‌دهند. آنچه شهر را در شب زنده و پويا نگه مي‌دارد و به كمك آن مي‌آيد تا در جهت نياز شهروندان گام بردارد، تطابق و همخواني دو مقوله سيماي شبانه و جريان عملکردي شهر در طول شب است.

نورپردازي شهری
بخش عمده‌اي از درك هويت شهر وابسته به نورپردازي فضاهاي شهري است كه از طريق آن مي‌توان به خوانايي شهر کمک کرد، در شهر نمادپردازي کرد، به ايمني فضاهاي شهري افزود، به شهر رنگ تعلق داد و در نهايت، شهري جذاب و قابل سکونت را براي شهروندان ايجاد كرد.
سيماي شهري چه در روشنايي روز و چه در تاريكي شب داراي شكل و محتوا است. نور در طراحي سيماي شهر داراي كيفيات و ويژگي‌هاي متفاوت از قبيل اطلاع‌رساني، شناساندن مناطق و محلات، افزايش بار هويتي مراكز، نمايان‌كردن نشانه‌ها، ميراث فرهنگي و فضاهاي شهري همچون پياده‌راه‌ها و ميادين است.
هدف از نورپردازي امکان بازخواني ويژگي‌هاي منظر شهري در تاريکي شب است؛ نه پاک‌کردن و تغيير آنها. استفاده از نسل جديد منابع نوري با ابعاد کوچک‌تر، ميزان مصرف انرژي کمتر و نوردهي دقيق‌تر اين امكان را فراهم مي‌آورد که بهره‌گيري از روشنايي مؤثر انرژي به طور مجزا پذيرفته شود.
براي اينکه يک طرح نورپردازي موفق عمل کند به درک روشي نياز است که ويژگي‌هاي فضاي شهري تحت تصرف ما را بازگو کند. يک طراحي خوب بايد داراي ويژگي‌هاي هويت‌بخشي، خواناسازي و زيباسازي باشد.
 

سيماي شبانه تهران
در تهران ايجاد امنيت نسبي و تسهيل عملكردهاي شهري در شب از طريق به‌كارگيري منابع نوري متعارف صورت مي‌گيرد. در مقابل، نورپردازي شهري اقدامي است با اهداف زيباشناسانه و فرهنگي كه بر اساس آن نقاط و محدوده‌هاي خاصي از شهر براي تداعي فضا، تشديد خاطره جمعي شهروندان، زيبا‌ساختن نقاط عطف شبانه يا به‌كارگيري تجهيزات خاص نمايان مي‌شود.
از يك سو نورپردازي متداول خيابان‌هاي شهري تهران براي رؤيت وسايل نقليه طراحي شده است كه با بقيه عناصر محيط در تضاد است. در بيشتر موارد نيز نماي ساختمان‌ها و مسير پياده، داراي ضعف نورپردازي است. از سوي ديگر توجه چنداني به فضاهاي شهري كه ظرفيت تبديل‌شدن به نقاط عطف زندگي شهري در شب را داشته و مي‌توانند زمينه‌اي براي شكل‌گيري فعاليت‌هاي مدني در طول شب باشند، نمي‌شود. اين فضاها تنها از جنبه روشنايي شهري مورد توجه قرار مي‌گيرد. به همين جهت امكان بهره‌گيري از تمام ظرفيت فضا براي خدمات‌رساني به شهروندان از بين مي‌رود لذا از ايفاي نقش مناسب در چرخه زندگي شهري باز مي‌مانند و تنها به مسيرهايي براي عبور تبديل مي‌شوند. نمونه‌ اين رويكرد‌ها را مي‌توان در تهران در تفرجگاه‌ها، ميادين، خيابان‌ها و بسياري از فضاهاي شهر در طول شب مشاهده نمود.
آنچه به عنوان نورپردازي در اين فضاها شکل مي‌گيرد فارغ از هرگونه نگاه عملکردي و هويت‌بخشي به محدوده است و نه تنها بستري براي فعاليت‌هاي شهروندان به صورت برنامه‌ريزي‌شده پديد نمي‌آورد بلکه تنها به روشنايي عمومي فضا و روشنايي موضعي برخي عناصر شهري مي‌پردازد.
نمونه‌هاي ديگري از نورپردازي بناها و عناصر شهري در دوره اخير در تهران شکل گرفته است که نمونه آن ميدان آزادي است، نورپردازي بناي آزادي بدون توجه به بستر فرهنگي و هويت تاريخي آن شکل گرفته است و تنها به جلب نظر آني مخاطب مي‌پردازد. استفاده از رنگ‌هاي تند و ناهمخوان گاهي هويت معمارانه برج را ناديده مي‌گيرد و فرم هندسي آن را مخدوش مي‌کند.

جمع‌بندی
شهر در نتيجه مناسبات زندگي در طول روز و شب، دو چهره متفاوت از خود را براي شهروندان به نمايش مي‌گذارد. به عبارتي مي‌توان گفت دو عامل اصلي باعث شكل‌گيري سيماي شبانه شهر مي‌شود :
-  حضور شهروندان و فعاليت‌هاي جمعي آنها در فضاهاي شهري.
-  سيماي شهر كه نتيجة فرم كلي شهر و نورپردازي فضاهاي آن در طول شب است.
شهر در شب با حضور انسان تعريف مي‌شود و به اين سبب نوع نورپردازي بناها و فضاهاي شهري مي‌تواند خاطره‌ساز شده و در حافظه جمعي شهر بنشيند. در تهران، نورپردازي‌ها، زندگي شبانه شهري را تأمين نمي‌كنند، زندگي شهري در شب شهر جاري نيست و شهروندان شهر را در شب تجربه نمي‌کنند. هياهوي روزانه و ضرباهنگ زندگي روزانه تهران نتوانسته در شب نيز طنين‌انداز شود. نورپردازي‌هاي انجام شده در تهران بيشتر به جنبه‌هاي تزئيني و نمايشي توجه داشته و از ابعاد فرهنگي و هويتي شهر فاصله گرفته و در نهايت از خوانايي و كاركرد فضاهاي شهري در شب كاسته است.

نویسندگان : محمد رضوان/ كارشناس ارشد معماري منظر
                عبدالله خيري / كارشناس ارشد معماري منظر
مأخذ : ص78-79 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره هفتم ، خرداد 1389.
* نام:
ايميل:
* نظر: