كدخبر: ۹۱۵
تاريخ انتشار: ۲۳ دي ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی چین/ رضا کسروی
پودونگ و تانک نمادهای پایان کمونیزم در چین
با شروع اصلاحات 1979 چین، رویکرد جدیدی با عنوان فقر زدایی اتخاذ شد که از بین بردن فقر را رسالت دولت می دانست. بدین ترتیب از آنچه که می توانست در جهت این هدف یاریگر باشد پرهیز نشد. شرکت های چند ملیتی، برند های تجاری و سرمایه گذاری خارجی همگی مورد استقبال قرار گرفتند.
نویسنده : رضا کسروی/ کارشناس ارشد معماری منظر
استاد راهنما : سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
kasravi_r@yahoo.com


بیان موضوع
چین کمونیست با شعار برابری و حذف اختلاف طبقاتی از جامعه پا به عرصه اداره کشور نهاد. در این میان هر آنچه که بر اساس ایدئولوژی جدید، نماد جامعه طبقاتی شمرده می شود باید کنار گذاشته می شد. تاریخ و هر آنچه از آن به جا مانده(میراث تاریخی) باید تعریفی نو پیدا می کرد. پادشاهان تانک و هان و میراث ایشان مغضوب حاکمیت کمونیست گردیدند و بسیاری از این میراث تاریخی از میان رفت. با شروع اصلاحات 1979 چین، رویکرد جدیدی با عنوان فقر زدایی اتخاذ شد که از بین بردن فقر را رسالت دولت می دانست. بدین ترتیب از آنچه که می توانست در جهت این هدف یاریگر باشد پرهیز نشد. شرکت های چند ملیتی، برند های تجاری و سرمایه گذاری خارجی همگی مورد استقبال قرار گرفتند. نتیجه این سیاست، بوجود آمدن محدوده هایی متعلق به گروه های تجاری خاص با شکل و شمایل خاص و ساکنانی با درآمد های بسیار متفاوت از طبقه عام بود . در بازنگری های دوران اصلاحات تاریخ نیز مجددا باز نگری شده و تلاش در جهت استفاده از نمادهای تاریخی دوران های بهره کشی امپراطوران در مجموعه سازی هایی مانند تانک و هان تشویق شد.
نتیجه احتمالی
مجموعه سازی های مسکونی و تجاری جدید در چین نشانه پایان دوران کمونیزم در چین هستند.
کليدواژگان : چین، کمونیزم، تاریخ، طبقات اجتماعی، میراث تاریخی، سرمایه

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: