كدخبر: ۹۲
تاريخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقد هنر
هنر سنتي 1
مفهوم هنر اسلامي با سنت و تفكر سنتي و نگرش ديني و معنوي الهي نسبت به جهان پيوندي نا گسستني دارد. اساسي ترين ويژگي در تعريف هنر اسلامي احديت و وحدانيت است. هر اثر هنري كه زيباي الهي در آن متجلي شود، قابليت آن را دارد كه در حوزه ي هنر اسلامي قرار گيرد.
اين مطلب در ادامه ارائه مقاله آقاي عليرضا نورورزي طلب با عنوان جايگاه هنر اسلامي در جامعه نوين آورده شده است. در مطلب قبلي بخش اول اين مقاله با عنوان ضرورت تحقيق در نسبت هنر و اسلام آورده شده بود.


هنر سنتي 1
مفهوم هنر اسلامي با سنت و تفكر سنتي و نگرش ديني و معنوي الهي نسبت به جهان (كه انسان نيز جزئي از آن است) پيوندي نا گسستني دارد. اين مفهوم داراي كاركردهاي عملي و زيبايي شناسانه اي است كه جلوه هاي متنوع آن را در كل فرهنگ و تمدن اسلامي و در آثار هنري منتسب به عالم اسلام مي توان مشاهده كرد. از اين منظر، ادبيات عرفاني و اخلاقي و ديني، معماري اسلامي، خوشنويسي، نقاشي و انواع ديگر هنر هاي سنتي نظير كاشي كاري، فرش (قالي) و گليم، صنايع دستي و هرگونه شيئي كه در زندگي، كاربردي عملي و زيبايي شناسانه يافته است، معطوف به هويتي است كه عبارت هنر اسلامي آن را در آثار مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامي متجلي كرده است. اولگ گرابار در كتاب شكل گيري هنر اسلامي نوشته است:

«اوّلين فرض، بي همتايي هنر اسلامي است. اما واژه اسلامي هنگامي كه همچون صفتي براي توصيف اسم هنر به كار مي رود چه معنايي دارد؟ و كدام دسته از آثار هنري را مي توان واجد صفات بي همتا دانست؟ «اسلامي» دلالت بر آثار هنري مذهب خاصي ندارد، زيرا شمار بزرگي از اين آثار چندان ارتباطي با دين اسلام ندارند. آن دسته از آثار هنري كه مشخصاً به دست غير مسلمانان براي مسلمانان ساخته شده است نيز به حق مي تواند در شمار هنر اسلامي مطالعه شود. بنابراين، صنعت اسلامي وقتي در مورد هر جنبه اي از فرهنگ، جز دين اسلام، به كار رود، خاص بودن آن اغفال كننده خواهد بود و بي همتا بودنش ظاهري. درك اينكه چگونه هنر اسلامي مي تواند مفهوم فكري معتبري باشد، نيازمند توضيح دقيق آن ويژگي هاي مشتركي است كه در زمان ها و مكان هاي متفاوتي منجر به بروز تغييراتي در هنر موجوديت هاي فرهنگي متفاوت گرديد.» (3)


مسجد امام اصفهان


در مورد هنر اسلامي مي توان تاريخي را كه مبدأ وحي است با قطعيت اعلام كرد (622 م) اما با رجوع به متن كتاب مقدسِ قرآن مي توان گستردگي مفهوم اسلام را فراتر از تاريخ مشاهده كرد. دين و نگرش الهي امري فرا تاريخي است و با تاريخ شكل نمي گيرد بلكه به تاريخ شكل مي دهد. در نتيجه، تاريخ نمي تواند مبدأ حقيقت معنوي باشد. شايد بتوان از اين نظريه اين نكته را دريافت كه هنر اسلامي به عنوان ظهوري از حقيقت معنوي كه در قالب محسوس متجلي گشته است، گستره اي فراتر از مبدأ تاريخي اسلام دارد. اگر چنين نظريه اي مورد پذيرش قرار گيرد، تعريف هنر اسلامي نيز مبتني بر ويژگي هاي مشتركي است كه مجموعه ي آثار هنري، در حوزه هاي مختلف فرهنگ و تمدن بشري را در زير مي گيرد.

اساسي ترين ويژگي در تعريف هنر اسلامي احديت و وحدانيت است و اين اصل در آيات الهي و خوشنويسي كتاب هاي مقدس و معماري و نگارگري و نقوش تجريدي و هر ماده اي كه قابليت تجسم چنين معنايي را دارا باشد، ظهور يافته است. تعريف تيتوس بوركهارت از هنر، بر وفق كلي ترين بينش اسلامي چنين است:

«هنر عبارت است از ساخت و پرداخت اشياء بر وفق طبيعتشان كه خود حاوي زيبائي بالقوه است. زيرا زيبائي از خداوند نشأت مي گيرد و هنرمند فقط بايد بدين بسنده كند كه زيبائي را بر آفتاب اندارد (آفتابي كند) و عيان سازد. هنر بر وفق كلي ترين بينش اسلامي از هنر، فقط روشي براي شرافت روحاني دادن به ماده است.» (4)

هر اثر هنري كه زيباي الهي در آن متجلي شود، قابليت آن را دارد كه در حوزه ي هنر اسلامي قرار گيرد. هنر سنتي، هنر مقدس، هنر معنوي، هنر اسلامي، هنر ديني و هنر مذهبي تجلي گاه زيبايي الهي در قالب محسوس اند و آينه اي براي انعكاس مطلق در محدوديت هاي ظرفيت هاي وجودي شان. سيد حسين نصر در پيش گفتار كتاب The Sense of Unity (حس وحدت) كه در سال 1973 از سوي دانشگاه شيكاگو انتشار يافته، نوشته است:

«تمدن اسلامي نمونه ي برجسته ي يك تمدن سنتي است. هنر اسلامي چيزي بيش از پرتو و انعكاس روح، و چه بسا بازتاب وحي قرآني در دنيايِ خاكي نيست. انسان سنتي در جهاني زندگي مي كند كه هدف دار و سرشار از معني است.
جهان، همچون انسان، مَظهر و مُظهر قانون خداوندي است. در جوامع سنتي و اكثر تمدن هايي كه در طول تاريخ وجود داشته اند، هر وجه زندگي، از جمله هنر و صناعت، با اصول روحاني قرين و مرتبت است. در حقيقت، فنون و هنرها يكي از مهم ترين و بلافصل ترين عرصه هاي ظهور و تجلي سنت است. از ديدگاه سنتي، انسان و جهان را نيز مي توان به معنايي آفريده ي هنر قدسي دانست.» (5)

اين مطلب ادامه دارد.

كتابنامه:
3-اولگ گرابار، شكل گيري هنر اسلامي، ترجمه مهرداد وحدتي دانشمند (تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1379)، صص1-3 و 5
4-تيتوس بوركهارت، هنر مقدس:اصول و روش ها، ترجمه جلال ستاري(تهران:سروش، 1369)، ص 134.
5-سيد حسين نصر، «سنت اسلامي و معماري ايراني»، در جاودانگي و هنر، مقالاتي از: تيتوس بوركهارت، سيد حسين نصر، كارل گوستاو يونگ و پل والري؛ ترجمه ي سيد محمد آويني، صص 61-59.

تنظيم و ارائه: گلناز كشاورز
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: