كدخبر: ۹۲۴
تاريخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی چین/ گوران عرفانی
مکانیابی میادین کمونیستی، از ایدولـــوژی تا عمـــل
بررسی دلایل مکانیابی میادین شهر کمونیستی از عدم همسویی مبانی اندیشه های کمونیستی با سیاست های اجرایی آن حکایت می کند. این نوشتار به دنبال اثبات این فرضیه است که ایدولوژی کمونیستی با نظام کالبدی (معماری و شهرسازی) آن در تناقض آشکار است.
نویسنده : گوران عرفانی/ کارشناس ارشد معماری منظر
استاد راهنما : سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
E-mail: Goran_erfany@Hotmail.com

بیان موضوع
جریان های فکری حاکم بر یک جامعه ارزش مکانی نقاط شهری را تعیین می کنند. میزان انطباق الگوهای مکان یابی عناصر مهم شهری با اندیشه های ایدولوژیک یک جامعه از اصالت آن حکایت می کند. در ایدولوژی کمونیستی، اقتصاد سرمایه داری نفی می شود، تاریخ گذشته، بیان کننده تاریخ ظلم طبقاتی است. در این ایدولوژی جایگاهی برای مذهب تعریف نمی شود. در صورتیکه هنگامی که این ایدولوژی به عمل و سیاست های اجرایی شهری تبدیل می شود با یک تناقض آشکار روبرو می شود.
مکان گزینی میدان تیان آن من پکن، دقیقا در کنار بزرگترین مجموعه تاریخی شهر و روبروی شهر شاهی صورت می گیرد. گویی که می خواهد اعتبار خود را از طریق قرار گیری در کنار این عنصر مهم تاریخی شهر کسب کند. مکانیابی میدان کمونیستی بِبل پلاتز در برلین شرقی دقیقا در کنار یک کلیسای قدیمی انتخاب می گردد. در اینجا هم اعتبار میدان دست به دامن مذهب می شود. اقتصاد سرمایه داری دلیل اصلی مکان یابی میدان دِپلیس پکن است. این مساله در مورد میدان مرکزی شهر لهاسا جلوی کاخ پوتالا، میدان سرخ مسکو ... نیز صدق می کند.

فرضیه
بررسی دلایل مکانیابی میادین شهر کمونیستی از عدم همسویی مبانی اندیشه های کمونیستی با سیاست های اجرایی آن حکایت می کند. این نوشتار به دنبال اثبات این فرضیه است که ایدولوژی کمونیستی با نظام کالبدی (معماری و شهرسازی) آن در تناقض آشکار است.

نتیجه احتمالی
در مکان یابی میادین شهر کمونیستی همان عواملی که در مبانی ایدولوژیک کمونیستی نفی می گردند مبنای اصلی مکان یابی این فضاهای شهری قرار می گیرند. تناقض آشکار میان ایدولوژی کمونیستی و مابه ازای کالبدی این تفکر کاملا هویدا است، امری که حکایت از عدم اصالت چنین رویکردی فکری می کند.
کلید واژگان : ایدولوژی کمونیستی، تاریخ گرایی، مذهب گرایی، مکانیابی، میادین شهری

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: