كدخبر: ۹۴۰
تاريخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نقد هنر
بررسي مباني زيبايي‌شناسي در ديدگاه مولوي
دیدگاه زیبایی‌شناسانة مولانا متکی به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی اوست. انسان به سبب موقعیت ویژة خود در عالم آفرینش شناسندة خود و عالم است. خودشناسی در آینة اعیان و اذهان صورت می‌گیرد و شرط ضروری آن تصفیه و تزکیة باطن است.
براي تبيين مباني نظري در هنر و زيبايي‌شناسي كه با فرهنگ، مذهب و هنر اين سرزمين سنخيت داشته باشد، و در عين حال بتوان آن را با دانش زيبايي‌شناسي معاصر ارتباط داد، بررسی آثار و انديشه‌هاي مولوي یاری‌رسان خواهد بود. عرفان با هنر پيوند نزديك‌تري از علم و فلسفه دارد. ديدگاه و تفكر عرفاني فراتر از زمان و مكان است، از اين‌رو مي‌تواند تاريخ و جغرافياي عالم را در برگيرد و زمينة مشترك دو چشم شرقي و غربي بشر را نشان دهد.
زيبايي‌شناسي كه از دهة هجدهم در غرب پديد آمد، تاكنون نتوانسته است براي همة سؤالات و اشكالات در اين زمينه پاسخي فراهم كند. به عنوان مثال هنوز بحث در اين موارد وجود دارد كه آيا احكام ذوقي فرد مي‌توانند اعتبار عام داشته باشند؟ نقش و حيطة عمل حس، خيال، عقل و ذوق در تجربة زيبايي‌شناسانه چيست؟ ارتباط اين تجربه با عواطف و احساسات چگونه است؟ تأثير هنر در مخاطب كه ارسطو تحت عنوان «كاتارسيس» مطرح نمود چگونه صورت مي‌گيرد؟ آيا شرط لازم براي مخاطب بي‌غرضي است؛ چنان‌كه كانت مي‌گويد، يا مشاركت همدلانه؛ به زعم گادامر؟ نقش لذت در اين تجربه چيست؟ ويژ‌گي ابژة زيبايي‌شناسانه كدام است و اتّصاف صفات زيبايي‌شناسانه و بياني چگونه صورت مي‌گيرد؟ آيا اين صفات عيني و حقيقي هستند، يا ذهني و اعتباري؟
در اين مجال اندك كوشش مي‌شود تا برمبناي نظرات مولانا و ديدگاه وحدت‌گراي وي زمينه‌اي فراهم شود تا بتوان پاسخي براي اين سؤالات استنباط نمود.

آفرینش هنری
اگر انسان خلیفة خداست، آفرینش‌های هنری او نیز باید تقلید و بازتاب آفرینش خداوند باشد و با همان هدف و مقصود صورت گیرد. در غرب، ارتباط هنرمند، اثر هنري، مخاطب، به اين صورت است : هنرمند اثر هنری مخاطب
اما در دیدگاه مولانا به شکل نمودار زیر درمی‌آید :


در نمودار دايره‌ای آفرينش هنری می‌توان ارتباط ارگانیک اجزا و عوامل را با یکدیگر و با کل تبیین نمود
 و حیطة قوای معرفتی را در ساحت وجودی هم‌ارز آن نشان داد.

ارتباط ذوق و لذت و تجربة زيبايي‌شناسانه
دكتر «عبدالحسین زرين‌كوب» در كتاب «سرّ ني» در تعريف ذوق مي‌نويسد : «ذوق، وجدان لذت و قوة تمييز بين آنچه مطلوب و ماية التذاذ است از آنچه نيست، وجد و حالتي كه از كشف و تجلي براي سالك دست مي‌دهد و تجربة آن وي را از اين كه به اوهام و هواجس قانع و خرسند شود، باز مي‌دارد. همچنين لذتی كه از اين تجربه و از اين وجدان حاصل مي‌شود، ذوق و ذوق حضور نام دارد". بنابراين، ذوق هم قوه‌اي است معرفتي از قواي روح و هم حالتي است که از این وجدان پديد مي‌آید. حضور و ظهور هر معنا بر دل، حالت و احساسی متناسب با خود را پدید می‌آورد. ذات روح از آگاهي است؛ جاذب و تشنة آن است و از آن می‌بالد و لذت می‌یابد. مزاج و ذوق آدمی در هر مرتبه از تکامل جسمی و روحی به غذایی مناسب خود مایل است. در جنینی خون‌آشام است؛ در نوزادی، شیر می‌خورد و چون دندان او رویید به نان و سایر غذاها میل پیدا می‌کند. جان و دل آدمی نیز در ابتدا به ادراک حسی و صورت‌های محسوس وابسته است (جان حیوانی)؛ در مرحلة عقلی به ادراک عقلانی و صورت‌های غیر مادی معقول تمایل پیدا می‌کند (جان انسانی)؛ و چنانچه به گنج درون خود دسترسی یابد، نور بی‌رنگ و معنی بی‌صورت غذای اوست که بی‌واسطه در خود می‌یابد (نفس ناطقه یا جان الهی).
            کان قندم، نیستان شکرم                                                      هم زمن می‌روید و من می‌خورم
احساس لذت ناشی از برآورده شدن نیازهاست. منشأ همة لذت‌ها جذب معناست و احساس رنج و الم ناشی از عدم دریافت معنا یا معانی ناگوارست. پس لذت و الم یک اصل دارند و آن نیاز است؛ گرسنگی است. مولانا در فیه ما فیه می‌گوید : "...در حقیقت که ترا جذب می‌کند، چیز دیگر نباشد، همان حقیقت باشد که ترا جذب کرد... در حقیقت کشنده یکی است اما متعدد می‌نماید. نمی‌بینی که آدمی را صد چیز آرزوست ... اما اصلش یکی‌ست؛ اصلش گرسنگی است ... نمی‌بینی چون از یک چیز سیر شد، می‌گوید هیچ از اینها نمی‌باید، پس معلوم شد که ده و صد نبود بلک یک بود " .
در مرحلة ادراک حسی و لذت ناشی از آن، از آنجا که معنا از طریق صورت‌های محسوس مادی دریافت می‌شود، انسان پدیده‌ها و اشیاء و افراد را مسبب لذت و الم و سایر احوالات و احساسات خود می‌شمارد و نسبت به آنها میل یا اکراه دارد. از آنجا که یک معنی (مثلاً زیبایی) در صورت‌های بسیار تجلی دارد، هرکس بسته به تجربه و تماس و عادت به بعضی صورت‌ها تمایل دارد. بنابراین، کثرت و اختلاف نظر بسیار زیاد است. حتی در یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. مولانا می‌گوید جان‌های حیوانی اتحاد ندارند. زیرا ادراکات حسی محدود ما، ناقص و شخصی‌اند. لذت ناشی از حواس نیز اندک و ناپایدار است. صورت‌ها نیز خیلی زود عادی، تکراری و ملال‌آور می‌شوند. ذوق حسی نمی‌تواند اعتبار همگانی داشته باشد. علاوه ‌براین، آفت اساسی ادراکات حسی و عقل جزئی که به آنها وابسته است، وهم و تصورات غلطی است که به سبب وجود صورت‌های دروغین و آمیختگی حق و باطل در دنیا به وجود می‌آیند. بدون داشتن معیار و محکی معتبر در درون، تشخیص و ارزیابی آنها ممکن نیست. شناختی که بر اوهام و تصورات غلط استوار باشد، مانند سراب و سایه است. سراب، سیرابی نمی‌آورد و شکارچی سایه‌ها در نهایت دست خالی می‌ماند. صورت‌های دروغین که با محتوا و معنای خود سنخیت ندارند چون اوهامی می‌توانند تأثیرات واقعی در انسان داشته باشند و عواطفی چون لذت و ترس و خشم ایجاد کنند. این تأثیر ناشی از تداعی معنی حقیقی در آدمی است که به اشتباه به صورتی نسبت داده می‌شود که مصداق آن معنا نیست. مانند ترس از ریسمانی که مار پنداشته شده است. وهم، پایدار نیست و با روشن شدن حقیقت، از میان می‌رود و جاذبة صورت‌های دروغین نیز ناپدید می‌شود.
داوری بر اساس ذوق سلیم اعتبار عام و همگانی دارد. ماهیت دوگانة انسان سبب می‌‌‌شود که به هر دو عالم؛ یعنی عالم طبیعت و عالم معنا ذوق داشته باشد، اما تکامل و تعالی انسان در راستای زدودن اوصاف حیوانی و فعلیت بخشیدن به اوصاف انسانی و الهی است.
اکتفا به شناخت حسی و عقل جزئی و لذت ناشی از آن، ماندن در سطح و ظواهر و گرفتار کثرت و سرگردانی شدن است که نتیجه‌ای جز تنهایی، یأس، اضطراب و پوچی و بی‌معنایی ندارد.

صفات زیبایی‌شناسانه و نحوة انتساب آنها
واکنش در برابر پدیده‌ها به دوعامل بستگی دارد : انسان و شیء زیبا. ظهور و تجلی یک معنا، مانند زیبایی، آثار کمی و کیفی در صورت‌های مادی و در دل انسان پدید می‌آورد. آثار زیبایی در اشیاء مادی محسوس عبارتند از تناسب، تعادل، توازن، هماهنگی و وحدت ارگانیک اجزاء. آثار زیبایی بر روح انسان، تعادل و هماهنگی قوا، و احساس رضایت و لذت است. از آنجا که روح انسان از مرتبة وجودی بالاتری نسبت به طبیعت مادی برخوردارست، تجلی زیبایی برآن شدیدتر بوده و آثاری که پدید می‌آورد غیرمادی و معنوی است. آثار زیبایی در درون به منزلة روح و جان آثار زیبای مادی به شمار می‌رود. مولانا می‌گوید آثار حقیقی در دل‌اند و آنچه در بیرون است، آثار آثار دل است؛ یعنی جسم آن.
بنابراین معنا و روح زیبایی در دل انسان و صورت و تجسم آن در اشیاء بیرونی است. انسان به واسطة دارا بودن روح که هم زیباست و هم مدرک زیبایی است، می‌تواند زیبایی را تشخیص دهد و چون آثار آن را در اشیاء دید، آن را زیبا بنامد.
پس صفات زیبایی‌شناسانه هم ‌برون‌خودی (عینی) هستند و هم درون‌خودی (ذهنی) زیرا نتیجه و آثار تجلی یک معنا بر دو مرتبة وجودی (ذهن و عین) ‌است. شرط درست بودن این انتساب، قابلیت انسان و قابلیت شیء در ظهور آثار کیفی و کمی معناست.
تجلی معنا بر دل با احساسات و عواطف متناظری همراه است و احساسات و عواطف انسانی از امور وجدانی بوده و با لذات محسوس‌تر از هر وسیله و زبانی هستند که می‌خواهد آنها را بیان و آشکار کند. پس هر نوع بیانی آنها را در حجاب می‌برد. مولانا در «فیه ما فیه» می‌گوید : "... این را وجدانی گویند که از محسوس ظاهرتر است. مثلاً گرسنگی و تشنگی و غضب و شادی و سردی و شیرینی و تلخی در طعام‌ها محسوس‌اند و لیکن از محسوس ظاهرتر است".
صفات بیانی ذاتی اشیاء نیستند، بلکه حاصل داوری انسان‌اند. بیان احساس به معنی آشکار و محسوس ساختن محسوسات باطنی است. صفات وکیفیات معنا در دل است و احساسات متناظری را پدید می‌آورد. فرافکنی احساسات به اشیاء بیرونی به معنی روح‌ بخشیدن به آنهاست. فرم و ساختار جسم باید متناسب با معنی و عملکرد روح باشد.

نتیجه‌گیری
دیدگاه زیبایی‌شناسانة مولانا متکی به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی اوست. انسان به سبب موقعیت ویژة خود در عالم آفرینش شناسندة خود و عالم است. خودشناسی در آینة اعیان و اذهان صورت می‌گیرد و شرط ضروری آن تصفیه و تزکیة باطن است. در تجربة زیبایی‌شناسانه ابتدا احساس و تأثیرپذیری و کشف و شهود است، آنگاه تأمل و شناخت و ارزیابی صورت می‌گیرد و سپس فرافکنی می‌شود پیوستگی دایرة آفرینش این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان وحدت هنر و ارتباط ارگانیک هنرمند، اثر هنری و مخاطبان را نشان داد و تبیین نمود.

نویسنده : مینا جلالیان/ کارشناس ارشد پژوهش هنر
مأخذ : ص 10-13 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره هشتم ، تیر 1389.
نظرات بینندگان:
با سلام وعرض تشکرو ارزوی توفیق خواهش بنده ان است چنانچه مانند این شماره مفالاتی در باره مولوی و هنر منتشر کرده ویا در اختیار داریدو یا از ان اطلاع دارید برای اینجانب ارسال و یا اعلام فرمایید.با تشکر. شیعه
* نام:
ايميل:
* نظر: