• آنچه كه درباره ان بحث يا آزمايش كنند. موضوه. آنچه كه در ذهن است و به فعليت نرسيده


نام:
ايميل:
* توضيحات: