• در برابر سوبژه يا ذهن. آن است كه درباره اش گفته مي شود. برخلاف سوبژه يا ذهن كه خود گوينده است. ابژه مي تواند فكر شود اما سژه فكر مي كند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: