• مرجعي كه از طريق او شيخ صوفي دستوراتش را به مريدان ابلاغ مي كند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: