• نام ديگر تفسير مؤلف محور ياسنتي است كه از طريق آن نيت مؤلف از طريق تفسير اثرش كشف مي شود.


نام:
ايميل:
* توضيحات: