• گرايش مؤلف محور در تفسير كه نيت مؤلف را از طريق اثرش كشف مي كند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: