• هنر مفهومي. اثري هنري كه هنرمند اقدام به خلق، ايجاد يا گردآوري آن مي نمايد و در لحظه اي كه به نتيجه مطلوب رسيد آن را رها مي كند. اين اثر مي تواند از هنر نوع ماده طبيعي و يا مصنوعي ساخته شود. اين واژه نخستين بار در سال 1967 در مقاله اي با عنوان «پاراگراف ها و هنر كانسپچوال» توسط «سول لويت» استفاده شد.


نام:
ايميل:
* توضيحات: