• قوس شكنج يا كنگره اي به معناي گونه خاصي از قوس با تعداد دالبر ها يا كنگره هاي متفاوت مي باشد كه شامل سه كنگره يا شبدري و چند كنگره اي است.


نام:
ايميل:
* توضيحات: