• نام ديگر قوس شكنج است. براي اطلاعات بيشتر معناي قوس شكنج را ببينيد.


نام:
ايميل:
* توضيحات: