• گونه اي از شكنج كنگره اي كه نقش استراكچري در بنا ندارد و تنها از جنبه تزئيني در بنا كارگزاري مي شود.


نام:
ايميل:
* توضيحات: