• راهرويي دراز و توخالي در رصد خانه هاي قديمي كه منجمان از طريق آن به رصد آسمان مي پرداختند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: