• نام ديگر هرمنوتيك مفسر محور كه در آن اصالت با ذهنيت مفسر است. مفسر تصويري كه از شيء در ذهنش ايجاد مي شود را تفسير مي كند و نه خود شيء را.


نام:
ايميل:
* توضيحات: