• نام ديگر هرمنوتيك فلسفي است.
  • در تفسير ابژه ها اصالت با ذهنيت مفسر است. مفسر تصوير شيء در ذهنش را تفسير مي كند و نه خود شيء را.


نام:
ايميل:
* توضيحات: