• مرقع از رقعه ، نعت فاعلي از توقيع. رقم. رقعه: قطعه كاغذي كه در آن نويسند. نامه، مكتوب، رقميه. رقم: نوعي از نگار خط دار، نوشتن. در اصطلاح نگارگري رقعه به نقاشي هاي مربوط به نسخ ادبي خطي اطلاق مي شود كه يك صفحة كامل را در بر مي گيرند. اين گونه نگاره ها توصيفي تصويري از داستان يا مطلب مربوطه هستند. معمولاً در كادر هايي مشخص در صفحة رقعه، بيت شعر احتمالي مرتبط با تصوير آورده شده است. نسخ خطي مرقع، نسخي هستن كه داراي نگارگري و يا رقعه مي باشند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: