• فاصلة ميان در و خانه، دالان و محل ميانة دو در و يا محلي كه ميان در خارجي خانه باشد و شيخانه نيز مي گويند.


نام:
ايميل:
* توضيحات: