• كشف معناي ابژه ها
  • علم تفسير پديده ها.


نام:
ايميل:
* توضيحات: