• روزگار پيروزي خرد انسان. خرد باوري و تلاشي نا خودآگاه براي شكستن و ويران كردن عادت هاي سنتي و عبور از تمامي روش ها، حس ها، باور ها و شيوه هاي مادي و معنوي دوران كهن.


نام:
ايميل:
* توضيحات: