• مدرنيسم اصرار دارد كه نو بر كهنه برتري دارد. مدرنيسم را مي توان ايجاد يا تخريب كرد. اما مدرنيته با عزم كسي به وجود نمي آيد و يا نابود نمي شود.


نام:
ايميل:
* توضيحات: