• در فرهنگ روميان باستان به معناي «تازه» بوده است. شامل هر آن چيزي مي شود كه بعد از رنسانس در تمدن غربي به وقوع پيوسته است و اين فرآيند به پايان نرسيده.


نام:
ايميل:
* توضيحات: