فرم عضویت در "انجمن سفرهای پژوهشی منظر"
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگي:   * تاريخ تولد:
(1365/04/12)
* نام پدر: * شماره شناسنامه:
* جنسيت مرد زن * شماره تماس:
* رشته / مقطع تحصيلي / دانشگاه محل تحصيل:
/ /
* تاريخ ورود به دانشگاه و فراغت از تحصيل:
 
* سوابق تحصيلي (دو مدرك آخر):
معرف:

* نشاني ثابت محل سكونت:
سابقه كار (دو مورد آخر)
از:   تا:   مسئوليت: 
از:   تا:   مسئوليت: 


وضعيت تاهل: متاهل مجرد تعداد فرزند:
وضعيت نظام وظيفه: كارت پايان خدمت يا معافيت معافيت تحصيلي مشمول
 
آشنايي با زبان خارجي:
فرانسه زياد
متوسط
كم
توضيحات:

انگليسي زياد
متوسط
كم
توضيحات:

اسپانيولي زياد
متوسط
كم
توضيحات:

ساير زياد
متوسط
كم
توضيحات:


آيا در زمينه هاي ذيل شرط خاصي داريد؟

همراهي فردي خاص:    
زمان و مدت سفر:    
* درآمد سالانه: بيش از 3 ميليون تومان
بيش از 6 ميليون تومان
بيش از 9 ميليون تومان
   

سوابق حرفه اي، پژوهشي و سفر
مقاله علمي يا فعاليت پژوهشي (دو نمونه از آخرين مقالات و مهمترين آنها)
عنوان 1: ارائه يا چاپ در:
عنوان 2: ارائه يا چاپ در:
تعداد سفر گروهي تا كنون: بيش از 3
بيش از 7
بيش از 10

مشخصات دو سفر آخر
  مكان مدت و زمان سفر تعداد نفرات   دستاوردهاي سفر مسئوليت شما در سفر
1 زميني
هوائي
2 زميني
هوائي

در صورت عضويت در انجمن، در كداميك از زمينه هاي زير مي توانيد فعاليت كنيد؟
 پيگيري امور اداري مرتبط با طرحهاي پژوهشي
 پيگيري امور مربوط به برنامه ریزی و مدیریت سفر
 مشارکت در چاپ و انتشار گزارشهاي پژوهشي
 انجام امور گرافيكي گزارشها و تبليغات
 مشارکت در برگزاري كارگاهها و سمينارها
 ترجمه
 ارتباط با خبرگزاريها و رسانه هاي جمعي جهت تهيه گزارش
 سایر

با توجه به اينكه خدمات سفر توسط اعضاء آن انجام مي گيرد شما در هريك از گزينه هاي زير توانايي و تمايل همكاري خود را اعلام فرماييد:

الف) فعاليتهاي خدماتي سفر
 آشپزي  حسابداري  کمک های اولیه  نگهداري اموال
 پيگيري امور اداري سفر  کارپردازی  مدیریت بحث آزاد  سرود
 جمع آوری مدارک و اسناد  مسابقه و سرگرمی  برنامه بازدید ها و تیم بروشور  

ب) فعاليتهاي علمي سفر
 عكاسي  گزارش نويسي  گرافيك  
 كامپيوتر  تايپ  search در اينترنت  

چه پيشنهادي براي تحقق بهتر اهداف انجمن سفر منظر، تبليغ آن و يا بهتر شدن برنامه داريد؟
ايميل: