پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

بررسی ماهیت کمک‌رسانی شهرداری یک شهر به شهر سیل‌زده

چکیده: شهرداری یک نهاد مستقل، عمومی و غیردولتی است که به عنوان سازمان محلی دارای وظایفی از قبیل آبادی و عمران، تأمین رفاه و بهداشت ساکنین شهر است.

شهرداری یک نهاد مستقل، عمومی و غیردولتی است که به عنوان سازمان محلی دارای وظایفی از قبیل آبادی و عمران،تأمین رفاه و بهداشت ساکنین شهر است. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که جهت ادارۀ امور محلی از دو واحد شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است. طبق آئین‌نامه مورخ ۱۳۶۳.۰۸.۱۵ قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد (ماده ۵۶ قانون شهرداری).

به جهت حائز اهمیت‌بودن صلاحیت محلی مأموران شهرداری در حوزۀ محلی عملکرد آن، مطابق مادۀ ۲ قانون، شهرداری‌ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آن را ترسیم کند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ ۱ قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
طبق قانون اساســی و قانون شوراهای اسلامي ، نقش اصلي در مديريت شــهری بر عهدۀ شــوراهای اســلامی شــهر (كه نمايندگانــش منتخب مردم و تعيين‌كنندۀ شهردار هستند) گذاشته شده است. طبق قانون شــوراهاي اسلامي ، شوراي شهر به منظور پيشــبرد برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي، عمراني، بهداشــتي، فرهنگي، آموزشــي و ديگر امــور رفاهي با همكاری مردم و نظارت بر امور شهر تشكيل می‌شود.

شهرداری

قوانين و مقررات شهرداريها در چارچوب مصوبه شوراي اسلامي هر شــهر چهره قانوني به خود مي‌شود. اين قوانين از ســوی شورا به شــهرداري‌ها ابلاغ می‌شود. شــوراهاى شــهر در كليه اركان هاى شــهردارى نقش نظارتى دارند و همه برنامه ها و تصميمات شهردارى بايد با هماهنگى و نظارت شــوراها انجام گيرد. شهردار موظف به اجرای مصوبه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی، پیش‌بينی و پيشنهاد‌های مطروحه از سوی شورای شهر است. شهردار وظيفــه دارد تا اين قوانين را اجرا نمايد و يا در انجام فعاليت ها خود آنان را سرلوحه ي فعاليت هاي خود قرار دهد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن آن در حادثه‌خیزترین نقاط جغرافیایی کرۀ خاکی، سبب شده تا این کشور در طول تاریخ همواره با حوادث مختلف طبیعی مانند سیل و زلزله مواجه گردد و سالانه شاهد حوادث مذکور و در نتیجه آن آسیب جانی،مالی،روحی و روانی هموطنان باشیم.

در سیل اخیر، بحثی مطرح شد و آن هم بررسی اعتبار قانونی کمک شهرداری تهران به مناطق سیل زده توسط شورای شهر است. مصوبه ۲۵ فروردین ۹۸ شورای شهر تهران به شهرداری اجازه داد تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به سیل‌زده‌های خوزستان، لرستان و گلستان کمک‌رسانی کند. اما با توجه به مباحث حقوقی ذکر شده و هدف از تأسیس شهرداری در یک شهر، آیا ذات این کمک‌ها مورد تأیید است؟ آیا تأیید شورای شهر به منزله نظر ساکنین شهر در نظر گرفته می شود و این تناقض و تضاد با هدف تأسیس را بر طرف می‌کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *