برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : تغییر
تاب آوری منظر شهری در برابر پاندمی

منظر شهری دیگرگونه دوران پساکرونا

طراحی منظر شهری باید به گونه ای باشد که ارتباط مردم و کالبد شهر را تقویت کند و این مهم از طریق تاب آوری شهری در برابر پاندمی در پساکرونا قابل دستیابی خواهد بود.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰