مطالب برچسب: سازمان ثبت اسناد و املاک

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار
الهام نهاوندی

نقدی بر شیوه اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون حدنگار

قانون حدنگار تمهیدات لازم برای اجرای امر برونسپاری تهیه نقشه عرصه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در نظر نگرفته است و چالشهای فراوانی را سبب شده است.